Kirstens kreative indslag

40. Søren Hansen, * 1771 i Flemløse sogn, Odense amt, † 1 dec 1830 i Brylle sogn, Odense amt.

Odense, Odense, Brylle, Brylle, , 16, FT-1787
Hans Mortensen 54 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Karen Hansdatter 66 Gift madmor
Jørgen?? Sørensen 28 Ugift hendes søn af 1. ægteskab national soldat
Søren Hansen 16 Ugift tjenestedreng
Mette?? Hansdatter 24 Ugift tjenestepige

Odense, Odense, Brylle, Brylle by, , 43, FT-1801, B0027
Søren Hansen 31 Gift mand jordløs husmand og national soldat
Kirsten Rasmusdatter 30 Gift kone
Hans Sørensen 1 Ugift barn
Kirsten Sørensdatter 1 Ugift barn

Han blev gift med (1) Kirsten Rasmusdatter, 2 nov 1799 i Brylle sogn, Odense amt, * 1768, † 4 nov 1802 i Brylle sogn, Odense amt,
Rasmus Nielsens datter, forlovere Jørgen Sørensen og Hans Hansen i ?

Han blev gift med (2) Johanne Madsdatter, 11 dec 1802 i Brylle sogn, Odense amt.
forlovere Jørgen Sørensen Brylle og Anders Madsen, Render

Børn med Kirsten Rasmusdatter:

i Hans Sørensen, * 10 maj 1800 i Brylle sogn, Odense amt, † 10 maj 1801 i Brylle sogn, Odense amt.
Dåbsdato svær at tyde, faddere ved begge tvillinger. Anders Madsen, Anders skrædder, Niels Ellemand, Anders Hansens hst, Rasmus Rasmussens hst og Jens Hansen, Jacob Christensen, Rasmus Ellemand, Hans Pedersens hst, Hans Nielsens hst.

ii Kirsten Sørensen, * 10 maj 1800 i Brylle sogn, Odense amt, † 6 sep 1801 i Brylle sogn, Odense amt.

iii Hans Sørensen, * 27 jun 1802 i Brylle sogn, Odense amt, † 11 apr 1803 i Brylle sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt. 2-6, i kirken 2 søndag efter Trinitatis, faddere: Jørgen Sørensen og hst, Rasmus skrædder, Niels Ellemand, Jens Hansens hst.

Børn med Johanne Madsdatter:

iv Mads Sørensen, * 10 jun 1804 i Brylle sogn, Odense amt, † 25 jul 1804 i Brylle sogn, Odense amt.
faddere: Anders Madsen, Hans Pedersen, Rasmus skrædder, Anne Kirstine Madsdatter fra Render, Anders skrædders hst.

20 v Mads Sørensen, * 4 nov 1809 i Brylle sogn, Odense amt, † 15 okt 1846 i Tommerup sogn, Odense amt.

Han blev gift med Anna Elisabeth Meier.

vi Anne Sophie Sørensen, * 3 feb 1811 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Rasmussen og hst, Rasmus Nielsen og hst, Anders Ellemand. 

Hun blev gift med Jeppe Hansen, 8 dec 1838 i Brylle sogn, Odense amt,

vii Anne Kirstine Sørensen, * 18 aug 1805 i Brylle sogn, Odense amt, † 17 nov 1805 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Skrædder og hst, Anders Ellemand, Niels Rasmussen,Peder Knudsens hst.

viii Anne Katrine Sørensen, * 29 apr 1803 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Hansen, Søren Mørk, Hans Pejrup, Hans Andersens dt Johanne Marie, Niels Jørgensens hst.

41. Johanne Madsdatter, * 28 jan 1770 i Render, Brylle sogn, † 18 nov 1843 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Peder Rasmussen, Rasmus Jørgensen, Rasmus X, Niels Hansen

Odense, Odense, Brylle, Nye Frankfrihus, , 73, FT-1801
Maren Madsdatter 50 Gift kone har hus uden jord, ??
Marie Jensdatter 9 Ugift hendes barn
Johanne Madsdatter 31 Ugift konens søster lever af håndarbejde??
Mette Cathrine Jørgensdatter 63 Ugift hendes mands moder

Odense, Odense, Tommerup, Skalbjerg skoledistrict under Tommerup sogn, En gaard, Baagegaard, 8, FT-1834, B5175
Mathias Hansen 35 Gift Gaardmand
Maren Møller 29 Gift Hans kone
Hans Hansen 6 Ugift Deres søn
Hans Johannesen 24 Ugift Tjenestefolk
Henrich Jørgensen 23 Ugift Tjenestefolk
Niels Mikkelsen 17 Ugift Tjenestefolk
Peder Kristensen 59 Ugift Tjenestefolk
Hennning Jensen 31 Ugift Tjenestefolk
Johanne Kristensdatter 31 Ugift Tjenestefolk
Maren Rasmusdatter 24 Ugift Tjenestefolk
Karen Dorthea Hansdatter 20 Ugift Tjenestefolk
Johanne Madsdatter 65 Enke(mand) Inderste, lever af haandarbeide

Odense, Odense, Brylle, Render, Et huus, 178, FT-1840, B5512
Jeppe Hansen 31 Gift Huusmand og dagleier
Ane Sophie Sørensen 30 Gift Hans kone
Mads Hansen 3 Ugift Deres børn
Marie Kirst. Hansen 2 Ugift Deres børn
Ane Kirstine Madsdatter 75 Enke(mand) Konens moders søster
Johanne Madsdatter 70 Enke(mand) Konens moder

42.Jacob Rasmussen Meyer, * 1770, † 6 sep 1818 i Fåborg.

Ifølge Fåborg borgerskabsprotokol fik han 31 dec 1798 borgerskab som skomager I Fåborg, og han kom fra Sjælland. Det har endnu ikke været muligt at opspore ham eller hans oprindelse på Sjælland.

Han blev gift med (1) Thoreline Sivertsdatter Haberberg, 20 maj 1796 i Fåborg, * 1768, † 6 jun 1804 i Faaborg.

Han blev gift med (2) Dorthea Cathrine Maria Fylster, 4 aug 1804 i Faaborg, * 1774, † 23 sep 1805 i Faaborg.

Han blev gift med (3) Karen Nielsdatter, 21 dec 1805 i Uggerslev, Odense amt, Ved brylluppet står der hun er pige på Uggerslevgård, forlovere Jørgen Lang

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Kiøbstad, Østergade, 104, FT-1801, B6501
Jacob Meyer 31 Gift huusbonde skoemagermester
Thordine Sivertsdatter 35 Gift hans kone
Martin Hansen 19 Ugift tjenestefolk læredrenge
Jens Liimkilde 16 Ugift tjenestefolk læredrenge

Han fik en krank skæbne. I Fyns Stifts Adresse - Avis pg Avertissementstidemde 11 sept. 1808 kunne man læse flg:

I Søndags Formiddag Kl. omtrent 11 indtraf der en højst sørgeligt tilfælde, at en Baad kæntrede med 4 Mand og en Dreng imellem Bjørnøe og yreborg ud for Faaborg, hvorved 3 Skomagermestre her fra Byen, nemlig Jørgen Thygesen, Hans Bruun og Jacob Me´jer fandt deres Død i Bølgerne. Snedkermester Niels Hansen og Jacomb Mejers Søn blev reddet. Uagtet al Anstrengelse har det hidtil mislykkedes at finde dem. Skulle de i sin Tid findes her i Omegnen bedes der tilkjendegjort til de Drukedes Familier at de kunne besørge dem enb passende Begravelse Sørgelig indtrufne Tilfælde. Samfundet tabte 3 værdige og retskafne Mænd og Borgere og de efterladte Familier de vindskibelige og trofaste Forsørgere.
Faaborg den 8 September 1818.

Ved begravelsen af de 3 druknede, står der:
Disse 3 Mænd her af Faaborg druknede paa Stranden Søndagen d. 6 September ved Baadens Kæntring. De var tagen ud paa en Sildekaag om Morgenen Kl. 3. og var ialt 5 i Baaden navnl: de 3 mænd og Niels Hansen Snedker og Tjenestek Jacob Mejert Søn, der begge bliver efter 5½ Times store Nød reddede med en Baads hjælp fra Dyreborg. De 3 druknede blev først fundne den 14 og 15 Septem, de 2 ved Bjørnø og den ene mand fundet paa Faaborg Grund.

Fra begravelsestalen

Begravelsestalen 16. sept. 1818

Tale Holdet af Hr. Becher I Faaborg Kirke den 16de September 1818 Ved Skomager Mestrene Jørgen Thÿgesen, Hans Bruun og J. Mejer Begravelse Som var saa uheldig at Drukne Den 6te September 1818

Usikker er Livet, uvis er dets Besiddelse og kun svage og forgiængelige ere De forhaabninger, som bygges derpaa!

Vore Dage, siger Job i hans Bogs 8te Capi. 9de Vers ere som en Skÿgge paa Jorden. Sandheden heraf erkiender Enhver, og den bestÿrkes end mere ved disse vore Afdødes sørgeligt Endelig. – Veltilmode, sunde og i en kraftfuld Alder forlod I Eders Hiem for at deltage i en fælleds Fornøielse og om faa Timer agtede I igien at være tilbage. Kun kort herfra Drog i hen; Eders Fødestavn Laae Eder stedse for Øiet; Eders Tanker Ledtes ofte derhen, Samtalen var opmuntrende og Venner glædede sig under Beskiæftigelsen med Vennerne. Men som Giften skiules under Blomstens Skiønhed, saa var her Forfærdelig skiult under Tilfredsheden,

Nu blev besluttet at vende tilbage til det kiære Hiem. – Alt var færdigt dertil: og midt i den trygeste Sikkerhed og under Bestemmelsen, til hvad Tid man kunde naae Strandbredden, kom Døden, aabnede sit graadige Svælg – og anfaldt Eder: I bestod noget i Kampen; I arbeidede for Eders Redning; I bad saa inderlig Herre Jesu! Forbarm dig over os! Forbarm dig over vore Koner og Børn! – Men Timerne var kommen. Haabet om Frelse blev stedse svagere, Kræfterne aftog og isteden for at komme til elskede Kone og kiære Børn, sank I ned til Havets Bund. – og opgav der Eders Aand.

Saa usikkert er Livet, Saa forgiængelig er et Menneskes Bestemmelse! Vore Dage ere som en Skÿgge paa Jorden. – Denne sørgelige Tildragelse, dette rørende og hiertegribende Sÿn - Trende af vore virksomme Medborgere udstrakte som Liig i Deres Kraftfulde Alder. - Stemme Sindet til Sørgmodighed, fÿlder Hjertet med Vemod og Øiet med Taarer; men dette Sÿn er tillige Lærerigt for os som staae tilbage – Du min Medchristen i denne Sørgeskare, som stoler for meget paa Din Sundhed, Stÿrke og Alder, og som giør Dig til deraf; Du der siger efter jordisk Gods og forfængelige Herligheder, og paa Grund deraf skaber dig vigtige, forkrænkelige forhaabninger hvorved du ene hefter dit Sind og Dit Hjerte. –

Disse tre Kister minde dig om, hvor snart det kan være forbie dermed. Du den hengivne Dig til slette Ligsten og Aandsfortærende Lidenskaber nævn Dem og Glædet dig ved deres Tilfredsstillelse; og glemmer din Gud, som Du skulde Dÿrke med mere Tanker og et retskaffent Levnet – Fat et andet Sind at Du ikke midt i din Sÿnd skal fremkaldes til Regnskab. – Du der ei er mod Næsten som Du burde være, er haard, udforsonlig og utjenstvillig; du der opsætter Dine god Gierninger. – skue hen, hvor hurtig Dagværket kan ophøre. Du der troer dig sikker, og forsømmer den fornødne Forsigtighed ser hen, hvor nær Faren kan Ligge ved Sikkerheden. Ogsaa Du som bitterligen saares af Modgangs hvasse Piil, og ønsker Opløsning – mistvivl ei: snart kan du faae Lindring og vorde befriet for din tunge Bÿrde.

Beredt til Døden altid vær. naar mindst du tænker det, er den Dig nær Og den agtværdige Medborger, som maatte friste den tinge Skiæbne, at see deres Venner Drukne, uden at være i stand til at redde Dem; som selv var stædt i Lige Døds Fare og blev frelst – Tak inderlig Gud som frelste Dem; priis og tilbed ham for hans store Naade og Miskundhed mod Dem, Brug det Dem tilbagegivne Liv til deres eget og andres sande Gavn til Siæl og Legeme, for Tiden og Evigheden! og mind alle om, at Livets Traad er skiør og snarligen kan den briste! –

Fred hvile over Eder I salig hensovede!!! Vor dÿbe Sorg over Eders sørgelige Død formildes ved de Minde I efterlader Eder; at I vare troe og kiærlige Ægtefæller, ømme og gode Fædre: at I vare redelig Venner, virksomme og retskafne Borgere; Gudhengivne og tillidsfulde Christne. Vor Kummer over Eders haarde Skiæbne lindres ved, at I som vare hinandens Naboer og Gienboer, som ernærede Eder ved en og samme Haandtering, som var hinandens Venner, som streed en og samme Død, nu begraves i Forening med hverandre paa en og samme Tid, og unddragen Havets Magt, giengives Eders Legemer den Jord, hvoraf de ere tagne. –

Din Herre i Himmelen og paa Jorden, du som hører Enkers Raab og Faderløses Suk, hør og bønhør de tilbageblevne Ægtefællers og De faderløse Børns Bønner! staae du Dem bie i Deres nedtrÿkkende Kummer! Tag Dem i Din naadige Varetægt og meddeel Dem din Velsignelse! Opræk for Dem en Virksom, oprigtig og inderlig Deeltagelse i Deres Nød, saa at De i denne Deeltagelse maatte erholde nogen Erstatning for det lidte store Tab! og De trøste sig ved, at Deres elskede, udforglemmelige Afdøde ere gengangne til De Gode Aanders evige Salighed hvor De haabe igien at foreenes med Dem. –

Du minde os alle om, stædse at være beredte, naar Du kalder, saa at vi, enten vi ere hiemme eller ikke hiemme, enten vi Leve eller vi Døe, kunne høre Dig til! Amen! Herre, bønhør os, Amen!

Børn med Thoreline Sivertsdatter Haberberg:

i dødfødt Meier, * 21 nov 1798 i Fåborg, † 21 nov 1798 i Fåborg.

ii dødfødt Meier, * 13 nov 1796 i Fåborg, † 13 nov 1796 i Fåborg.

iii dødfødt Meier, * 9 jan 1800 i Fåborg, † 9 jan 1800 i Fåborg.

iv dødfødt Meier, * 16 jun 1804 i Fåborg.

Barn med Dorthea Cathrine Maria Fylster:

v Rasmus Johansen Meier, * 26 aug 1805 i Fåborg, † 24 mar 1806 i Fåborg.
Niels Tylster Hyggers kone og jomfru Nikoline Fåborg, Henrich Hansen Skomager, Jørgen Povelsen Hyggers, X Mann Topp og Peter Lorentsen skomager.

Børn med Karen Nielsdatter:

21. vi Anna Elisabeth Meier, * 17 maj 1808 i Faaborg, † 30 aug 1877 i Tommerup sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Mads Sørensen.

vii Thoraline Meyer, * 2 mar 1812 i Faaborg, † 1 jan 1899 i Burlington, Wisconsine.
Madam Lange, Hans H Lange skomagers hustru, og jomfru Maren Nielsen, sadelmager S. Thom, Rasmus Frandsen Bager, Johan Fridrik Poulsen, Niels Munch,

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Købstad, Østergade nr. 75, , FT-1834, C0162
Jens Winning 62 Gift Gæstgiver og Ordensmand?? ved Befordringsvæsenet??
Dorthea Holst 44 Gift Hans Kone
Friederica Winning 13 Ugift Deres Børn
Caroline Winning 9 Ugift Deres Børn
Eleonora Winning 9 Ugift Deres Børn
Agnes Winning 7 Ugift Deres Børn
Carl Winning 5 Ugift Deres Børn
Poul Winning 3 Ugift Deres Børn
Jens Winning 1 Ugift Deres Børn
Maria Knudsen 23 Ugift Tjenestefolk
Tho...?? Meier 23 Ugift Tjenestefolk
Karen Larsen 19 Ugift Tjenestefolk
Lars Jensen 29 Ugift Tjenestefolk
Peder Wills 35 Ugift Kobbe...??. logeer

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Østergade, No 104, 236, FT-1850, D3647
Thoraline Meyer 35 Ugift Syejomfrue [Syjomfru], Huusmoder Faaborg
Hanne Meyer 32 Ugift Do [Syejomfrue [Syjomfru]] Do [Faaborg]
Jacob Sørensen 14 Pleiesøn [Plejesøn] i Huuset Tommerup Sogn, Odense Amt
Niels Møller 25 Ugift Bødkermester Faaborg

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Kjøbstad, Østergade 104, 1, FT-1860, B0387
Niels Hansen Møller 34 Gift bødkermester og huusfader Faaborg
Hanne Marie født Meyer 44 Gift hans kone do [Faaborg]
Thoraline Meyer 48 Ugift konens søster do [Faaborg]

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Østergade 445 441 440, 440 Forhus Stuen, 272 F3, FT-1890, C5706
Niels Hansen Møller 63 Enke Husfader Bødker Faaborg
Thoraline Meyer 77 Ugift Svigerinde husbestyrerinde Faaborg

Hun emigrerer i en sen alder, sandsynligvis flytter hun over til svogeren Niels Hansen Møller og søsteren Johanne Maries eneste barn, Philipa Maria Møller, der sammen med sin ægtefælle landmand Frits Andersen udvandrer til Amerika.

Thoraline Meyer
Date of Arrival:27 Jun 1896
Age at Arrival: 84y
Ethnicity: Denmark
Port of Departure: Copenhagen
Port of Arrival: New York

Thoralina Meyer
gender: Female
burial place: Burlington, Wis.
death date: 14 Jan 1899
death place: Burlington, Racine Co., Wis.
age: 88
birth date:02 Mar 1812
birthplace:Denmark
occupation:Dressmaker
race: White
marital status: Single
father's name: Jacob Rasmuss Meyer
father's birthplace: Denmark
mother's name: Carry Rasmuss Meyer
mother's birthplace: Denmark

viii Johanne Maria Meyer, * 29 jul 1816 i Faaborg, † 8 nov 1883 i Faaborg. Hjemnmedøbt 2 august, fremstillet i kirken 20 september 1816. Faddere Rasmus Frandsen Bagers kone, jomfru Ane Kirstine Nielsen, Mads Henrik Nielsen, Lars Krog Nielsen Hattemager, Mads Henrik Lange skomager

dødsårsag: cancer mammae.

Hun blev gift med Niels Hansen Rasmussen Møller, 5 jul 1850 i Faaborg, * 1825 i Faaborg, † 16 feb 1894 i Faaborg

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Kjøbstad, Østergade 440, forhus, , FT-1880,
Niels Rasmussen Møller 53 Gift bødker, husfader Faaborg
Johanne Marie Meyer 63 Gift hans kone do [Faaborg]
Thora Eline Meyer 67 Ugift hendes søster, sypige do [Faaborg]
Felippa Marie Katrine Møller 19 Ugift førstnævntes datter do [Faaborg]
Josephine Cecilie Hansen 12 Ugift deres pleiebarn do [Faaborg]

Udskrift Faaborg Kjøbstads Skifteprotokol.
Aar 1894 den 16. Februar anmeldte Commis J. Andersen her af Byen, at Bødker Niels Hansen Rasmussen Møller i dag ved døden er afgaaet 67 Aar gl.
Afdøde, der hensad i uskiftet Bo efter sin den 4 November 1883 afdøde Hustru Johanne Marie f. Meyer efterlader sig et eneste med hende fælles Barn datteren Philipa Marie Møller, gift med Landmand Frits Andersen p. T. i Amerika.
Sehested

Aar 1894 den 19 Maj bemærkede Skifteforvalteren at have fra Marie Andersen født Møller gift med Frits Andersen i Amerika, modtaget en Erklæring af 16 ds. hvorefter hun i Henhold til Fuldmagt af 10 Marts 1894 fra nævnte hendes Mand, paa hans Vegne overtager Boet efter hendes den 16 Februar d. A. afdøde Fader, Niels Hansen Rasmussen Møller til privat Skifte, idet hun vedgaar Arv og Gjæld og lover at berigtige Arveafgifterne. Fuldmagten forevistes. Sehested

Underskriftens Rigtighed bekræftes. Faaborg Kjøbstads Skifteret den 25. Juli 1895. Sehested.

ix Jens Rasmussen Meyer, * 27 mar 1807 i Fåborg, † 21 nov 1827 i Fåborg.
Mattias Hierndrups kone, jomfru Berthe Marie Wenning, Hans Gurl, Hans Bruun begge skomagere og Jørgen Lang Murermester

konfirmeret 29 april 1821

x Marie Kirstine Meyer, * 22 feb 1810 i Faaborg, † 29 sep 1859 i Tommerup sogn, Odense amt.
Niels Tylster X hustru, og johanne Margrethe Albertsen, Gotfrid Mølller mester skomager, Herlov Møller, Christian Portrouen

Odense, Skovby, Bogense Købstad, Bogense Købstad, Adelgade nr. 22, , FT-1834, C0816
Lars Borring 72 Gift Kiøbmand, lever af sine midler
Mette Lyne Fahnøe 62 Gift Hans Kone
Sara Catrine Wind 34 Ugift Huusjomfrue
Jens Simonsen 72 Ugift Tjenestekarle
Marie Kirstine Meyer 26 Ugift Tjenestepige
Maren Hansdatter 33 Ugift Tjenestepige

43. Karen Nielsdatter, * 1767 i Pårup sogn, Odense amt, † 9 jun 1847 i Fåborg sogn.

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Købstad, Udenfor Vesterport nr. 14 c, , FT-1834, C0162
Karen Nielsdatter 59 Enke ernærer sig af dagleie

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg, Østergade, 104, FT-1845, B7983
Karen Nielsen 78 Enke(mand) lever af sine børns forsørgelse Paarup sogn, Odense Amt
Thoraline Mejer 30 Ugift syejomfruer Faaborg
Hanne Mejer 28 Ugift syejomfruer do [Faaborg]

Hun blev gift med (1) Jacob Rasmussen Meyer, 21 dec 1805 i Uggerslev, Odense amt.

Hun blev gift med (2) Hans Jørgensen Lundsgård, 7 nov 1788 i Pårup sogn, Odense amt.

Panteobligation

Karen Nielsdatter bliver boende i ejendommen og låner med en panteopbligation 100 Rdl. med pant i ejendommen

No 2 FR VI 54 sk. N. V. Betales med 1 Deel meere 1819.

Copie Pante Obligation

Jeg underskrevne Karen Nielsen Enke efter Skoemagermester Jacob Meÿer, tilstaaer herved retmæssig Gjeld skÿldig at være til Madame Petronelle Sal. Terndrups den Summa 100 rbd. S., skriver et hundrede Rigsbankdaler Sølv. som jeg efter Forliig af 12te Maÿ 1819 er hende skÿldig og hvorfor jeg herved i følge bemeldte Forliig udstæder min Pant Obligation, uopsigelig i 2 Aar fra Creditrixes Side og siden med Løskÿndigelse fra enten af Siderne med ½ Aar, svarende aarlig saalænge bemeldte 100 rbd. hos mig ere indestaaende 4 pr. C. Sølv pro Anna i de lovbefalede Terminer. Til Sikkerhed for ovennævnte 100 rbd. og paafølgende Renter og Omkostninger, pantsætter jeg med 2den prioritets Ret, nest efter 200 rbd. Navne Værdie mit eiende og iboende Huus No 104 paa Bÿens Østergade, hvilket skal være forbenævnte min Creditrix eller denne Obligations retmæssige Ihændehaver, et sikkert 2 prioritets Pant indtil forbenævnte Gjeld med Renter og Omkostninger i alle muelige Maader ere betalte og Obligationen indfriet. – Til Bekræftelse heraf underskriver jeg denne min Obligation saavelsom min Laugværge hr. Bager Frandsen.

Faaborg den 24de Juni 1819 Karen Meÿer. Som Laugværge Rasmus R:F:S: Frandsen med ført Pen.

Til Vitterlighed Jørgen Lang, L. P. Hansen.

Copiens Rigtighed bevidnes.

44. Hans Pedersen, * 1763, † 3 apr 1829 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift med Anna Jørgensdatter, 14 maj 1802 i Helnæs sogn, Odense Amt, forlovere Peder Bertelsen, Michel Hansen

Børn:
i Jørgen Hansen, * 1803 i Flemløse sogn, Odense amt. Konfirmeret 1815 i Flemløse
Han blev gift med Maren Kirstine Nielsdatter,

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse bye,en gaard, , 19, Ft 1834, A8750
Anders Madsen 45 gift fæstegaardmand
Anne Iversdatter 41 gift hans kone
Mads Andersen 15 ugift deres børn
Iver Andersen 11 ugift deres børn
Mette Andersen 1 ugift deres børn
Peder Jensen 28 ugift tjenestefolk
Hans Pedersen 22 ugift tjenestefolk
Lars Jørgensen 21 ugift tjenestefolk
Mette Hansdatter 26 ugift tjenestefolk
Maren Hansdatter 16 ugift tjenestefolk
Jørgen Hansen 31 gift inderste og væver
Maren Kirstine Nielsdatter 33 gift hans kone
Hans Andersen 8 ugift hans stedsøn
Niels Iver Jørgensen 1 ugift søn
Maren Nielsdatter 28 ugift væverske,mandens svigersøster
Anders Rasmussen 22 ugift skrædder, hans stedsøn. .

22. ii Niels Hansen, * 1812 i Flemløse sogn, Odense amt, † 22 jun 1883 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift med Anne Kirstine Hansdatter, 22 dec 1843 i Flemløse sogn, Odense amt.

ii Margrethe Hansen, * 22 aug 1817 i Flemløse sogn, Odense amt.
Anne Andersdatter Bryggerpige i præstegården, Severine Kirstine Siversdatter Gjordemoder, Mads Pedersen, Mads Larsen og Hans Sørensen alle af Flemløse.

45. Anna Jørgensdatter, * 1780, † 12 dec 1835 i Flemløse sogn, Odense amt.

Det kan være hende:
Odense, Baag, Helnæs, Helnæs, , 33, FT-1787, A1699
Michel Hansen 28 gift Mand Huusmand og Hjulmand
Margaretha Jørgensdatter 48 gift hans Kone
Anna Jørgensdatter 8 Mandens Stifbarn

Fa Flemløse kirke

46. Hans Jensen, * 1779, † 20 mar 1842 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift i Flemløse sogn 29 feb 1810 med (1) Anne Mortensdatter

Han blev gift i Haarby sogn 8 juli 1815 med (2) Anne Kirstine Ericsdatter, * 21 sep 1794 i Haarby sogn, Odense amt, † 4 sep 1823 i Flemløse sogn
Hun er ud af Balleslægten i Haarby, se
http://www.laura-flink.dk/8986044

Han blev gift 1825 i Flemløse med (3) Johanne Christophersdatter, * 1787, † 10 maj 1830 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han var gårdmand og sognefoged

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse bye,et huus,jordløs, , 36, Ft 1834, A8750
Hans Jensen 55 enkemand sognefoged og selvejergaardmand
Anne Kirstine Hansdatter 22 ugift hans datter,huusholderske
Anne Hansdatter 16 ugift hans øvrige børn
Peder Hansen 23 ugift hans øvrige børn
Jens Hansen 18 ugift hans øvrige børn
Hans Christian Hansen 11 ugift hans øvrige børn
Christopher Hansen 8 ugift hans øvrige børn

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, en gaard, 16, FT-1840, C4684
Hans Jensen 61 Enkemand gaardmand
Jens Hansen 23 Ugift hans børn
Anne Hansdatter 21 Ugift hans børn
Christian Hansen 16 Ugift hans børn
Christopher Hansen 14 Ugift hans børn

Børn med Anne Mortensdatter:
i Peder Hansen, * 1811 i Flemløse sogn, Odense amt.

23. ii Anne Kirstine Hansdatter, * 1814 i Flemløse sogn, Odense amt, † 24 apr 1889 i Flemløse sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Niels Hansen, 22 dec 1843 i Flemløse sogn, Odense amt.

Børn med Anne Kirstine Erichsdatter

iii Anne Hansdatter, * 2 aug 1818 i Flemløse sogn, Odense amt.
Kirsten Mortensdatter gårdmand Morten Rasmussens datter i Woltofte, Kirsten Svendsdatter XX, Hans Hansen, Hans Sørensen, Mads Larsen Gårmænd i Flemløse.

iv Jens Hansen, * 8 okt 1816 i Flemløse sogn, Odense amt.
Frembåren af Karen Jensdatter gårdbeboer Rasmus Nielsens kone af Wenninge, Kirstine Larsdatter fulgte efter, faddere gårdmand Mads Larsen, Hans Sørensen, Hans Hansen alle af Flemløse.

v Hans Christian Hansen, * 1 aug 1823 i Flemløse sogn, Odense amt.
Faddere Caroline Ericsdatter, hos X i Ballegården i Haarby, Karen Jørgensdatter , gårdmand Lars Jensens kone, Hans Hansen, Hans Jørgensen, Hans Madsen alle gårdmænd i Flemløse.

vi Erik Hansen, * 24 okt 1820 i Flemløse sogn, Odense amt.
døbt 3 december, frembåren af Anne Eriksdatter Rasmus Jensens Gårdmand og sognefoged i Werninge bar barnet, Niels Carl Jensens kone Anne Pedersdatter, faddere Hans Hansen, Jens Hansen ?, Hans Larsen alle Flemløse.

Barn med Johanne Christophersdatter:

vii Christopher Hansen, * 31 mar 1826 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt 6 juli 1826 i Flemløse. Faddere Christiane Hansdatter, XX, Birthe Pedersdatter, Niels Hansens kone, Niels Carlsen, Anders Madsen, Niels Hansen alle gårdfolk i Flemløse

47. Anne Mortensdatter * 1783, † 12 dec 1812 i Flemløse sogn, Odense amt

Fra en mark i Voldtofte stammer en runesten, (officielt navn: "Flemløse1") med indskriften: ”Efter Roulv, som var næsboernes gode, står denne sten; sønnerne satte (den) efter. Åver malede.” Stenen blev flyttet til Jægerspris af den senere Kong Frederik VII

48.Rasmus Rasmussen Vadstrup, * 1758, † 10 feb 1808 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift i 1790 med (1) Anne Mette Mikkelsdatter, .

Han blev gift med (2) Dorth Marie Nielsdatter, * 10 mar 1779 i Koldby sogn, † 16 okt 1807 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Agerup, 1, 60, FT-1801
Rasmus Rasmussen 43 Gift Mand Mensal Bonde og Gaardbeboer
Dorthe Nielsdatter 23 Gift Kone
Rasmus Jørgen Rasmussen 9 Ugift Mandens Børn
Mikkel Jørgen Rasmussen 4 Ugift Mandens Børn
Niels Jørgen Rasmussen 1 Ugift Deres Børn
Jørgen Mortensen 37 Ugift Tienestefolk
Villads Rasmussen 12 Ugift Tienestefolk
Bodil Rasmusdatter 19 Ugift Tienestefolk
Karen Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk

Samsø præstegods Skifteprotokol 1808-1816 C 35-3
15 Rasmus Rasmussen Vadstrup, husmand i Agerup [i Besser sogn]. 6.2.1808, fol.112.
Enkemand efter Dorthe Marie Nielsdatter.
Enkemanden var forlovet med Anne Kirstine Sørensdatter.
B:
1) Mikkel Jørgen Rasmussen
2) Niels Jørgen Rasmussen
3) Rasmus Jørgen Rasmussen
4) Jens Sørensen Rasmussen
5) Roland Rasmussen
6) Dorthe Marie Rasmusdatter

Børn med Anne Mette Mikkelsdatter:

i Dorthe Rasmusdatter, * 27 nov 1791 i Agerup, Besser sogn, Samsø, † 1793 i Agerup, besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Rasmus Jørgensens hustru i Besser, faddere Søren Øster i Besser, Knud Christensen i Stauns, Jørgen X og X i Toftebjerg, jomfru Heegaard i Østerby

24. ii Rasmus Jørgen Rasmussen, * 13 sep 1793 i Agerup, besser sogn, Samsø, † 4 apr 1856 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Inger Clemmensdatter Molbo, 4 nov 1823 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Mette Marie Jensdatter, 22 aug 1819 i Tranebjerg, Samsø.

iii Mikkel Jørgen Rasmussen, * 24 jun 1798 i Agerup, Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser 8 juli 1798. Fremstillet til Daaben ved Rasmus Jørgensens hustru af Wadstrup, faddere Rasmus Jørgensen ibid, Peder Labor til Tranebjerg, Tønnes Pedersen erfulgte og Mette Kirstine Rasmusdatter af Wadstrup

Børn med Dorthe Marie Nielsdatter:

iv Niels Jørgen Rasmussen, * 25 sep 1800 i Agerup, Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 oktober 1800 i Besser. Fremstillet ved Thomas Lunds hustru af Koldbye, faddere Thomas Lund af Koldbye, Søren Høgh og Jørgen Mouritsen af Brundby

v Jens Søren Rasmussen, * 24 mar 1802 i Agerup, Besser sogn, Samsø, † 19 maj 1850 i Koldby sogn.
Dåbsnoter så utydelige og ulæselige, at jeg opgiver dem

Han blev gift med (1) Maren Tønnesdatter, * 1803.

Han blev gift med (2) Ane Dorthe Pedersdatter, * 30 jun 1815 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Kolby, Pillemark, en Gaard, 1, FT-1834
Jens Søren Rasmussen 33 Gift Gaardmand og Foged
Maren Tønnesdatter 31 Gift Hans Kone
Dorthe Marie Jensdatter 6 Ugift Deres Barn
Barbara Tønnesdatter 15 Ugift Deres Pleiebarn
Niels Mortensen 18 Ugift Tjenestefolk
Søren Hansen 23 Ugift Tjenestefolk
Grethe Knudsdatter 30 Ugift Tjenestefolk

Holbæk, Samsø, Kolby, Pillemark, 1, en Gaard, 138, FT-1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Søren Rasmussen 39 Gift Gaardmand
Anne Dorthe Pedersen 25 Gift Hans Kone
Niels Rasmussen 6 Ugift Pleiesøn
Karen Hansen 26 Ugift Tjenestefolk
Anne Mette Christensen 17 Ugift Tjenestefolk
Claus Jørgen Pedersen 22 Ugift Tjenestefolk
Clemmen Rasmussen 15 Ugift Tjenestefolk

vi Roland Rasmussen Vadstrup, * 4 apr 1804 i Agerup, Besser sogn, Samsø † 4 apr 1804 i Agerup, Besser sogn.
Hjemmedøbt samme dag, død og båren i graven

vii Roland Rasmussen Vadstrup * 13 maj 1805 i Agerup, Besser sogn
Døbt 16 juni 1805 i Besser. Dåbsnoter meget udtydelige

viii Dorthe Marie Rasmusdatter, * 16 okt 1807 i Agerup, Besser sogn, Samsø.
Døbt 21 oktober frembåren af Erik Jørgensens hustru af Aggerup, resten ulæselig

Hun blev gift med Ole Thomasen, 15 nov 1831 i Koldby sogn, * 1796 i Karlby sogn. Forlovere gårdmand Rasmus Jørgen Rasmussen af Pillemark

Holbæk, Samsø, Kolby, Pillemark, et Huus, 2, FT-1834
Ole Thomasen Piil 35 Gift Huusmand og Snedker
Dorthe Marie Rasmusdatter 26 Gift Hans Kone
Dorthe Kirstine Olesdatter 2 Ugift Deres Barn
Jens Mikkelsen Frandsen 55 Gift Aftægtsmand
Karen Hansdatter 73 Ugift Hans Kone

49. Anne Mette Mikkelsdatter, * Tunø, † 27 maj 1799 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Samsø og Tunø Gejstlig skifteprotokol 1770-1818 C 35-5
7 Dorthe Jørgensdatter i Agerup. 31.1.1771, fol.54B, 114B, 115, næste protokol fol.60B.
E: Mikkel Madsen. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 15. Ved afkald 2.2.1778 g.m. Søren Rasmussen i Besser
2) Dorthe Mikkelsdatter 13. Ved afkald 7.2.1780 g.m. Peder Jensen i Ørby
3) Jørgen Mikkelsen 7
4) Anne Mette Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Rasmussen i Besser
2) Morten Sørensen i Torup.

Agerup Besser

50. Clemmen Christensen Molbo, * 23 dec 1760 i Nordby sogn, Samsø, † 25 aug 1826 i Nordby sogn, Samsø.
Jomfru Raffnsøe bar barnet, Rasmus Rasmussen, Søren Holm, X Jensen, Michael Pedersens hustru, Margrethe Jensdatter.

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter Foged, i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Apollone Jørgensdatter, 1810 i Nordby sogn, Samsø, * 15 maj 1787 i Nordby sogn, Samsø, † 18 dec 1850 i Nordby sogn, Samsø.

Efter Clemen Christensen Molbos død gifter Appollone Jørgensdatter sig med Lars Christensen. De fik ingen børn.

Børn i Kirsten Pedersdatter Fogedes første ægteskab med Michel Pedersen Gyes

i Michel Pedersen Gyes * 11 marts 1787 i Nordby, Samsø † 29 november 1791 i Nordby, Samsø i en alder af 4 år.
Døbt onsdagen efter den 14. båren af husmand Gyes, Jens Jensens hustru sammesteds, faddere Rasmus Madsen, ungkarl Mikkel Kroman, Søren Gårdbo og Gammel Sørens hustru alle fra Nordby

ii Ellen Pedersdatter Gyes * 31 juli 1788 i Nordby, Samsø † 3 aug 1788 i Nordby, Samsø

Clemmen Christensen Molbo børn med Kirsten Pedersdatter Foged:

iii Inger Clemmensdatter Molbo, * 13 okt 1798 i Nordby sogn, Samsø, † 26 maj 1799 i Nordby sogn, Samsø.
Båren af Lars Jacobsens hustru, faddere X Kræmmer; Rasmus Molboe, Willads Molboe, og K Tønnesens hustru

25. ii Inger Clemmensdatter Molbo, * 2 dec 1799 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1877 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Jørgen Rasmussen, 4 nov 1823 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn med Apollone Jørgensdatter

ii Kirsten Clemmensdatter Molbo, * 23 juni 1811 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt den 21 juli. Christen Molboes hustru fremstillede barnet, faddere Clemmen Kristensen, Søren Holm, Maren Pedersdatter resten ulæselig

Hun blev gift med Anders Knudsen Tolder, 24 okt 1854 i Nordby sogn, Samsø, * 5 okt 1808 i Nordby sogn, Samsø, † 13 dec 1872 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Huus, 47, FT-1860
Anders Tolder 53 Gift Huusfader, lever af sin Jordlod I Sognet
Kirsten Molbo 49 Gift hans Kone I Sognet
Knud Tolder 11 Ugift deres Børn I Sognet
Bodil Johanne Tolder 10 Ugift deres Børn I Sognet
Margrethe Skræder 7 Ugift Pleiebarn I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 14, FT1870
Anders Knudsen Tolder 61 Gift Nattevægter, Huusfader Nordby
Kirsten Clemmensen Molbo 58 Gift Hans Kone Nordby
Bodil Johanne Tolder 19 Ugift Deres Datter Nordby
Christen Knudsen Tolder 50 Gift Murer, Huusfader Nordby
Mariane Henriksen 59 Gift Hans Kone Besser
Ane Margrethe Hiort 31 Ugift Deres Datter, Tjenestepige Nordby
Søren Olesen Kjeldsen 55 Gift Skomager, Huusfader Nordby
Ida Dorthe Johansen 57 Gift Hans Kone Tistrup Sogn Aarhuus amt
Rasmus Bertelsen 53 Gift Arbeidsmand, Huusfader Koldby
Magdalene Lam 49 Gift Hans Kone Nordby
Lars Johnsen 35 Gift Arbeidsmand, Huusfader Nordby
Margrethe Beyer 30 Gift Hans Kone Nordby
Barbara Johnsen 8 Ugift Deres Børn Nordby
Peder Christian Johnsen 6 Ugift Deres Børn Nordby
Lars Peter Johnsen 3 Ugift Deres Børn Nordby
Michel Søren Gyes 36 Gift Maltgjører, Huusfader Nordby
Maren Kjær 28 Gift Hans Kone Nordby
Kirsten Kjær 61 Enke(mand) Aftægtsmand, Straatækker Nordby
Michel Søren Rasmuss. Kræmmer 35 Gift Parcellist, Huusfader Nordby
Maren Printz 31 Gift Hans Kone Nordby
Ane Jensine Kræmmer 9 Ugift Deres Børn Nordby
Rasmus Printz Kræmmer 6 Ugift Deres Børn Nordby
Mariane Nielsdatter Printz 66 Enke(mand) Aftægtskone Nordby

iv Christen Clemmensen Molbo, * 9 aug 1812 i Nordby sogn, Samsø, † 12 okt 1812 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 30 august 1812 i Nordby.Søren Holms kone fremstillede barnet. Faddere Rasmus Madsen X, Christen Molbo, Rasmus Nielsens hustru og Rasmus Fogeds kone

v Bodil Clemmensdatter Molbo, * 26 jul 1813 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 1 august 1813 i Nordby. X Pedersens hustru fremstillede barnet, faddere vare Michel X, Clemmen Holm, Ole Thomasens hustru og V Jensdatter

vi Christen Clemmensen Molbo, * 21 feb 1815 i Nordby sogn, Samsø, † 26 jul 1898 i Tunø.
Døbt 27 marts 1815 i Nordby. Gårdkone Maren Rasmusdatter Molboe af Mårup, Md Søren Olesen Degn, Søren Pedersen Grøndkjær, konerne Mette Rasmusdatter og Karen Jensdatter, ungkarl jens Jacobsen, Christen Molboe, pigerne Kirsten Lauridsdatter og Ane Sørensdatter

Han blev gift med Ane Johanne Marie Jensdatter, 26 okt 1843 i Nordby sogn, Samsø, * 9 jan 1819 i Tunø, † 12 sep 1901 i Tunø.

Aarhus, Ning, Tunø, Thunøe, Et huus, 34, FT-1850, A4507
Christen Clemensen Molboe 35 gift Huusmand ?? Fæster ??, Huusfader Nordbye sogn paa Samsøe
Johanne Marie Jensdatter 32 gift Hans kone [Christen Clemensen Molbo] Her i sognet
Christian Christensen Molboe 5 - Deres barn [Christen Clemensen Molbo og Johanne Marie Jensdatter] Her i sognet
Abelone Christensen Molboe 1 - Deres barn [Christen Clemensen Molbo og Johanne Marie Jensdatter] Her i sognet

Aarhus, Ning, Tunø, Tunø, Et hus, 1, FT-1880, C1648
Klemen Jørgen Klemensen 26 gift Husfader og smed Nordby sogn Holbæk amt
Nilsine Klemensen født Steffensen 22 gift Hans hustru [Klemen Jørgen Klemensen] Kalundborg
Barbara Andrea Klemensen 1 ugift Deres barn [Klemen Jørgen Klemensen og Nilsine Klemensen fød Steffensen] Thunø sogn
Clemmen Olesen 64 gift Husfader lever af sin jordlod Traneberg sogn Holbæk amt
Johanne født Mikkelsdatter 62 gift Hans kone [Clemmen Olesen] Her i sognet
Ole Clemensen 28 gift Skomager indsider Her i sognet
Andrea Maria Jensine født Madsen 19 gift Hans kone [Ole Clemensen] Her i sognet
Micalia Johanne Clemensen Under 1 aar ugift Hans datter [Ole Clemensen] Her i sognet
Christen Klemmensen Molboe 65 gift Jordbruger Norby sogn Samsø
Johane Marie Molbo 61 gift Husmoder Thunø
Ane Katrine Sørensdatter 76 enke Husmandsenke lever af sin jordlod Nordby sogn Holbæk amt
Hansine Petrea Hansen 27 gift Hendes svigerdatter [Ane Katrine Sørensdatter] Aarhus
Ane Johanne Kirstine Nielsen 5 ugift og dennes børn [Hansine Petrea Hansen] Thunø sogn Aarhus amt
Niels Michael Nielsen 3 ugift og dennes børn [Hansine Petrea Hansen] Thunø sogn Aarhus amt
Trine Kirstine Nielsen 1 ugift og dennes børn [Hansine Petrea Hansen] Thunø sogn Aarhus

Aarhus, Ning, Tunø, Tunø, Huus, 15, FT-1890, C1649
Christen Clemmensen Molbo 74 gift Husfader Nordby sogn Samsø Holbæk amt
Johanne Marie Jensdatter 71 gift Husmoder Thunø

vii Jørgen Clemmensen Molbo, * 5 okt 1817 i Nordby sogn, Samsø, † 2 maj 1898 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 2 november 1817 i Nordby. Gårdkone Maren Jacobsdatter, husmænd Søren Halm og Peder Larsen, vågekone Maren Rasmusdatter fra Korup, gårdkone Bodil Rasmusdatter, ungkarlene Clemmen Jensen og Peder Sørensen, pigerne Maren Rasmusdatter og Inger Willadsdatter af Mårup, de øvrige af Nordbye

husmand og brøndgraver boede matr 244 c.c. Nordby.

Han blev gift med Bodil Marie Pedersdatter, 27 feb 1849 i Nordby sogn, Samsø, * 11 aug 1821 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 10 apr 1892 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 24, FT-1850, B4876
Jørgen Molbo 33 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader I Sognet
Bodil Marie Pedersdatter 29 Gift Hans Kone Lange

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Huus, 26, FT-1860, B4881
Jørgen Molbo 43 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Bodil Marie Pedersdatter 39 Gift hans Kone Besser S.
Kirsten Marie Molbo 6 Ugift deres Børn I Sognet
Clemmen Molbo 1 Ugift deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Hus, 5, FT-1890, B4896
Jørgen Clemmensen Molbo 72 Gift Daglejer, Husfader Nordby
Bodil Marie Pedersen 68 Gift Hans Kone Langemark

viii Bodil Clemmensdatter Molbo, * 27 feb 1819 i Nordby sogn, Samsø, † 16 sep 1819 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 21 marts 1819 i Nordby. Faddere gårdkone Barbara Jensdatter, ungkarlene Christen Smed, Lars Christensen og Peder Rasmussen, pigerne Mette Marie Josephsdatter, Inger Pedersdatter, Mette Jørgensdatter alle af Nordbye, ungkarl Christen Rasmussen og pige Barbara Willadsdatter af Morup.

ix Bodil Marie Clemmensdatter Molbo, * 1 apr 1820 i Nordby sogn, Samsø, † 3 aug 1863 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 30 april 1820 i Nordby. Faddere Gårdkone Margrethe Rasmusdatter, ungkarlene Knud Jørgensen og Jens Jacobsen, pigerne Marianne Michaelsdatter og Ane Katrine Mikkelsdatter alle af Nordbye

Hun blev gift med Gomme Andersen, 12 nov 1840 i Nordby sogn, Samsø, * 14 sep 1814 i Nordby sogn, Samsø, † 5 dec 1895 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Gomme Andersen blev efter hendes død gift med Inger Jensdatter Farver


Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye, En Gaard, 109, FT-1845
Gomme Andersen 31 Gift Gaardeier og Lærer ved en Hjælpeskole Her i Sognet
Bodil Marie Molboe 25 Gift Hans Kone Her i Sognet
Mette Gommesen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Magrethe Gommesen 1 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Lars Christensen 47 Gift Huusfaders Svigerfader, som af ham forsørges Her i Sognet
Apollone Jørgensdatter 59 Gift Huusfaders Svigermoder, som af ham forsørges Her i Sognet
Christen Tolder 27 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Karen Olesdatter 20 Ugift Tjenestepige Haarmark, Holbek Amt

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 116, FT-1850
Gomme Andersen 36 Gift Gaardmand, Hjælpelærer, Huusf. I Sognet
Bodil Marie Molbo 30 Gift Hans Kone I Sognet
Mette Gommesen 9 Ugift Deres Børn I Sognet
Apollone Gommesen 4 Ugift Deres Børn I Sognet
Bodil Margrethe Gommesen 1 Ugift Deres Børn I Sognet
Apollone Jørgensdatter 63 Enke(mand) Huusfaders Svigermoder, som af han forsørges I Sognet
Søren Johnsen 22 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Ane Dorthe Sørensdatter 25 Ugift Tjenestefolk Besser

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Gaard, 118, FT-1860
Gomme Andersen 46 Gift Lærer ved Hjælpeskolen, Huusfader I Sognet
Bodil Marie Molbo 40 Gift hans Kone I Sognet
Mette Gommesen 19 Ugift deres Børn I Sognet
Abelone Gommesen 14 Ugift deres Børn I Sognet
Anders Gommesen 9 Ugift deres Børn I Sognet
Bodil Marie Gommesen 8 Ugift deres Børn I Sognet
Clemmen Gommesen 6 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Johnsen 32 Ugift Tjenestekarl I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 13, FT1870
Gomme Andersen 55 Gift Hjælpelærer og Gaardeier, Huusfader Nordby
Inger Farver 30 Gift Hans Kone Maarup
Clemmen Gommesen 15 Ugift Deres Børn Nordby
Jens Marius Gommesen 4 Ugift Deres Børn Nordby
Inger Maria Gommesen 1 Ugift Deres Børn Nordby
Søren Larsen Jonsen 41 Ugift Tjenestefolk Nordby
Kirsten Maria Molbo 15 Ugift Tjenestefolk Nordby
Christen Rasmussen 55 Gift Værtshusholder, Jordbruger, Huusf. Bjergager Sogn Aarhus amt
Dorthe Andersen 57 Gift Hans Kone Nordby
Peder Christensen 29 Ugift Deres Børn, Medhjælper Randlev sogn Aarhus amt
Barbara Michelsen 20 Ugift Deres Børn Nordby
Søren Hansen 17 Ugift Tjenestedreng Onsbjerg
Hans Foged Holm 33 Gift Jordbruger, Huusfader Nordby
Margrethe Foged 30 Gift Hans Kone Nordby
Johanne Holm 5 Ugift Deres Børn Nordby
Kirsten Martine Holm 2 Ugift Deres Børn Nordby
Birthe Marie Viller 28 Ugift Tjenestepige Nordby

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 13, FT-1880
Gomme Andersen 65 Gift Gaardeier, Andenlærer og Husfader Nordby
Inger Andersen f. Farver 41 Gift Hans Kone Nordby
Klemmen Gommesen 25 Ugift Deres Børn, Gaardbestyrer Nordby
Jens Marius Gommesen 14 Ugift Deres Børn Nordby
Magrethe Gommesen 7 Ugift Deres Børn Nordby
Gomme Gommesen 5 Ugift Deres Børn Nordby
Johanne Lam 14 Ugift Tjenestepige Nordby

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 10, FT-1890
Gomme Andersen 75 Gift Gaardeier, Husfader Nordby
Inger Farver 50 Gift Hans Kone Maarup
Jens Marius Gommesen 24 Ugift Deres Børn Nordby
Gomme Gommesen 15 Ugift Deres Børn Nordby
Thomas Kornmaaler 27 Enke(mand) Gaardeier, Husfader Nordby
Marie Petrea Michelsen 52 Enke(mand) Aftægtskone Nordby
Babara Mette Jensine Kornmaaler 19 Ugift Husfaders Søstre Nordby
Kristine Petrine Theodora Kornmaaler 11 Ugift Husfaders Søstre Nordby
Jens Martin Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng Nordby

x Ane Kirstine Clemmensdatter Molbo, 15 feb 1826 i Nordby sogn, Samsø, † 16 mar 1827 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 12 marts 1826 i Nordby. Gårdkone Maren Jacobsdatter, gårdmand Morten Jacobsen, gårdkone Ane Mikkelsdatter, ungkarl Jens Sørensen og pige Ane Sørensdatter alle af Nordby

51. Kirsten Pedersdatter Foged, * 18 jan 1761 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1810 i Nordby sogn, Samsø.
Jomfru Raffnsøe bar barnet, faddere Laurits Olsen, Jens Jensen Holm, Michael X Haugkrog, Søren TouX hustru, XX

Hun blev gift (1) med Peder Michelsen Gyes * 4 august 1765 i Nordby sogn, Samsø † 28 juni 1796 i Nordby, Samsø

Hun blev gift (2) med 50. Clemmen Christensen Molbo

Nordby

52. Henrik Jensen Smed, * 1754 i Sjælland, † 13 okt 1837 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, 22 okt 1776 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Maren Henriksdatter, 3 aug 1809 i Besser sogn, Samsø, * 10 jan 1779 i Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1834 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
Hun er datter af ane 70 Henrik Olesen

Holbæk, Samsø, Besser, Østerbye Bye, , 149, FT-1787
Hendrich Jensen 33 Gift Mand Huusmand og Smed
Maren Pedersdatter 32 Gift Kvinde
Niels Hendriksen 11 Ugift Deres Barn
Jens Hendriksen 7 Ugift Deres Barn
Peder Hendriksen 1 Ugift Deres Barn
Sidsillia Hendriksdatter 6 Ugift Deres Barn
Anne Hendriksdatter 4 Ugift Deres Barn
Karen Hendriksdatter 2 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Østerby, 28, 155, FT-1801
Hendrik Jensen 49 Gift Mand Huusmand med Jord og Smed
Maren Pedersdatter 47 Gift Kone
Jens Hendriksen 22 Ugift Deres Børn Seiler
Karen Hendriksdatter 15 Ugift Deres Børn
Peder Hendriksen 14 Ugift Deres Børn
Hans Jacob Hendriksen 13 Ugift Deres Børn
Elsebeth Hendriksdatter 8 Ugift Deres Børn
Jørgen Hendriksen 6 Ugift Deres Børn
Søren Hendriksen 3 Ugift Deres Børn

Henrik Jensen Smed Maren Pedersdatter maj 1809 12 Øst
Niels i Bes, Hans Jacob 20, Jørgen 14, Søren 10, Elisabeth 17,
Peter, Anne Kirstine g. Ole Henriksen i Øst.se folio 15

Niels Henriksen Smed maj 1812 Kirsten Jensdatter 187 Bes
Maren 12, Jens 11, Anne Johanne 7.se folio 216+220
farfar: Henrik Jensen Smed i Øst.

Børn med Maren Pedersdatter:

i Niels Henriksen Smed, * 1776 i Østerby, Besser sogn, † 17 apr 1812 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 18 aug 1799 i Besser sogn, Samsø, * 1767, † 21 apr 1839 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 32, 32, FT-1801
Niels Hendriksen 25 Gift Mand Huusmand med Jord og Smed
Kirsten Jensdatter 34 Gift Kone
Maren Nielsdatter 1 Ugift Deres Børn
Hendrik Jensen 35 Ugift Opholdende Konens Broder. sejler
Anne Johanne Larsdatter 63 Enke Konens Moder Nyder Ophold

ii Cecilia Henriksdatter, * 15 nov 1777 i Thorup, Besser sogn, Samsø.  1778  Thorup, Besser sogn, Samsø

iii Jens Henriksen Smed, * 1780 i Østerby, Besser sogn.

iv Cecilia Henriksdatter, * 6 maj 1781 i Østerby, Besser sogn, † 21 jun 1790 i Østerby, Besser sogn.

v Anne Christine Henriksdatter, * 16 maj 1783 i Østerby, Besser sogn.

vi Karen Henriksdatter, * 22 feb 1785 i Østerby, Besser sogn, † 15 jan 1817 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Niels Nielsen Flinck, 19 nov 1816 i Besser sogn, Samsø, * 26 mar 1786 i Koldby sogn, † 10 dec 1836.

Efter Karen Henrikdatters død giftede Niels Nielsen Flinck sig med Karen Jørgensdatter den 25 nov 1817 i Besser kirke

Samsø gods arkivs skifteregister 8 juli 1813- 23 dec 1822
Niels Nielsen Karen Henriksdatter okt 1817 121 Lan
Niels Henrik 1. morbror: Peder Henriksen
afdødes far: Henrik Pedersen se folio 124

vii Peder Henriksen Smed, * 18 feb 1787 i Østerby, Besser sogn, † 18 jan 1863 i Østerby, Besser sogn. smed.

Han blev gift med (1) Margrethe Pedersdatter, 13 jul 1809 i Besser sogn, Samsø, * 1787, † 13 sep 1822 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Ane Mette Jørgensdatter, 2 dec 1823 i Besser sogn, Samsø, * 27 okt 1801 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 18 jul 1872 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 40, FT-1834
Peder Henriksen Smed 48 Gift Huusmand og Daglejer
Ane Mette Jørgensdatter 33 Gift Hans Kone
Margrethe Pedersdatter 9 Ugift Deres Børn
Niels Henrik Pedersen 6 Ugift Deres B

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 42, FT-1840
Peder Hendriksen Smed 53 Gift Fisker
Ane Mette Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone
Margrethe Pedersdatter 15 Ugift Deres Børn
Niels Hendrik Pedersen 12 Ugift Deres Børn
Ane Marie Pedersdatter 5 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 27, FT-1845
Peder Henriksen Smed 60 Gift Fisker Her i Sognet
Ane Mette Jørgensdatter 43 Gift Hans Kone Her i Sognet
Ane Mette Pedersdatter 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Niels Henrik Pedersen 2 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 29, FT-1850
Peder Henriksen Smed 64 Gift Arbeidsmand Østerby
Ane Mette Jørgensdatter 50 Gift Hans Kone Besser
Ane Marie Pedersdatter 15 Ugift Deres Børn Besser
Niels Henrik Pedersen 7 Ugift Deres Børn Besser
Jacob Andersen 26 Ugift Drejer, Inderst Bogense

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 37, FT-1860
Lars Jensen Block 36 Gift Huusmand, Huusfader, Daglønnes Tranebj. S
Margrethe Pedersdatter 34 Gift hans Kone I Sognet
Kirsten Larsen 9 Ugift deres Børn I Sognet
Mette Marie Larsen 3 Ugift deres Børn I Sognet
Peder Henriksen Smed 73 Gift Mandens Svigerfader I Sognet
Ane Mette Jørgensdatter 59 Gift hans Kone I S

viii Zezilia Henriksdatter, * 10 apr 1791 i Østerby, Besser sogn, † 13 jan 1799 i Østerby, Besser sogn.

ix Elisabeth Henriksdatter, * 9 sep 1792 i Østerby, Besser sogn.

x Jørgen Henriksen Smed, * 15 nov 1794 i Østerby, Besser sogn, † før 1863.

Han blev gift med Birthe Marie Olesdatter, 15 jun 1815 i Besser sogn, Samsø, * 1796 i Norge, † 3 dec 1863 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 45, FT-1840
Jørgen Smed [Jørgen Henriksen Smed] 46 Gift Fisker
Birthe Marie Olsdatter 46 Gift Hans Kone

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 25, FT-1845
Jørgen Smed 51 Gift Dagleier og Fisker Her i Sognet
Birte Marn Olesdatter 51 Gift Hans Kone Norge
Dorte Madsdatter 33 Ugift Tjenestepige Sanderum, Odense Amt

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 27, FT-1850
Jørgen Henriksen Smed 56 Gift Arbeidsmand Østerby
Birthe Marie Olesdatter 56 Gift Hans Kone Norge

xi Maren Henriksdatter, * 19 jan 1797 i Østerby, Besser sogn, † 26 jan 1800 i Østerby, Besser sogn.

26. xii Søren Hendriksen Smed, * 9 feb 1799 i Østerby, Besser sogn, † 9 nov 1861 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

Han blev gift med Mette Jensdatter, 25 jul 1820 i Tranebjerg, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 27, FT-1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Henrichsen 36 Gift Smed
Mette Jensdatter 37 Gift Hans Kone
Maren Sørensdatter 12 Ugift Deres Børn
Henrich Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 3 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tafteberg Bye, et Huus, 34, FT-1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Henrichsen 41 Gift Smed
Mette Jensdatter 41 Gift Hans Kone
Henrich Sørensen 16 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 13 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 11 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 9 Ugift Deres Børn
Poul Sørensen 6 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 20, FT-1850
Søren Hendriksen 53 Gift Smed, Huusfader Besser
Mette Jensdatter 54 Gift Hans Kone I Sognet
Jens Sørensen 21 Ugift Deres Børn I Sognet
Hanne Sørensdatter 9 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 31, FT-1860
Søren Henriksen 62 Gift Smed, Huusfader Besser S.
Mette Jensen 64 Gift hans Kone I Sognet
Maren Sørensen 38 Ugift deres Datter I Sognet

Børn med Maren Henriksdatter:

xiii Mariane Henriksdatter, * 10 maj 1810 i Østerby, Besser sogn.  6 oktober 1867 i Norddby sogn.

Hun blev gift med Søren Rasmussen Hjort

xiv Cicilia Henriksdatter, * 4 dec 1811 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

xv Karen Henriksdatter, * 30 sep 1813 i Østerby, Besser sogn, † 6 feb 1814 i Østerby, Besser sogn.

xvi Dorthe Henriksdatter, * 1 jun 1815 i Østerby, Besser sogn, † 2 jul 1896 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Michelsen Bonde, 19 okt 1837 i Nordby sogn, Samsø, * 15 maj 1808 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 10 sep 1881 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, en Gaard, 5, FT-1840
Rasmus Bonde 32 Gift Gaardmand
Dorthe Henriksdatter 25 Gift Hans Kone
Jørgen Søren Bonde 2 Ugift Deres Barn
Ole Foged 28 Ugift Tjenestefolk
Mariane Michelsdatter 17 Ugift Tjenestefolk
Rasmus Søren Jørgensen 21 Ugift Tømmermand

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye, En Gaard, 6, FT-1845
Rasmus Michelsen 37 Gift Gaardmand Her i Sognet
Dorthe Henriksdatter 30 Gift Hans Kone Østerbye, Holbek Amt
Jørgen Søren Rasmussen 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mette kirstine Rasmusdatter 5 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mariane Rasmusdatter 2 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Jørgen Søren Hjorth 19 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Dorthe Clemmensdatter 26 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 5, FT-1850
Rasmus Michelsen 42 Gift Gaardmand og Huusfader I Sognet
Dorthe Henriksdatter 35 Gift Hans Kone Østerby
Jørgen Søren Bonde 12 Ugift Deres Børn I Sognet
Mette Kirstine Bonde 10 Ugift Deres Børn I Sognet
Michel Bonde 5 Ugift Deres Børn I Sognet
Jørgen Knudsen Tolder 24 Ugift Tjenestekarl I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Gaard, 7, FT-1860
Rasmus Michelsen Bonde 52 Gift Gaardmand, Huusfader I Sognet
Dorthe Henriksdatter 45 Gift hans Kone Besser S.
Jørgen Søren Bonde 22 Ugift deres Børn I Sognet
Michel Madsen Bonde 15 Ugift deres Børn I Sognet
Ane Thunbo 19 Ugift Tjenestepige I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Vestballegaard, 15, FT1870
Jørgen Søren Bonde 31 Gift Gaardeier Nordby
Ane Dorthe Beyer 26 Gift Hans Kone Nordby
Rasmus Carl Bonde u1 Ugift Deres Barn Nordby
Rasmus Jørgen Viller 19 Ugift Tjenestefolk Nordby
Kirsten Søndrup 19 Ugift Tjenestefolk Nordby
Rasmus Bonde 61 Gift Husfaders Fader, Aftægtsmand Nordby
Dorthe Henriksdatter 54 Gift Huusfaders Moder, Aftægtskone Besser

xvii Dødfødt Henriksen, * 11 dec 1818 i Østerby, Besser sogn, † 11 dec 1818 i Østerby, Besser sogn.

53. Maren Pedersdatter, * 11 feb 1757 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1809 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Gadeparti Nordby

54. Jens Sørensen Skjøt, * 2 okt 1757 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 dec 1826 i Onsbjerg sogn, Samsø. 

Han blev gift med Anne Pedersdatter, omkr. 1783 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn:

i Søren Jensen Skjøt * 1784 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 9 okt 1830 i Pillemark sogn, Samsø

Han blev gift i Tranebjerg med Maren Michelsdatter 24 november 1809

ii Karen Jensdatter * 1786 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 21 sept 1870 i Koldby sogn, Samsø

Hun blev gift i Onsbjerg 24 april 1818 med Henrik Westpahl * 1791 i Segerberg, Tyskland, † 22 maj 1849 i Koldby sogn, Samsø

iii Anne Jensdatter * 1792 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 juni 1856

Hun blev gift i Onsbjerg 2 januar 1823 med Peder Jørgensen Wibe * 1780 i Onsbjerg sógn, Samsø, † 24 maj 1852 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø

iv Dorthe Jensdatter * 1794 i Onsbjerg sogn, Samsø

Hun blev gift ca 1814 (1) med Hans Peter Johansen * 1792 i Vordingborg sogn, † 6 okt 1839 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø

Hun blev gift i Tranebjerg 10 december 1841 (2) med Søren Troelsen * 3 nov´1800 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø

v Rasmus Jensen Skjøt * 1794 i Onsbjerg sogn, Samsø

27. vi Mette Jensdatter, * 1 jan 1797 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 aug 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø. 

Hun blev gift med Søren Hendriksen Smed, 25 jul 1820 i Tranebjerg, Samsø.

55. Anne Pedersdatter, * 1756, † 25 feb 1841 i Koldby sogn.

58. Mogens Nielsen, * 16 jul 1797 i Nordby sogn, Samsø, † 26 jul 1881 i Nordby sogn, Samsø.
faddere jomfru Clausen, Jens Madsens søn, Rasmus Christensen Rytter, Kirsten Pedersdatter, Anna M???

Han blev gift med (1) Ane Mette Jørgensdatter, 1 jul 1819 i Nordby sogn, Samsø. Forlovere Jens Mortensen og Rasmus Nielsen Mogensen

Han blev gift med (2) Margrethe Marie Jensdatter, 9 jun 1839 i Nordby sogn, Samsø, * 13 aug 1814 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 14 apr 1859 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 10, FT-1834
Jens Sørensen Hjorth 34 Gift Huusmand med Jord
Karen Jørgensdatter 39 Gift Hans Kone
Jørgen Søren Jensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 4 Ugift Deres Børn
Rasmus Jensen 1 Ugift Deres Børn
Maren Jensdatter 11 Ugift Deres Børn
Knud Jørgensen Skjøt 42 Gift Dagleier
Mette Marie Johansdatter 35 Gift Hans Kone
Jørgen Knudsen 12 Ugift Deres Børn
Jens Knudsen 11 Ugift Deres Børn
Johannes Knudsen (Skjøt) 5 Ugift Deres Børn
Søren Knudsen (Skjøt) 2 Ugift Deres Børn
Maren Knudsdatter 9 Ugift Deres Børn
Karen Knudsdatter (Skjøt) 3 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen Suder 44 Gift Huusmand med Jord
Maren Michelsdatter 48 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 8 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Jensen Kjær 45 Gift Huusmand med Jord
Karen Pedersdatter 39 Gift Hans Kone
Dorthe Pedersdatter 11 Ugift Deres Barn
Ellen Jensdatter 72 Enke(mand) Huusfaders Moder
Mogens Nielsen 37 Gift Huusmand med Jord
Ane Mette Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone
Niels Mogensen 5 Ugift Deres Børn
Karen Mogensdatter 13 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Mogensdatter 7 Ugift Deres Børn
Maren Mogensdatter 2 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Nielsdatter 67 Enke(mand) Huusfaders Moder
Morten Pedersen Smed 52 Gift Huusmand med Fæstejord
Kirsten Jørgensdatter 53 Gift Hans Kone
Jens Mortensen 22 Ugift Deres Søn, Søefarende
Rasmus Jørgen Jensen 35 Gift Kgl. Lods paa Kyeholm
Karen Rasmusdatter 38 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 2 Ugift Deres Børn
Mette Johanne Rasmusdatter 10 Ugift Deres Børn
Apollone Rasmusdatter 5 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen Fløistrup 35 Gift Huusmand med Jord
Ane Sophie Kjeldsen 42 Gift Hans Kone
Johannes Michelsen 6 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen (Fløistrup) 3 Ugift Deres Børn
Kirsten Marie Michelsdatter (Fløistrup) 8 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, et Huus, 110, FT-1840
Mogens Nielsen 43 Gift Huusmand
Grethe Maren Jensdatter 26 Gift Hans Kone
Gunild Sophie Mogensen 13 Ugift Deres Børn
Niels Mogensen 11 Ugift Deres Børn
Maren Mogensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Mogensen 1 Ugift Deres Børn

Samsø skifteprotokol 1829-1850 film 305 (neg 413 folio 600
Mogens Nielsen Anne Mette Jørgensendatter dec 1838 600 Nor
Karen 18, Gunhild Sophie 12, Maren 6

Nordby sørulle 1803
1544 Niels Mogensen far
1545 Søren Nielsen nor 28 maa søn, hos Søren Beyer
1545 Mogens Nielsen nor 5 nor søn, hos faderen
1517 Niels Nielsen nor 3 nor søn, hos faderen

Nordby sørulle 1814
38b Niels Mogensen
38b Mogens Nielsen nor 23/1818 nor søn fra d57
38b Mogens Nielsen nor 33/1828 nor søn
Mogens Nielsen på ny tilført, da han hvilende er udslettet pg.a. alder var forskreven Hmd med 2 tdr land/1822

Nordby afgangsliste
7-13/1843 Mogens Nielsen 46
Margrethe Marie Jensdatter 28
Niels Mogensen 13
Maren Mogensen 10
Birthe Mogensen 8
Jens Mogensen 3
Anne Mette Mogensen 1
til Onsbjerg sogn Taftebjerg

ved sin død var han enke og aftægtsmand

Børn med Ane Mette Jørgensdatter:

i Gunhild Mogensdatter, * 22 aug 1819 i Nordby sogn, Samsø, † 6 okt 1819 i Nordby sogn, Samsø.

ii Karen Mogensdatter, * 22 aug 1819 i Nordby sogn, Samsø † 6 okt 1819 i Nordby sogn, Samsø.
Note under hjemmedåben 22 aug. "Disse tvillinger døde, inden dåben blev publiceret"

29. iii Karen Mogensdatter, * 3 maj 1821 i Nordby sogn, Samsø, † 16 feb 1857 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Peder Henrik Michelsen, 24 okt 1841 i Besser sogn, Samsø.

iv Gunhild Sophie Mogensdatter, * 5 feb 1826 i Nordby sogn, Samsø, † 13 mar 1826 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 12 marts 1826 i Nordby. Faddere huskone Margrethe Rasmusdatter, ungkarlene Mikkel Sørensen og Johan Rasmussen, pigerne Karen Jensdatter og Barbara Sørensdatter alle af Nordbye

v Gunhild Sophie Mogensdatter, * 12 aug 1827 i Nordby sogn, Samsø, † 14 dec 1870 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt september 1827 i Nordby. Faddere gårdkone Maren Jacobsdatter, ungkarlene Mikkel Jørgen Kristensen og Peder Mortensen, pigerne Kristine Mikkelsdatter og Dorthe Christensdatter alle af Nordby

Hun blev gift med Søren Jørgensen Hjulmand, 29 nov 1834, * 5 apr 1828 i Nordby sogn, Samsø, † 9 feb 1919 i Nordby sogn, Samsø.

Ft 1860 Nordby 54. Huus
Søren Jørgensen 32 g Nordby S. Dagleier, Huusfader
Gunhilde Sophie Mogensdatter 33 g = hans Kone
Niels Jørgen Sørensen 5 u I Sognet deres Barn

Efter hendes død blev Søren Jørgensen Hjulmand gift i Nordby 25 maj 1871 (2) med Margrethe Simonsdatter

vi Niels Mogensen, * 19 jan 1830 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 24 juni 1830 i Nordby. Faddere jomfru Helene Heegaard, ungkarlene jens Sørensen og Jens Mortensen, pigerne Barbara Jensdatter og Kirsten Gundsdatter

vii Maren Mogensdatter, * 10 nov 1832 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 18 november 1832 i Nordby. Faddere Elisabeth Josepsdatter?, ungkarlene Rasmus Pedersen og Niels JXsen, pigerne Dorthe Christensdatter og Marie JXdatter alle af Nordby

viii Birthe Mogensdatter, * 11 mar 1835 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 15 marts 1835 i Nordby. Faddere Pigen Mette Jensdatter, ungkarlene Jens Nielsen og Søren Louns, pigerne Grethe Kristensdatter og Kirsten Nielsdatter alle af Nordbye

Hun blev gift med Michel Jørgen Pedersen Smed, * 25 feb 1841 i Nordby sogn, Samsø, † 6 feb 1922 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift (2) 16 nov 1865 med Birthe Rasmusdatter. Birthe Mogensdatter må da være død, det er nævnt under hendes dåb, men ikke fundet i kirkebogen??

Børn med Margrethe Marie Jensdatter:

ix Jens Mogensen, * 4 dec 1839 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 8 dec 1839 i Nordby. Faddere gårdkone Ane Johanne Thunboe af Nordbye, ungkarlene Peder Jensen og Jørgen Skjøt, pigerne Bodil Clemmensdatter og Sidsel Jensdatter af Nordby

x Ane Mette Mogensdatter, * 16 mar 1842 i Nordby sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 17 marts, fremstillet i kirken 10 april. Faddere pigen Maren Jensdatter, ungkarlene Peder Pedersen og Niels Prentz, pigerne Mette Johanne Fisker og Mette Prentz alle af Nordbye

xi Dorthe Margrethe Mogensdatter, * 28 feb 1845 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 2 marts, fremstillet i kirken 18 maj. Pige Caroline Jensdatter af Burgaard bar barnet, faddere husmand Las Jensen T, husmand Rasmus Rasmussen Toftebjerg, Franz Rasmussen ibid, pige Ane Marie HX ibid, pige Dorthe Marie Sørensen ibid

xii Ane Katrine Mogensdatter, * 5 apr 1848 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 21 april 1848 i Onsbjerg. Husmand Peter ´Pettersens kone af Onsbjerg bar barnet, faddere husmand Peter Frandsen af TXstrup, husmand Las Jensen ibid, husmand Niels Petersen af Onsbjerg, husmand Hans Nielsen ibid, pige Bodil petersdatter ibid, pige Bodil Madsdatter af Wad?

59. Anne Mette Jørgensdatter, * 1796 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1 dec 1838 i Nordby sogn, Samsø.

Hendes dåb er ikke fundet, men fundet vaccineret som 6 årig 18 juni 1811, datter af Jørgen Hansen

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 54, 155, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Hansen 40 Gift Mand ligeledes [Jordløs Huusmand. Gaar i Dagleie]
Bodil Peersdatter 31 Gift Kone
Hans Jørgensen 7 Ugift Deres Barn
Anne Mette Jørgensdatter 5 Ugift Deres Barn
Søren Jørgensen 1 Ugift Deres Barn
Peer Madsen 67 Gift Konens Far
Anne Rasmusdatter 78 Gift Konens Moder

Nordby

3 X tipoldeforældre

64. Rasmus Jensen.

Børn:

32. i Jens Rasmussen Stierne, * 1741, † 13 maj 1779 i Torup, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Hansdatter

65. XX 

Dette par er også ane 112 og 113

68. Peder Michelsen Kjær, * 14 apr 1739 i Nordby sogn, Samsø.
Frembåren af Jacob Bådsmands hustru, faddere Mourits Larsen og Knud Larsen Gulman, Jens X og Just Madsen, Jens X og Las Degns koner Barbara X og Appolone Rasmusdatter

Han blev gift med Dorthe Jensdatter, 12 sep 1768 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, , 60, FT-1787
Dorthe Jensdatter 50 Gift Kone
Morten Pederssøn 9 Ugift Deres Børn
Maren Pedersdatter 8 Ugift Deres Børn

Børn:

i Mette Pedersdatter Kjær, * 6 nov 1768 i Nordby sogn, Samsø.
Michel Grønfelds hustru bar barnet, faddere Niels Willadsen, Møller Morten, Søren Andersen, Rasmus Poulsens hustru

ii Jens Pedersen Kjær, * 20 mar 1771 i Nordby sogn, Samsø † 1843 (note ved dåben, er ikke fundet død i Nordby)

iii Anna Pedersdatter Kjær * 20 mar 1771 i Nordby sogn, Samsø
Jens og Anna døbes samtidig,nok derfor der er mange faddere.
Jens B. Michelsen Grønfelds hustru bar dem, Faddere Jens Mortensen Lunds hustru Anna, B. Michel Pedersen Fogeds hustru, Michel Pedersen Foged, Peder Jensen, Søren Poulsen, Peder Foged, Jens Jensen Sørensen, Willads Rasmussen, Hans Herles, Michel Poulsens hustru Maren Kjær, Bodel Olufsdatter

56. iv Michel Pedersen Lade, * 9 mar 1774 i Nordby sogn, Samsø, † 21 maj 1848 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Karen Henriksdatter, 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

v Morten Pedersen Kjær, * 22 jun 1777 i Nordby sogn, Samsø.
Båren af Madame Grosen, faddere Peder Johansen, Michel Frier, Søren X hustru og Peder Nielsens hustru

vi Maren Pedersdatter Kjær * 6 maj 1780 i Nordby sogn, Samsø
Båren af Rasmus Lunds hustru, faddere Jens Kræmer, Michel Grønfeldt, Jens Greve, Søren Sørensen, Rasmus Rasmussen Borres og Jens Christensen Bådsmands hustruer Mette KX og Kirsten Fogeddatter af Nordby

69. Dorthe Jensdatter * 1737

Her er jeg selv på besøg i Nordby

70. Henrich Olufsen, * 1745 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 17 mar 1811 i Besser sogn, Samsø.
8 juni blev Oluf Andersens søn af Østerby kaldet Henrich, fremstillet af Søren Mortensens hustru i Besser, faddere Morten Lauritsen ibid, Laurits Knudsen i Østerbye, Janus Madsen i Besserm Morten Madsens hustru i Østerbye.

I folketællingerne kaldes han Olesen, ved børnenes dåb henholdsvisl Ollesen, Olesen, Olufsen

Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 24 sep 1772 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 33, FT-1787, B4854
Hendrich Olsen 47 Gift Mand Bonde og
Anne Jørgensdatter 37 Gift Kvinde
Karen Hendriksdatter 14 Ugift Deres Barn
Mette Hendriksdatter 12 Ugift Deres Barn
Maren Hendriksdatter 8 Ugift Deres Barn
Olle Hendriksen 5 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 27, 27, FT-1801, B4859
Hendrik Olesen 56 Gift Mand Huusmand med Jord
Anne Jørgensdatter 52 Gift Kone
Dorthe Hendriksdatter 11 Ugift Deres Børn
Karen Hendriksdatter 28 Gift Deres Børn
Mikkel Pedersen 28 Gift Denne sidstes Mand. Sejler

Børn:

i Jørgen Henriksen, * 10 mar 1773 i Besser sogn, Samsø, † 10 mar 1773 i Besser sogn, Samsø

57. ii Karen Henriksdatter, * 3 jul 1774 i Besser sogn, Samsø, † 24 mar 1859 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Michel Pedersen Lade, 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

iii Mette Kirstine Henriksdatter, * 9 feb 1777 i Besser sogn, Samsø, † 15 sep 1830 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af jomfru Sørensen i Tranebjerg, faddere Peder X i X, Peder X i Østerbye, Tønne Mikkelsen i Besser, jomfru X i Astrup, X Jørgensdatter i Besser

Hun blev gift med Søren Nielsen Skonning, * 13 jul 1766 i Nordby sogn, Samsø, † 13 sep 1828 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 25, 25, FT-1801, B4859
Søren Nielsen Skonning 35 Gift Mand Huusmand med Jord. gaaer i Dagleje
Mette Kirstine Hendriksdatter 24 Gift Kone
Peder Sørensen 6 Ugift Mandens Børn
Margrethe Sørensdatter 1 Ugift Deres Børn

iv Maren Henriksdatter, * 10 jan 1779 i Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1834 i Østerby, Besser sogn, Samsø. Meget udviskede dåbsnoter.

Hun blev gift med ane 52 Henrik Jensen Smed, (hans 2 ægteskab) 3 aug 1809 i Besser sogn, Samsø, han er * 1754 i Sjælland, † 13 okt 1837 i Nordby sogn, Samsø.

v Oluf Henriksen, * 28 jul 1782 i Besser sogn, Samsø, † 31 maj 1848 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
X Engelbarts? kone bar det, faddere Søren Holm gdr. i Thorup, Jørgen X i Besser, Peder Xmand ibid, Ane Mette Jørgensdatter ibid

Han blev gift med Anne Kirstine Hendriksdatter, 1808 i Besser sogn, Samsø, * 16 mar 1782 i Besser sogn, Samsø, † 28 jul 1846 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Østerby, et Huus, 13, FT-1834, B4864
Ole Henriksen 52 Gift Snedker
Ane Kirstine Henriksdatter 52 Gift Hans Kone
Hans Jacob Olesen 9 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Østerbye Bye, 89, et Huus, 173, FT-1840, B4869
Ole Henriksen 59 Gift Tømmermand
Ane Kirstine Henriksdatter 58 Gift Hans Kone
Karen Olesdatter 32 Ugift Deres Børn
Hans Jakob Olesen 16 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Østerbye, Et Huus, 96, FT-1845, B4424
Ole Henriksen 63 Gift Tømmermand Her i Sognet
Anakjerstine Henriksdatter 63 Gift Hans Kone Her i Sognet
Ane Olesdatter 32 Ugift Deres Datter Her i Sognet

vi Dorthe Katrine Henriksdatter, * 28 nov 1790 i Besser sogn, Samsø, † 6 jul 1855 i Besser sogn, Samsø. Dåbsnoter næsten udviskede

Hun blev gift med Henrik Hansen, 4 nov 1817 i Besser sogn, Samsø, * 18 feb 1796 i Besser sogn, Samsø, † 13 apr 1864 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 55, FT-1834, B4864
Henrik Hansen 39 Gift Huusmand og Skoemager
Dorthe Henriksdatter 44 Gift Hans Kone
Mariane Henriksdatter 10 Ugift Deres Børn
Søren Henriksen 8 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 47, FT-1845, B4424
Henrik Hansen 49 Gift Skomager Her i Sognet
Dorthe Henrichsdatter 35 Gift Hans Kone Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 53, FT-1850, B4874
Henrik Hansen 55 Gift Skomager Besser
Dorthe Katrine Henriksd. 60 Gift Hans Kone Besser

71. Anne Jørgensdatter, * 1754 † 1 mar 1816 i Besser sogn, Samsø.

Et par skålformede spænder og et trefliget spænde fra en grav i Besser på Samsø

72. Jørgen Jensen Degn, * 1 sep 1726 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Dåbsnoter meget ulæselige

Han blev gift med (1) Elisabeth Nielsdatter, * 1738, † 29 jul 1777 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (2) Lucia Christiana Schultz, 6 sept 1778 i Tranebjerg, Samsø.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Tranebjerg Bye, , 28, FT-1787, B4858
Jørgen Jensen 61 Gift Mand Huusmand og Snedker
Lucie Kristine Schultz 38 Gift Kone
Katrine Mette Jørgensdatter 7 Ugift Deres Børn
Kristine Freder. Jørgensdatter 5 Ugift Deres Børn
Margrethe Krist. Jørgensdatter 3 Ugift Deres Børn

Børn med Elisabeth Nielsdatter:

i Maren Jørgensdatter, * 14 mar 1751 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
14 marts blev Elisabeth Nielsdatters uægte barn Maren af Ørbye døbt, båren af Jørgen Jensens hustru, faddere vare X Christensen, Niels Mortensen, Mette X alle af Besser. Til barnefader er udlagt Jørgen Jensen X X

ii Barbara Jørgensdatter, * 3 okt 1756 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 21 apr 1829 i Tranebjerg, Samsø.
Båren af Jørgen Jensens hustru, faddere Søren Jensen, R? Hansen, Oluf Jensen, Mette Nors alle af Ørbye, Chr. Frier Pillemark, Karen Axelsdatter af Tranebjerg

Hun blev gift med Elias Troelsen Svane, * 25 maj 1754 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 6 maj 1832 i Tranebjerg, Samsø.

De tager hendes halvbroder ane 36 Phillip Carl Jørgensen i pleje, da hans mor dør

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Brundby, 24, 56, FT-1801, B4863
Elias Troelsen 48 Gift Mand ligeledes [Bonde og Gaardbeboer]
Barbara Jørgensdatter 47 Gift Kone
Jens Eliasen 23 Ugift Deres Barn
Anne Mette Eliasdatter 16 Ugift Deres Barn
Barbara Eliasdatter 11 Ugift Deres Barn
Jørgen Eliasen 9 Ugift Deres Barn
Anne Margrethe Eliasdatter 7 Ugift Deres Barn
Phillip Karl Jørgensen 12 Ugift

iii Morten Jørgensen Degn, * 11 mar 1759 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Chr. Friers hustru i Kielstrup, medfulgte X Johannesens hustru i Ørby, faddere Rasmus af Stauns, Kr. Mortensen af Ørbye, Søren Larsens datter ibid, G Kroers datter af Koldby, Rasmus Lauborgs datter af Kielstrup

vi Oluf Jørgensen, * 28 juni 1763 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af X Frandsens hustru, medfulgte Jens Jensens hustru begge Tranebjerg, faddere Lars Larsen i Ørbye, Lars Olesen i Brundbye, Mons. Hiort, Mons Torring, X Rasmussen i Pillemark, og Søren Larsen ibid, Barbra Tønnesdatter i Ørbye, Anne Xdatter i Brundbye

v Michel Jørgensen, * 8 apr 1765 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Jens Olufsens hustru i Brundbye, medfulgte Niels Jørgensens hustru i Permelille, faddere Elias Sørensen af Ørbye, Peder Rasmussen af Tranebjerg, Jacob Mortensen ibid, B Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Pillemark, Maren Jørgensdatter af Brundbye

vi Jørgen Jørgensen, * 25 jan 1767 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Frembåren af Jens Pedersens hustru, medfulgte Jørgen X hustru i Ørbye, faddere Jørgen Jørgensen i Pillemark, Søren X fra Brundbye, Oluf X fra Ørbye, Appollone Christiansdatter fra Brundbye

vii Søren Jørgensen Degn, * 1 sep 1771.
Frembåren af mad. Hiort, faddere Rasmus Sørensen x i Stauns, Dines Sørensen fra Ørbye, Tønnes X i Stauns, XX

Han blev gift med Charlotte Louise Mackene, 7 jul 1814 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 1775, † 10 sep 1828 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn med Lucia Christiana Schultz:

viii Cathrine Mette Jørgensdatter, * 27 maj 1780 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Døbt 4 juni. Båren af Madam X i Ørby, faddere Mons Leasing Ørby, Peder Tunbo Tranebjerg, X Andersens datter Pillemark

ix Christian Frederik Jørgensen, * 19 jan 1783 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Madm Henekele i Onsbjerg, H Labor, Jens Jørgensen Ørbye, Md. Sørensen Ørbye, Dorthe Christensdatter Tranebjerg,

x Margrethe Christine Jørgensdatter, * 5 sep 1784 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Madm Henekele i Onsbjerg, faddere Jens X i Ørbye, Jørgen Nielsen, Søren Mortensen i Brattingsborg

36. xi Phillip Carl Jørgensen, * 17 aug 1787 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 1 jul 1862 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Mortensensdatter.
Han blev gift med (2) Ane Mette Mikkelsdatter Øster, 27 jan 1846 i Besser sogn, Samsø.

73. Lucia Christiana Schultz, * 28 aug 1750 i Ekersførde Tyskland, † 23 jul 1808 i Koldby sogn, Samsø. 

Hun er konfirmeret i Sønderborg 1765

Ved ægteskabet boede hun på Brattingsborg. 

74. Morten Rasmussen Møller, * 21 apr 1758 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 14 jun 1820 i Besser sogn, Samsø.

Dåbsnoter ikke fundet, dato er fra www.samsoroots.dk

Han blev gift med (1) Karen Andersdatter, 22 maj 1781 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Mette Marie Hansdatter, * 1765

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 23, 23, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Morten Rasmussen 51 Gift Mand Huusmand med Jord. gaaer i Dagleje
Mette Marie Hansdatter 36 Gift Kone
Kirsten Mortensdatter 16 Ugift Mandens Børn
Karen Mortensdatter 1 Ugift Deres Børn

Morten Rasmussen Møller jun 1820 Mette Marie Hansdatter 160 Bes
myndige arvinger - ingen navne. se folio 165+189
se også reg. 1822-2

Barn af Karen Andersdatter:

i Dorthe Mortensdatter, * 16 sep 1781 i Besser sogn, Samsø, † 18 jan 1861 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Knud Willadsens hustru bar det, faddere jomfru Evans, jomfru Larsen, Ole Mortensen Besser, Jacob Smed i Langemark

Hun blev gift med Christian Pedersen Lam, * 15 dec 1788 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 2 okt 1864 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 78, FT-1834
Christian Pedersen Lam 46 Gift Dagleier
Dorthe Mortensdatter 53 Gift Hans Kone
Morten Christiansen 13 Ugift Deres Søn
Kirsten Christensdatter 75 Enke Inderste, Aftægtskone

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, et Huus, 142, FT-1840
Rasmus Christiansen 29 Gift Huusmand og Dagleier
Ane Kathrine Pedersdatter 25 Gift Hans Kone
Karen Marie Rasmussen 1 Ugift Deres Barn
Christian Pedersen 50 Gift Huusfaders Forældre der af
Dorthe Mortensdatter 65 Gift ham forsørges

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, Et Huus, 82, FT-1845
Rasmus Christiansen 35 Gift Huusmand og Dagleier Besser Sogn
Ane Kathrine Pedersdatter 30 Gift Hans Kone Her i Sognet
Dorthe Marie Rasmusdatter 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Christian Pedersen 57 Gift Huusfaderens Fader, der faar forsørgelse i Huuset Her i Sognet
Dorthe Mortensdatter 64 Gift Huusfaderens Moder, der faar forsørgelse i Huuset Besser Sogn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 90, FT-1850
Rasmus Christiansen 40 Gift Dagleier, Huusfader Besser
Ane Kathrine Pedersdatter 35 Gift Hans Kone I Sognet
Dorthe Marie Rasmusdatter 9 Ugift Deres Børn I Sognet
Peder Christian Rasmussen 4 Ugift Deres Børn I Sognet
Christian Pedersen 62 Gift Dagleier, Mandens Forældre I Sognet
Dorthe Mortensdatter 69 Gift Hans Kone Besser

37. ii Maren Mortensensdatter, * 11 jan 1784 i Besser sogn, Samsø, † 5 dec 1843 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Phillip Carl Jørgensen .

iii Kirsten Mortensdatter, * 18 sep 1785 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Ole Mortensens kone, faddere Jens Mikkelsen, Lars Møller, Niels X, Knud Pedersen, Anne Jensdatter, Maren Olufsdatter alle af Besser

Børn med Mette Marie Hansdatter:

iv Karen Mortensdatter Møller, * 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

75. Karen Andersdatter, * 27 maj 1756 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 8 okt 1786 i Besser sogn, Samsø.
Kristi Himmelfart blev Anders Olsens barn af Langemark døbt navnlig Karen, fremstillet af Søren Sørensens hustru ibid, faddere Søren Ipsen ibid, Poul Pedersen i Besser

Brundby Teglværk omkring år 1900. Brundby Teglværk blev grundlagt i 1892 af M. Mikkelsen, Købmand i Tranebjerg. På billedet ses ejeren til venstre sammen med sine medarbejdere

Overskrift 1

82. Mads Rasmussen, * 1720 i Brylle sogn, Odense amt, † i Render, Brylle sogn.
Faddere Hans Nielsen og X Knud Poulsen, Rasmus Pedersen, Niels GX, Rasmus GX, Jørgen Mortensen, X X, Maren GX; Karen Madsdatter, Rasmus Rasmussen

Han blev gift med Anna Pedersdatter, 20 dec 1746 i Brylle sogn, Odense amt.

Han overtager fæstet efter sin svigerfar. Mads Rasmussen Brylle Render sted Peder Jørgensen 1747, 9.8., V-776. http://www.karins-historie.dk/ryttergods_fstereg.pdf


Børn:

i Anna Margrethe Madsdatter, * 12 mar 1747 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere Peder Hansen og hustru, Peder Jørgensen, Andreas Andersen, Anders Hansens hustru.
Hun blev gift med Rasmus Mortensen, 29 jun 1781 i Brylle sogn, Odense amt. Forlovere Rasmus Larsen og Hans Skræp fra Tommerup.

ii Karen Madsdatter, * 1 dec 1748 i Brylle sogn, Odense amt, † 19 feb 1770 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Jens Rasmussen, Peder Jørgensen, Peder Hansen, Rasmus Mortensens hustru, Peder Jørgensens datter.

iii Maren Madsdatter, * mar 1751 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Madsen, Peder Jørgensens datter af X, Jørgen Madsen, Jørgen Rasmussen, Niels Mands datter

Hun blev gift med Mads Hansen, * 1749.

Odense, Odense, Brylle, Brylle, , 18, FT-1787, B0026
Mads Hansen 38 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Maren Madsdatter 36 Gift madmor
Maren Madsdatter 8 Ugift barn
Karen Madsdatter 6 Ugift barn
Hans Madsen 5 Ugift barn
Mads Madsen 2 Ugift barn
Anders Christensen 36 Gift tjenestekarl
Johanne Cathrine Hansdatter?? 26 Gift tjenestepige
Hans Andersen 1 Ugift søn
Kirsten Andersdatter 16 Ugift tjenestepige
Peder Christensen 34 Ugift tjenestekarl

iv Rasmus Madsen, * 21 mar 1753 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere Jørgen Madsen, Jørgen Rasmussen, Rasmus Madsen, Andreas Hansens hustru i Render, Laurs Godfredsens hustru.

v Peder Madsen, * 21 sep 1755 i Render, Brylle sogn, † 23 okt 1757 i Render, Brylle sogn.
faddere: Rasmus Madsen, Niels Mand, Jørgen Madsen.

vi Peder Madsen, * 29 sep 1758 i Render, Brylle sogn.

v Anders Madsen, * 13 dec 1761 i Render, Brylle sogn.
Faddere: Rasmus Madsen, Niels Hansen, X Hansen, Jørgen Pedersens kone, xxx

Han blev gift med Ane Cathrine Sørensdatter, 5 mar 1784 i Brylle sogn, Odense amt.

Odense, Odense, Brylle, Render by, , 8, FT-1787, B0026
Anders Madsen 25 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Anna Cathrine Sørensdatter 26 Gift madmor
Søren Andersen 1 Ugift søn
Karen Hansdatter 9 Ugift tjenestepige
Anna Pedersdatter 66 Enke(mand) husbonds mor??

Odense, Odense, Brylle, Render by, , 87, FT-1801, B0027
Anders Madsen 39 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Ane Cathrine Sørensdatter 40 Gift kone
Ane Andersdatter 6 Ugift barn
Mads Rasmussen 19 Ugift tjenestekarl
Ane Kirstine Madsdatter 36 Ugift tjenestepige
Ane Pedersdatter 80 Enke(mand) husbonds mor

vi Anna Christina Madsdatter, * 14 jul 1765 i Render, Brylle sogn.
Faddere Morten Mortensen, Jørgen Grund, Niels Jørgensen, Anders X, Jens Christensen.
Hun blev gift med Mads Larsen, 11 jun 1814 i Brylle sogn, Odense amt

41. vii Johanne Madsdatter, * 28 jan 1770 i Render, Brylle sogn, † 18 nov 1843 i Brylle sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Søren Hansen, 11 dec 1802 i Brylle sogn, Odense amt.

83. Anna Pedersdatter 6 jan 1724 i Render, Brylle, † jul 1803 i Render, Brylle sogn.
Faddere Rasmus Andersen, Hans Madsen, Peder Lauritsens søn Christen, Maren Rasmusdatter, Gjertrud Pedersdatter M??

Brylle kirke

90. Jørgen X

Der er usikkerhed om det er den rette, men er taget med alligevel

Odense, Baag, Helnæs, Helnæs, , 33, FT-1787, A1699
Michel Hansen 28 gift Mand Huusmand og Hjulmand
Margaretha Jørgensdatter 48 gift hans Kone
Anna Jørgensdatter 8 Mandens Stifbarn

Børn:

45. i Anna Jørgensdatter, * 1780, † 12 dec 1835 i Flemløse sogn, Odense amt.
Hun blev gift med Hans Pedersen, 14 maj 1802 i Helnæs sogn, Odense Amt.

91. Margaretha Jørgensdatter, * 1739.

98. Mikkel Madsen * 1719 på Tunø

Han blev gift med Dorthe Jørgensdatter

Samsø og Tunø Gejstlig skifteprotokol 1770-1818 C 35-5
7 Dorthe Jørgensdatter i Agerup. 31.1.1771, fol.54B, 114B, 115, næste protokol fol.60B.
E: Mikkel Madsen. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 15. Ved afkald 2.2.1778 g.m. Søren Rasmussen i Besser
2) Dorthe Mikkelsdatter 13. Ved afkald 7.2.1780 g.m. Peder Jensen i Ørby
3) Jørgen Mikkelsen 7
4) Anne Mette Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Rasmussen i Besser
2) Morten Sørensen i Torup.

Børn

i Gertrud Mikkelsdatter * 1756 på Tunø, † 1788 i Besser sogn, Samsø

Hun blev gift 2 feb 1778 i Besser med Søren Rasmussen Philip * 1756 † 1828 i Besser

Han gifter sig efter hendes død (2) med Maren Hansdatter

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 6, FT-1787
Søren Rasmussen 35 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Giertrud Mikkelsdatter 31 Gift Kvinde
Rasmus Sørensen 7 Ugift Deres Barn
Mikkel Sørensen 3 Ugift Deres Barn
Lars Andersen 20 Ugift Tienestefolk National Soldat
Anne Jørgensdatter 19 Ugift Tienestefolk
Laurs Jensen 18 Ugift Tienestefolk

ii Dorthe Mikkelsdatter * 1758 på Tunø, † 1799 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø

Hun bliver gift 7 feb 1780 i Tranebjerg med Peder Jensen Ladefoged * 1 nov 1744 i Ørby, tranebjerg sogn, Samsø, † 10 sep 1827 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø

Efter hendes død gifter han sig 1801 (2) med Karen Jensdatter

iii Jørgen Michelsen * 1764 på Tunø

iv 49. Anne Mette Mikkelsdatter, * Tunø, † 27 maj 1799 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift 1790 med Rasmus Rasmussen Vadstrup

99. Dorthe Jørgensdatter † 1770 på Tunø

100. Christen Rasmussen Molbo, * 1722 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 10 nov 1797 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med enke Inger Jensdatter Haukrog, 13 juli 1758 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Maarup Bye, , 108, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Rasmussøn 64 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Inger Jensdatter 56 Gift Kone
Clemen Christenssøn 27 Ugift Deres Børn Enroulleret Matros
Rasmus Christenssøn 25 Ugift Deres Børn
Christen Christenssøn 15 Ugift Deres Børn

Børn i Inger Jensdatter Haukrogs 1 ægteskab med Clemmen Pedersen Holm

i Anne Clemmensdatter * 26 sept 1751 i Mårup, Nordby sogn, Samsø, † 1814 i Nordby sogn
Peder Clemens hustru bar barnet, faddere Christen Clemmensen, Mikkel Holm, ?, Clemen Christensen Mikkelsen Foged, Jens Christensen og Christen Jørgensens hustruer Johanne Mikkelsdatter og Barbara Christensdatter

Hun blev gift med Peder Pedersen Thomassen Gylling

Holbæk, Samsø, Nordby, Brøndkjer, en udflytted Gaard, 127, FT-1801
Peder Pedersen Tomsen 39 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Anna Klemmensdatter 50 Gift Kone
Søren Pedersen 11 Ugift Deres Børn
Villads Sørensen 18 Ugift Tienestefolk Enroulleret Matros

ii Jens Clemmensen Molbo * 25 aug 1754 i Mårup, Nordby sogn, Samsø † 1829 i Mårup, Nordby sogn, Samsø
Jomfru Raffnsøe bar barnet, faddere Clemen Jyde, Rasmus Kornmåler, Michael X Frier og Rasmus Olafsen; Ole Mortensen og Ole Holms hustruer, XX

Han blev gift med Mette Clemmensdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Morup Bye [Maarup], 11, 114, FT-1801
Jens Klemmensen Molboe 47 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Mette Klemmensdatter 46 Gift Kone
Anna Jensdatter 10 Ugift Deres Børn
Klemmen Jensen 6 Ugift Deres Børn
Søren Knudsen 27 Ugift Tienestefolk vanfør
Kirsten Klemmensdatter 30 Ugift Tienestefolk
Jens Larsen 71 Enkemand Opholdende Konens Stedfader. Aftægtsmand

iii Kirsten Clemmensdatter * 22 feb 1756 i Mårup, Nordby sogn, Samsø
Ole Pedersen Holms hustru bar barnet, faddere Rasmus Elboe, Jens Jensen Holm, Rasmus Foged og Søren Elboes hustruer, Mikkel Haugkrog, Anne Munch og Kirsten Mikaelsdatter

iv Peder Clemmensen * 11 feb 1757 i Mårup, Noreby sogn, Samsø
Rasmus Rasmussens hustru bar barnet, ikke flere nævnt?

Børn i Ægteskabet med Christen Rasmussen Molbo

v Ane Kirstine Christensdatter Molbo, * 9 sep 1759 i Nordby sogn, Samsø, † 27 dec 1760 i Nordby sogn, Samsø.
Mikkel Holms hustru bar barnet, Ole Holm og Jens Møller af Toftebjerg, Niels Willadsen og Mikkel Touboes hustruer, Mikkel Holms datter Maren af Onsbjerg

50. vi Clemmen Christensen Molbo, * 23 dec 1760 i Nordby sogn, Samsø, † 25 aug 1826 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter Foged, i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Apollone Jørgensdatter, 1810 i Nordby sogn, Samsø.

vii Rasmus Christensen Molbo, * 9 jan 1763 i Nordby sogn, Samsø, † 1 jun 1829 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.
Jens Rasmussens hustru bar barnet, Jørgen Thomasen, Hans Foged, Peder Thomsens hustru, Johan Skrædders Anne

Hun blev gift med Bodil Larsdatter, * 2 feb 1752 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 14 maj 1828 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Morup Bye [Maarup], 7, 110, FT-1801
Rasmus Kristensen Molboe 39 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Bodil Larsdatter 50 Gift Kone
Kristen Rasmussen 11 Ugift Deres Børn
Jens Rasmussen 7 Ugift Deres Børn
Maren Rasmusdatter 4 Ugift Deres Børn

viii Niels Christensen Molbo, * 21 jul 1765 i Nordby sogn, Samsø.
Rasmus Kornmålers hustru bar barnet, Søren X og Søren Christensen, Mikkel Christensen Br?, Mikkel Toubros hustru Bodil Madsdatter

ix Willads Christensen Molbo, * 20 sep 1767 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 3 feb 1853 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.
Michael Toubros hustru bar barnet, ung Michel Poulsen, Jens Mathiesen, Jens Mortensen, Knud ? hustru, Bodil Rasmusdatter Kornmåler

Han blev gift (1) med Barbara Michelsdatter 11 nov 1802 i Nordby sogn, Samsø, * 1768 i Nordby sogn, Samsø † 25 aug 1803 i Nordby sogn, Samsø (hun var datter af Michel Poulsen)

Han blev gift (2) med Barbara Michelsdatter, 27 okt 1803 i Nordby sogn, Samsø, * 1780 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 31 maj 1855 i Nordby sogn, Samsø. (hun var datter af Michel Olsen).

Holbæk, Samsø, Nordby, Maarup, en Gaard, 4, FT-1834
Villads Christensen Molbo 67 Gift Gaardmand
Barbara Michelsdatter 54 Gift Hans Kone
Christen Villadsen 20 Ugift Deres Søn
Rasmus Michelsen 32 Gift Deres Svigersøn
Barbara Villadsdatter 30 Gift Hans Kone
Villads Rasmussen 3 Ugift Deres Barn
Karen Jensdatter 18 Ugift Tjenestepige

Holbæk, Samsø, Nordby, Morup Bye, En Gaard, 126, FT-1845
Rasmus Michelsen 43 Gift Gaardmand Her i Sognet
Barbara Villadsdatter 41 Gift Hans kone Her i Sognet
Villads Molboe 14 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Molboe 11 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Villads Molboe 78 Gift Huusfaders Svigerfader, som af ham forsørges Her i Sognet
Barbara Michelsdatter 65 Gift Huusfaders Svigermoder, som af ham forsørges Her i Sognet
Christen Villadsen 31 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Ane Michelsdatter 18 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Maarup, en Gaard, 6, FT-1850
Christen Villadsen 36 Ugift Gaardmand, Huusfader I Sognet
Villads Molbo 83 Gift Huusfaders Forældre, som af Ham Forsørges I Sognet
Barbara Michelsdatter 70 Gift Huusfaders Forældre, som af Ham Forsørges I Sognet
Villads Molbo 19 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Karen Molbo 16 Ugift Tjenestefolk I Sognet

x Christen Christensen Molbo, * 25 nov 1770 i Nordby sogn, Samsø, † 9 dec 1770 i Nordby sogn, Samsø.
Jens Mathiesens hustru bar barnet, faddere Niels Jensen, Søren Pedersen Lund, Hans Willadsen, Søren Poulsens hustru, og Karen Gyllings

xi Christen Christensen Molbo, * 24 nov 1771 i Nordby sogn, Samsø, † 6 jul 1819 i Nordby sogn, Samsø.
Niels Jensens hustru bar barnet, Rasmus Bejer, Michel Madsen, Søren Holms hustru, Bodil Olufsdatter og Maren Sørensdatter Thuenboe

Han blev gift med Barbara Jensdatter Farver, 1805 i Nordby sogn, Samsø, * 29 nov 1786 i Nordby sogn, Samsø, † 20 jul 1825 i Nordby sogn, Samsø.

101. Inger Jensdatter Haukrog, * 20 apr 1732 i Nordby sogn, Samsø, † 1803 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.
Jørgen Haukrogs hustru bar banet, faddere Jørgen Haukrog, Jens Christensen, Marius Olufsen, Tønne Pedersens hustru, og Jørgen Maarups hustru, Dorthe Mikkelsdatter og Dorthe Jørgensdatter

Hun blev gift med (1) Clemmen Pedersen Holm, 23 jun 1750 i Nordby sogn, Samsø, * 18 maj 1719 i Nordby sogn, Samsø, † 29 dec 1757 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (2) Christen Rasmussen Molbo, 5 okt 1758 i Nordby sogn, Samsø.

102. Peder Rasmussen Foged, * 31 mar 1737 i Nordby sogn, Samsø, † 21 mar 1811 i Nordby sogn, Samsø.
Båren af Oluf Fogeds hustru, faddere Oluf Foged og Jens Michaelsen Holm, Michael X og M Olufsens hustruer, resten ulæselig

Han blev gift med Mette Mortensdatter Bachmann, 24 jul 1760 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, , 39, FT-1787
Peder Rasmussøn Foged 51 Enke(mand) Mand Bonde og Gaardbeboer
Margrethe Pedersdatter 20 Ugift Mandens Børn
Bodil Pedersdatter 14 Ugift Mandens Børn
Jens Sørenssøn 15 Ugift Tienestefolk
Jacob Jenssøn Farver 29 Gift Mandens Svigersøn Enroul. Matros,
Maren Pedersdatter 25 Gift Mandens Børn Hans Kone
Jens Jacobssøn 1 Ugift Deres Børn Deres Søn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 35, 35, FT-1801
Rasmus Nielsen 27 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Bodil Pedersdatter 28 Gift Kone
Klemmen Jensen 21 Ugift Tienestefolk Enroulleret Matros
Maren Jørgensdatter 15 Ugift Tienestefolk
Peder Rasmussen 64 Enkemand Konens Fader Aftægtsmand

Børn:

51. i Kirsten Pedersdatter Foged, * 18 jan 1761 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1810 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Clemmen Pedersen Holm, 23 jun 1750 i Nordby sogn, Samsø, * 18 maj 1719 i Nordby sogn, Samsø, † 29 dec 1757 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift (2) med Clemmen Christensen Molbo, i Nordby sogn, Samsø.

ii Maren Pedersdatter, * 2 feb 1763 i Nordby sogn, Samsø, † 1822 i Nordby sogn, Samsø.
Michael Jensen Fogeds hustru bar barnet, faddere Michael Foged, Rasmus Poulsen, Søren Clemmensens hustru, Maren Pedersdatter alle af Nordbye

Hun blev gift med Jacob Jensen Farver, * 20 nov 1757 i Nordby sogn, Samsø, † 28 apr 1833 i Nordby sogn, Samsø.

I Folketællingen 1787 bor de sammen med hendes far, se folketælling her

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 13, 13, FT-1801
Jakob Jensen Farver 44 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter 37 Gift Kone
Jens Jakobsen 14 Ugift Deres Børn
Peder Jakobsen 11 Ugift Deres Børn
Maren Jakobsdatter 9 Ugift Deres Børn
Morten Jakobsen 5 Ugift Deres Børn
Mette Kirstine Jakobsdatter 1 Ugift Deres Børn

iii Mette Pedersdatter Foged, * 25 aug 1765 i Nordby sogn, Samsø, † 1 sep 1832 i Nordby sogn, Samsø.
Jomfru Raffnsøe bar barnet, Michael Mikkelsen Foged, Michael Toubroe, Søren Madsen, Michael Pedersens hustru, X Christensen

Hun blev gift 22 nov 1794 i Nordby med Peder Clemmensen Greve, * 21 feb 1762 i Nordby sogn, Samsø, † 30 jun 1825 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 21, 21, FT-1801
Peder Klemmensen Greve 40 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Mette Pedersdatter 34 Gift Kone
Klemmen Pedersen 6 Ugift Deres Børn
Karen Pedersdatter 4 Ugift Deres Børn

iv Margrethe Pedersdatter Foged, * 29 jul 1770 i Nordby sogn, Samsø, † 8 feb 1846 i Nordby sogn, Samsø.
Michel Madsens hustru i Nordby bar barnet, faddere Søren Greve, Peder Jensen Foged, Jens Knudsen og Søren Poulsens hustru , Bodel Thunboe

Hun blev gift med Peder Michelsen Kræmmer, 9 feb 1792 i Nordby sogn, Samsø, * 31 jan 1751 i Nordby sogn, Samsø, † 30 aug 1818 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 29, 29, FT-1801
Peder Mikkelsen Kræmmer 51 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Grethe Pedersdatter 31 Gift Kone
Ip Pedersen 22 Ugift Mandens Børn Enroulleret Matros
Bodil Pedersdatter 15 Ugift Mandens Børn
Jens Pedersen 3 Ugift Deres Børn
Jens Olesen 16 Ugift Tienestefolk

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 55, FT-1834
Margrethe Pedersdatter 64 Enke(mand) Enke
Peder Pedersen 21 Gift Hendes Søn
Barbara Jørgensdatter 22 Gift Hans Kone
Christen Knudsen 15 Ugift Tjenestedreng

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, en Gaard, 56, FT-1840
Margrethe Pedersdatter 70 Enke Gaardmandsenke
Jens Pedersen 42 Gift Huusmoders Søn
Bodil Olesdatter 32 Gift Hans Kone
Ole Jensen [Kræmmer] 9 Ugift Deres Børn
Margrethe Jensdatter [Kræmmer] 7 Ugift Deres Børn
Peder Jensen [Kræmmer] 3 Ugift Deres Børn
Rasmus Pedersen 30 Ugift Tjenestefolk
Rasmus Knudsen 17 Ugift Tjenestefolk

v Bodil Pedersdatter Foged, * 9 jan 1774 i Nordby sogn, Samsø, † 24 aug 1841 i Nordby sogn, Samsø.
Jens Madsens hustru bar barnet, faddere Michel Frier, Gyes Jens Jonsen, Junker Berke, Maren Lauritsen ?

Hun blev gift med Rasmus Nielsen Foged, * 10 apr 1774 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 1837 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 35, 35, FT-1801
Rasmus Nielsen 27 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Bodil Pedersdatter 28 Gift Kone
Klemmen Jensen 21 Ugift Tienestefolk Enroulleret Matros
Maren Jørgensdatter 15 Ugift Tienestefolk
Peder Rasmussen 64 Enkemand Konens Fader Aftægtsmand

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 63, FT-1834
Rasmus Nielsen 60 Gift Gaardmand
Bodil Pedersdatter 61 Gift Hans Kone
Peder Rasmussen 25 Gift Deres Søn
Mette Clemmensdatter 26 Gift Hans Kone
Rasmus Pedersen 4 Ugift Deres Barn
Peder Høg 34 Ugift Tjenestefolk
Sidsel Rasmusdatter 16 Ugift Tjenestefolk

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, en Gaard, 65, FT-1840
Peder Foged 31 Gift Gaardmand
Mette Clemmensdatter 32 Gift Hans Kone
Rasmus Pedersen 10 Ugift Deres Barn
Bodil Pedersdatter 66 Enke Huusfaders Moder
Christen Knudsen 21 Ugift Tjenestefolk
Bodil Nielsdatter 18 Ugift Tjenestefolk

103. Mette Mortensdatter Bachmann, * 24 jun 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1785 i Nordby sogn, Samsø.
Frembragt af Peder Clemmens hustru, faddere Poul Pedersen og Poul Xsen, Micael Mortensen, Michael Rasmussen og Mourits LXs hustruer, Karen Jensdatter og Dorthe Jensdatter 

Nordby bakker

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...