Kirstens kreative indslag

Min fars anetavle

Forhør

Christian Brøndlund
Deres Kongelig Maiestæts Bestalter Bye og Herredsskriver i bemeldte Bye og Herreder
Giør Vitterligt: at Aar 1794 den 19de Julii, blev paa Thisted samt Hillerslev Hundborg Herreders Ting, efter Procurator Lohmanns begiæring nedsadt en Extra Ret i Overværelse af de 2de Testes Jørgen Jensen og Peiter Diderichsen, for at optage et Tingsvidne over den for formeentlig begaaede Heste Tyverie
Arresterede Peder Iversen;
Og da fornævnte Arrestant løs og ledig for Retten var fremstillet, mødte den befalede Actor Procurator Lohmann, som ærbødig producerede den til ham ergangne Constitution af 7de i denne Maaned; hvilken han bad taged ad acta til Sagens Indlemmelse – Samme lydende som følger:

Pro Memoria
Af hosfølgende Forhør af 28de forrige Maaned oplyses det, at en Persohn navnlig Peder Iversen af Wester Wandet Sogn skal have bortstiaalen en Niels Jensbye i Tinstrup tilhørende Hest med meere; Thi haver Procurator Lohmann som Actor paa lovlig Maade saasnart muelig at tiltale og hænde Dom over bemeldte Peder Iversen til hans vedbørlig Afstraffelse efter Loven og Anordningerne., for et af ham saaledes begangne Heste Tyverie. Til Efterretning meldes: At Procurator Møller under Dags Dato er beskikket til Defensor for den angieldende Peder Iversen. – I øvrigt forventes Deres Tilstaaelse at dette er modtaget – Thisted Amthuus den 7de Julii 1794, N. Ferslew.
Til Herr Procurator Lohmann
Fremlagt ved Extra Retten Løverdagen den 9de Julii 1794 under No 1, Testerer Brøndlund.

Den under 10de d. m. udstædte Stævning til Tingsvidnes Førelse, hvilken han ligeledes bad taged ad Acta til Tingsvidne i Sagens Fremme – Bemeldte Stævning blev læst og lyder som følger:

Otto Lemvigh
Deres Kongelig Maiestætes Byefoged i Thisted og Herredsfoged for Hillerslev-Hundborg Herreder.
Giør Vitterligt: at for mig andrager Procurator Lohmann af Winthers Mølle ved Thisted, at han under 7de denne Maaned af Amtets Høye Øvrighed er bleven Befalet som Actor mod den for Heste Tyverie paagrebne, og i Thisted Arrest hensatte Arrestant Peder Iversen af Westervandet Sogn, hvorfor han seer sig beføyet til et lovskikket Extra Rets Tingsvidne at oplyse og gotgiøre hvorledes fornævnte Peder Iversen Dagen efter Thisted Marked den 18de Junii sidst, ey alleene skal have undveget af sin Tieneste, men endog Natten forud have begaaed det i Forhøret af 28de næstefter omforklarede Hæste Tyverie hos Selv Eier Bonden Niels Jensbye i Tinstrup, ligesom han og samme Nat fra en Mand hvem han ikke kiendte, skal have bortstiaalen et Ride Tøy bestaaende i en Sadel og et Bidsel med videre efter Forhørets omformælding; til hvilken Ende han har været dette Extra Rets Tingsvidne Stævnemaal begiærende

Thi Stævnes derfor paa Actors forlangende meerbemeldte Peder Iversen af Westervandet for nærværende Tiid hensiddende i Thisted Arrest Huus for mig og Actor i Retten at møde ved en Extra Ret som holdes inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret paa Thisted Raadstue Løverdagen den 19de Julii førstkommende, om Formiddagen Klokken 10 slet, Sigt og Saggivelse at modtage, Beviisligheder og Documenter at see i Rettelagt, Vidner, af Stævnte og ustævnte at paahøre afhørte, det passerede Forhør at paahøre Eedelig afhiemlet og endelig at overvære det forstævnte Tingsvidnes Sluttelse, alt til videre Afbetiening under det agtende Hoved Søgsmaal. – Som Vidner i Sagen indstævnes under Faldsmaals Straf til samme Ting og Tid at møde: Niels Jensbye af Tinstrup, Thomas Andersen af Torp, Jens Nielsen og Tieneste Piger Dorthe og Kirstine af Westervandet deres Eedelige Vidnesbyrd at aflegge i denne Sag over alt hvad den til samme Oplysning kan blive tilspurgt.
For Processens Maade ankyndiges dette Stævnemaal for Velærværdige og Høylærde Herr Provst Hvass i Nors, for saavidt hans Navn under Sagen maatte blive anrørt – Ligeledes ankyndiges ogsaa dette Stævnemaal for den befalede Defensor Herr Procurator Møller i Thisted – Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl - Datum Thisted den 10de Julii 1794, Lemvigh (L:S)

Denne Stævning forkyndes for Peder Iversen og hans Defensor Herr Procurator Møller af Poul Lomborg og Peder Schinnerup – For Niels Jensbye i Tinstrup og Thomas Andersen i Torp af Poul Christoffersen, og Peder Foged i Tinstrup – For Jens Nilsen, samt Tieneste Pigerne Dorthe og Kirstine i Westervandet af Peder Wiig og Thomas Christensen, og endelig for Herr Provst Hvass i Nors af Peder Bonk og Simen Christensen Smed – For saavidt Stevningerne ey af Vedkommende selv egenhændig paategnes, skal samme Forkyndelse bekræftes under Lovens Eed. – Datum ut supra, Lemvigh.

Anno 1794 den 11te Julii haver vi tvende undertegnede lovlig forkyndet denne Stævning for Arrestanten Peder Iversen, som tilstoed forkyndelsen; hvilket er saa sandt hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, Poul Lomborg, P. Schinnerup.

Anno 1794 den 12te Julii haver vi tvende Mænd forkyndet denne Stævning for Niels Jensbye og Thomas Andersen. Hvilket er saa sandt hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, Poul Christophersen, Peder Jensen Foged.

Ligeledes er denne Stævning lovlig forkyndet den 14de Julii for Jens Nielsen i Westervandet og fornævnte Piger, som tilstaaes under Lovens Eed.
Saa Sandt Hielpe Os Gud og Hans Hellige Ord.
Peder Wiig, Thomas Christensen. Forkyndelsen tilstaaer Nors Præstegaard den 16de Julii 1794 – A. Hvass. – Lovlig forkyndet for Møller.
Fremlagt ved Extra Retten den 19de Julii 1794, under No 2, Test Brøndlund.

Videre fremlagde Lohmann til Tingsvidne Actens Vedhæftelse det under 28de i forrige Maaned optagne Forhør, hvilket han som meldt bad antaget til Actens Vedhæftelse; Endelig fremlagde Lohmann sine skriftlige forfattede Qvestioner af Dags Dato, som han bad taged ad acta til Brug ved Vidnernes Afhørelse.
Det producerede Forhør blev taged ad acta til Actens Vedhæftelse under Litr. A, og de producerede skriftlige Qvestioner bleve modtagne til Actens Indlemmelse og lyder som følger:
Hoved Qvestioner
1. Var Vidnet ifølge med Niels Jensbye i Øsløs Bisgaard nu i sidstafvigte Junii Maaned, for at Lede efter een Niels Jensbye frastiaalen Hest?
2. Fandt Vidnet tilligemed Niels Jensbye da de var kommen til bemeldte Øsløs Bisgaard Arrestanten Peder Iversen, som da havde hos sig den Hest han for Niels Jensbyes Hest havde tilbyttet sig i Røgild?
3. Tilstoed Arrestanten da ikke at han virkelig havde borttaget Niels Jensbyes paa Marken staaende Hæst, og saaledes som omspurgt ombyttet den i Røgild?
4. Var Vidnet med Niels Jensbye i Røgild for at ombytte den af Arrestanten modtagne Sorte Hest, imod at faa sin egen tilbage, og erfarede Vidnet da, at den Hest som i Røgild forefandt virkelig var den samme som fra Niels Jensbye var borttaget?
5. Kiender Vidnet ellers noget til arrestanten, og veed at han forhen har begaaet saadan eller anden Forseelse?
6. Veed Vidnet videre til denne Sags Oplysning at kunde opgive?

Til Vidnerne Jens Nielsen og Tieneste Piger Dorthe og Kirstine af Westervandet.
1. Kiender Vidnerne den her for Retten staaende Arrestant Peder Iversen?
2. (?) Veed de at han Thisted Markeddag den 17de Junii med alt (?)
3. Blev han ikke Natten efter borte fra Hosbondens Huus og ikke førend om anden Dags Morgen indfandt sig der?
4.Den Tiid Arrestanten saaledes kom hiem befandt Vidnerne da ikke at han i Steden for at have gaaet bort, kom Ridende Hiem?
5. Hvad Reed han paa, var det en Hest eller Hoppe, var den sort eller brun, var han den Tiid forsyned med Sadel og Bidsel.
6) Hvorfra foregav han at have erholdt ermældte Befordring?
7. Udlod han sig med, hvorfra han kom, hvorhen han ville og reiste han ikke strax bort?
8. Erholdt han nogen Tilladelse af sin Hosbonde til saadan sin Bortreise?
9. Hvorledes har ham opført sig i sin Tieneste, og har han i samme været Troe?
10. Har Vidnerne nogen Sinde erfaret at han forhen har begaaet Tyverie?
11. Veed Vidnerne noget videre til denne Sags Oplysning at kunne forklare?
Winthers Mølle den 19de Julii 1794.

Fremlagt ved Extra Retten den 19de Julii 1794 under No 3 – Testerer Brøndlund.

Lohmann bad dernæst at Niels Jensbye af Tinstrup maatte blive fremkaldt for under sin Eed at bekræfte det den ham frastiaalne Hest var ham frataged imod hans Villie og Vidende, og da Niels Jensbye under det passerede Forhør ved sin aflagte Deposiis fuldkommen havde tilstaaet at have erholdt et ham frastiaalen Kaaster, og at han altsaa ikke havde videre mod arrestanten end efter sin Pligt at overlevere ham i Justitiens Hænder;
Saa indstiller de Acten til Retten om ikke Niels Jensbye, som een i saa Henseende havde erholdt fuldkommen Vederlag for sit, kunde ansee som u-interesseret i Sagen, og følgelig afhiemle sin under Forhøret afgivne Forklaring. – For Retten mødte Ærbødig Procurator Møller af Thisted Som producerede Amtets Øvrigheds til ham ergangne Constitution af 7de hujus til at antage sig Defensionen for Arrestanten Peder Iversen; Hvilken han lige ærbødigst taged ad acta, og hvor efter Møller som nærmere var og skulle opfylde sin Pligt som Defensor for Arrestanten Bemeldte Constitution lyder som følger:

Pro Memoria
Til Defensor for Peder Iversen af Westervandet Sogn (?) Procurator Lohmann Dags Dato er beordret at (?) forbigaaet Heste Tyverie, Anordnes Procurator Møller som paa lovlig Maade haver at iagttage den angieldendes Tarv under denne Sag. – Og ville (?) berette mig at dette er dem indløben.
Thisted Amthuus den 7de Julii 1794, N. Ferslew.
Til Herr procurator Møller.
Fremlagt inden Extra Retten den 19de Juli 1794 under No 4 – Testerer Brøndlund.

Retten fandt det uden for ald Qvestion om Niels Jensbye burde antages til Vidne eller ikke, og maa saavel forundre sig over Lohmanns Dristighed at foreslaae ham til Vidne, som Møllers Ligegyldighed i ikke at protestere imod sligt et Forslag det er aldeles lovstridigt at een og den samme Persohn kan være baade Anklager og Vidne mod Anklagede
Retten paaraabte dernæst Thomas Andersen af Torp, for hvem Lovens Eed blev forklaret, og dens Vigtighed ham betydet, hvorpaa han med opragte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme besvarede de af Actor under Dags Dato til ham fremsatte skriftlige Qvestioner saaledes som følger:
Til 1st Qvest. Resps. Ja det forholder sig som omspurgt.
2den Qvest. Resps. Ja, Vidnet (?) Niels Jensbye, Arrestanten Peder Iversen Da havde hos sig det Øg han foregav at have tilbyttet sig i Røgild i steden for Niels Jensbyes Hest.
3die Qvest. Resps. Ja! Arrestanden tilstoed i Vidnets og Anders Bisgaards Overværelse at have borttaget Niels Jensbyes Hest, da den stoed paa Marken, og saaledes som mældt bortbyttet den i Røgild.
4de Qvest. Resps. Ney Vidnet havde ikke saaledes som omspurgt været med Niels Jensbye i Røgild for igien at ombytte det Øg som arrestanten medførte.
5te Qvest. Resps. Vidnet kiendte aldeles ikke til arrestanten Peder Iversen, og følgelig havde ey heller nogen kundskab om hvorledes hans Forhold tilforn havde været.
6te Qvest. Resps. Vidnet vidste intet videre til denne Sags Oplysning at forklare, end dette: At da han saaledes som mældt var i Øsløs Bisgaard med Niels Jensbye, saae han at Arrestanten leverede Niels Jensbye de 5 rd. som han forgav at have faaet tilbyt paa Niels Jensbyes Hest og den Hoppe han nu medbragte.
Vidnet vedstoed sin afgivne Forklaring, og da ingen enten Actor eller Defensor havde videre at tilspørge dette Vidne blev hand igien fra Retten Demiteret.

Igien fremstoed Jens Nielsen af Westervandet, for hvem Lovens Eed blev forklaret og dens Vigtighed ham betydet, hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme besvarede de til ham af Actor fremlagde skriftlige Qvestioner saaledes som følger.
Til 1st Qvest. Resps. Vidnet kiendte Arrestanten Peder Iversen fra den Tiid af, da han kom i hans Tieneste som Dreng, hvilket skeede sidstafvigte Michelsdag i forrige Aar.
2den Qvest. Resps. Ja! Vidnet vedste at Peder Iversen med Vidnets som hans Hosbonds Tilladelse havde været til det omspurgte Marked i Thisted.
3die Qvest. Resps. Det forholder sig som omspurgt, at Peder Iversen blev borte den paafølgende Nat, og Vidnet havde ey forinden seet ham undtagen alleene for et Øieblik, da han om Morgenen Klokken 4re efter det forbemeldte Thisted Marked laae i sin Seng og Saae at Peder Iversen var kommed tilstæde i hans Huus og gik fra Stuen ind i Kiøkenet.
4de Qvest. Resps. Ney, da Vidnet saaledes som omvundet laae i sin Seng og ey havde seet videre til ham end (?) forklaret er, bemærkede han ey heller hvad enten han var Ridende eller gaaende hiem, men Vidnet (?) han var kiørende til Marked med Gaardens Folk.
5te Qvestion forbigaaes til dette Vidne som upassende.
6te Qvest. Resps. Vidnet talte ikke med Peder Iversen , og vedste altsaa ikke noget om denne Qvestion af forklare.
7de Qvest. Resps. I henhold til Svar paa sidste Qvestion, erklærede Vidnet at Peder Iversen strax drog bort, og at han fra den Tiid af ey havde seet ham før nu.
8de Qvest. Resps. Ney; han erholdt ingen Tilladelse, ey heller begiærede nogen Tilladelse til hans reise.
9de Qvest. Resps. Vidnet kan ikke beskylde Peder Iversen for nogen utroskab eller utilbørlig Opførsel medens han var i hans Tieneste.
10de Qvest. Resps. Ney, dette havde Vidnet ikke erfaret
11te Qvest. Resps. Ney Vidnet vedste intet videre til denne Sags Oplysning at forklare.

Defensor fremlagde sine Contra Qvestioner for (?) Vidne – Hvilke blev medtagne til Actens indlemmelse og lyder som følger:
Contra Qvestioner.
Til Vidnerne udi Sagen, anlagt imod Arrestanten Peder Iversen fra Westervandet ved en Extra Ret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ting den 19de Juni(?) 1794.
1. Om Vidnet er bevedst om at Arrestanten Peder Iversen stedse siden han kom her i Landet haver opført sig ærlig og Troe i sin Tieneste.
2. Haver Vidnet hørt at Arrestanten enten haver været berøgtet for, eller udøvet Tyverie eller andre Skarnstøkker før denne Fatale Leilighed. mødte i henseende til den optagne og bortredne Hest Er det Vidnet bekiendt eller haver det hørt, at da Arrestanten optog og bortreed Hesten, var han heel beskiænket fra Markeds Dagen af, han havde udi Selskab Sviret i Thisted, saa at han ey den Tiid var ved Fornuftens Brug?
Paa disse Qvestioner bedes ærbødigst Rettens Svar taget, under Reservation af fleere fremsettende om nødig eragtes af, C. Møller.

Fremlagt ved Extra Retten den 19de Julii 1794 under No 5 – Testerer Brøndlund

Og da den første af disse Qvestioner allerede under Hoved Qvestionerne er besvaret, saa blev de 2de sidste til Vidnet fremsadt og besvaret saaledes som følger:
Til den 2den Qvest. Resps. Ney derom havde Vidnet intet hørt
3die Qvest. Resps. Ney, Vidnet vedste intet om det omspurgte at forklare. – Vidnet vedstoed sin afgivne Forklaring, og da hverken Actor eller Defensor havde videre at tilspørge ham, blev han igien fra Retten Demiteret. – Men førend Vidnet Jens Nielsen forlod Retten tilkiendegav han at arrestanten Peder Iversen havde laant af Vidnets Søn en blaae Klædes Kiol, en Flammet Hvergarns Trøye samt et par gule Skind Buxer med Sølv Knapper i og et par blaae Uldne Strømper.
Arrestanten Peder Iversen som for Retten var tilstæde, tilstoed at have laandt det foranførte Klæder af Jens Nielsens Søn Niels Jensen, som opholder sig hos hans Fader Jens Nielsen.

Hvornæst arrestanten Peder Iversen igien fraveeg Retten men blev dog tilstæde medens Forhøret videre blev Continueret. – Igien fremstoed med Arrestantens, Actors og Defensors Samtykke de indstævnte Piger Dorthe og Kiersten af Westervandet, for hvem Lovens Eed blev forklaret og dens Vigtighed dem betydet, hvornæst de med oprakte Fingere aflagde deres Corporlige Eed og under samme besvarede de af Actor til dem fremlagde Qvestioner saaledes som følger
Til 1. Qvest. Resps. Vidnerne har kiendt Arrestanten Peder Iversen fra sidstafvigte Paaske da de kom i tieneste hos Jens Nielsen.
2den Qvest. Resps. Vidnerne vidste at Peder Iversen med sin Huusbonds Tilladelse til det omspurgte Marked her i Thisted.
3die Qvest. Resps. Vidnerne vedste at han ey kom hiem til sin Hosbonds Huus den paafølgende Morgen, omtrent Kl. 4
Til 4de Qvest. Resps. Vidnet Kirsten havde seet at der i hendes Huusbonds Gaard stoed en fremmed Hæst bundet ved Stalddøren medens Peder Iversen var hiemme, men ingen af dem saae hverken at han kom Ridendes eller hvorledes han drog bort igien.
5te Qvest. Resps. Vidnet Kirsten erindrer ikke ellers (?) io den af hende omvundne Hest var sort og hun saae at den var forsyned med Sadel og Bidsel – Vidnet Dorthe vedste ikke af denne eller foregaaende Qvestion at forklarer. – 6te Qvest. Resps. Peder Iversen foregav for begge Vidnerne at han havde kiøbt den ommeldte Hæst i Markedet.
7de Qvest. Resps. Han havde fortalt for Vidnerne at han kom fra Thisted Marked og vilde nu Ride bort et par Dags tiid for at laane Pengene at betale Hesten med, hvorefter han strax forlod deres Huusbonds Huus, og fra den Tiid har de ey seet ham førend nu.
8de Qvest. Resps. Ney (?) veed intet om det omspurgte at forklare.
9de Qvest. Resps. Vidnerne vedste intet utilbørligt af Peder Iversen at være forøvet, uden det hvorfor han nu er tiltalt.
10de Qvest. Resps. Ney dette havde Vidnerne ikke erfaret.
11te Qvest. Resps. Ney Vidnerne vedste intet videre til Sagens Oplysning at forklare, og efter Rettens nærmere tilspørgsel erklærede de tillige: at de ey vedste om Peder Iversen havde laandt de forberørte Klæder af deres Huusbonds Søn Niels. –

Dernæst blev til disse Vidner fremsadt den 2den og 3die af Defensors Contra Qvestioner hvilke de besvarede saaledes:
Til 2den Qvest. Resps. (?) har de ey hørt eller vedst noget utilbørligt om Peder Iversen, undtagen det hvorfor hand nu er (?) men tværtimod vedste intet andet end godt om at sige
3die Qvest. Resps. Vidnerne havde seet Peder Iversen var fuld eller beskiænket paa Thisted Markeds Dag, og de skiønnede ikke rettere end at io nogen af Rusen endnu var tilbage i hans Hoved da de talte med ham om Morgenen efter, Saaledes som omvundet er.
Vidnerne vedstoed deres saaledes afgivne Forklaring og blev dernæst da ingen havde dem videre at tilspørge, fra Retten Demiteret.

Actor bad derefter at Retten til Eeds og Vidnesbyrds Aflæggelse ville fremkalde en Persohn navnlig Willads Christensen, hvilken Actor som ustævnt Vidner herfor Retten fremstillede for at aflægge sin Forklaring over den til 1st Vidne fremsatte 4de Qvestion
Efter saadan Begiæring fremkaldte Retten det ustævnte Vidne Willads Christensen fra Hinding i Nors Sogn, for hvem Lovens Eed blev forklaret og dens Vigtighed ham betydet hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme besvarede den 4de af de til Vidnet Thomas Andersen af Torp forhen fremsatte skriftlige Qvestioner saaledes som følger:

Resps: Vidnet havde efter Niels Jensbyes Begiæring været i Røgild hos en Mand ved Navn Christen Larsen og leverede til ham det sorte Øg som Peder Iversen havde medbragt og overleveret i Øsløs Bisgaard til Niels Jensbye, tilligemed 5 rdr. som Peder Iversen foregav at have modtaget i bytte; Christen Larsen modtog da baade den forbemeldte Hoppe og Pengene og da Vidnet havde forklaret ham Sammenhængen med dette Hæstebytte, udleverede han uden mindste Vegring til Vidnet en sort Hæst, hvilken Niels Jensbye da Vidnet kom hiem, Vedkiendte, at være den for ham bortblevne sorte Hæst.
Vidnet vedkiendte sig hans afgivne Forklaring, og blev dernæst med Actors og Defensors Samtykke fra Retten Demiteret.
Igien fremstoed Niels Jensbye for hvem Lovens Eed blev forklaret dens Vigtighed ham betydet hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme bekræftede at Natten efter Markedsdagen i Thisted den 17de Junii borteblev for ham paa Marken en sort Hæst imod hans Vidende Og Villie; hvilken er den selv samme Hæst som Willads Christensen efter hans Begiæring har hentet i Røgild og nu af ham uden nogen Forringelse er modtaget, hvorhos han tillige erklærede at han intet vidre hos Arrestanten Peder Iversen havde at fordre eller Paastaae.

Arrestanten Peder Iversen som løs og ledig for Retten var fremstillet vedblev i et og alt hans ved Forhøret under 28de Junii sidstleden afgivne Forklaring, og da han i Anledning af Pigerne Dorthes og Kirstens i Dag for Retten afgivne Vidnesbyrd blev tilspurgt:
Om han saaledes som af dem er omvundet, for dem havde foregivet at have kiøbt den omforklarede Hest, paa Thisted Marked? Svarede han: at saadant ey af ham kunde nægtes da han den Tiid var beskiænket og nu ey kunde erindre hvad han maaske til fornævnte Vidner kunde have udladt sig med
Hvornæst Arrestanten igien fraveeg, og fremstoed da Anders Jensen af Ladegaard i Siørring Sogn som havde vedkiendt sig den forhen omforklarede Sadel og Bidsel som var paalagt den sorte Hoppe, hvilken Peder Iversen medbragte og udleverede i Øsløs Bisgaard, hvilken Sadel med Bidsel Peder Iversen har forklaret af ham at være borttagen vesten for Tinstrup paa et Stæd som han ey kunde erindre eller vedste at Navngive
Og da bemeldte Ladegaard i Overensstemmelse med Peder Iversens Forklaring er beliggende Vesten for Tinstrup, saa blev forbenævnte Anders Jensen Lovens Eed forklaret og dens Vigtighed ham betydet, hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme bekræftede at den forbemeldte Sadel og Bidsel var omtrent ved sidste Markeds Dags Tide, ham imod hans Vidende og Villie frakommet, og at denne hans Erindring Nu var tilbageleveret, saa at han intet videre hos Arrestanten Peder Iversen havde at fordre eller paastaae
Og da han fra Retten var Demiteret, blev Peder Iversen overleveret Arrest Forvareren til Bevogtning – Hvornæst dette Tingsvidne blev Sluttet, og efter Actors og Defensors Begiering, bevilget at gives dem beskreven, enhver især.
Saaledes at være passeret og tilgaaet Anno Loco et Die ut antea bekræftes herved under vore Hænder og Forseglinger, Lemvigh, Brøndlund.

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret Tiirsdagen den 4de November 1794, og modtaget til Doms Actens Vedhæftelse under Litr. C – Testerer Brøndlund.

Peders dåb omtales under retssagen

Forhør

Litr. C
Thomas Andreas Wadsted Kongelig Mayestæts Herredsfoged udi Øster og Vester Hann Herrederne
og Friderich Henneberg Kongl. Mayestæts Herreds Skriver i bemt. Herreder.
Giør Vitterlig, at Anno 1794 den 6te September blev en Extra Ret sat i Fierritslev Tingstue, efter Procurator Loeman fra Thisted Hans Forlangende, til et Tings Vidnes Førelse, over den herved Retten tilstædeværende Arrestant Peder Iversen af Aistrup Sogn, Thylstrup Bye udi Wensyssel, som Vitterligheds Vidner var tilstæde Niels Jensen og Gregers Jørgensen begge af Fierritslev, i hvis Overværelse blev forrettet som følger:

Og efter at denne Extra Ret saaledes var sat, mødte ærbødig for samme den befalede Actor Procurator Loeman fra Winthers Mølle, som Ærbødig foreviiste, at inden Hillerslev og Hundborg  Herreders Ret passeret Tings Vidne, begyndt og sluttet den 19de Julii d. A., hvilket indeholdt den, saavel til Actor, som Defensor, af Amtets Høye Øvrighed udstæde Constitution, af hvilken Constitution herved fulgte verificeret Copie til Actens Indlemmelse, med Begiæring om Tings Vidnets Tilbagelevering, med Rettens Foreviisnings Paategning.

Det foreviiste Tings Vidne, blev med Rettens Paategning tilbageleveret, og Copierne af Constitutionerne til Acten Indlemmelse modtaget – Samme lyder saaledes.

Pro Memoria
Af hosfølgende Forhør af 28de forrige Maaned oplyses det, at en Persohn navnlig Peder Iwersen af Vester Vandet Sogn skal have bortstiaalen een Niels Jensbye i Tinstrup tilhørende Hest med mere; Thi haver Procurator Loeman som Actor paa lovlig Maade, saa snart mueligt at tiltale og hænde Dom over bemelte Peder Iversen, til Hans Vedbørlig Afstraffelse efter Loven og Anordningerne, for det af Ham saaledes begangne Heste Tyverie.
Til Efterretning meldes, at Procurator Møller under Dags Dato er beskikket til Defensor for den angieldende Peder Iversen. I øvrigt forventes Deres Tilstaaelse at dette er modtaget.
Thisted Amthuus den 7de July 1794, N. Ferslev
Til Hr. Procurator Loeman
Fremlagt ved Extra Retten Løverdagen den 6te Septemb. 1794, Wadsted, Henneberg.

Pro Memoria
Til Defensor for Peder Iversen af Westervandet Sogn, som Procurator Loeman Dags Dato er beordret at actionere, for begaaet Heste Tyverie, anordnes Procurator Møller som paa lovlig Maade haver at iagttage den angieldendes Tarv under denne Sag. – Og ville De indberette mig at dette er dem Indløben.
Thisted Amthuus den 7de Julii 1794, N. Ferslev.
Til Procurator Møller.
Fremlagt ved Extra Retten Løverdagen den 6te Septemb. 1794, Wadsted, Henneberg

Loeman derefter producerede Rettens udstæde Stævnemaal, af 22de f. M. hvilken Han med sin lovlig Forkyndelses Paaskrift bad antaget til Actens Indlemmelse, samme lyder saaledes:

Thomas Andreas Wadsted Kongel. Mayestæts Herredsfoged for Øster og Vester Hann Herrederne
Giør Vitterlig, at for mig andrages Procurator Loeman af Winthers Mølle ved Thisted at Han som Actor imod den for Hæste Tyverie paagrebne, og i Thisted Arresthuus hensatte Arrestant Peder Iwersen for længst ved et Tingsvidne, ført inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret i Thisted, har Oplyst en deel at Peder Iwersens Forhold ved det Hæste Tyverie, som af Ham den 18de Junii sidst skal være begaaet hos Selveyer Niels Jensbye i Tinstrup i Thye Land; men da der endnu skal være 2de Vidner sorterende under Hann Herreders Ret nemlig Christen Larsen i Røgild, med hvem Arrestanten skal have ombyttet den paa Tinstrup Mark stiaalne Hest, og Anders Bisgaard i Øsløs Bisgaard, hos hvem Arrestanten logerede den Gang Han i følge Forhøret blev paagreben hvilke formeenes endnu yderligere at kunde give Oplysning i Sagen, hvorfor Actor har funden fornøden herved Retten at føre et lovligt Tingsvidne over bem.te Peder Iversens Forhold med det forstævnte Heste Tyverie og deraf dependerende, til hvilken Ende Han har været dette Tingsvidne Stevnemaal begierende.

Thi Stævnes derfor paa Actor Procurator Loemans Forlangende bemelte Peder Iversen for nærværende Tiid hensiddende i Thisted Arrest Huus for mig, og Actor i Retten at møde ved en Extra Ret, som holdes inden Øster og Wester Hann Herreders Ret Løverdagen den 6te Septemb. førstkommende Sigt og Saggivelse at imodtage, Documenter og Beviisligheder at see i Retten. 
Deres Fremlagte og Deres Foreviiste, Vidner stævnte og u-stævnte at paahøre Eedelig afhørte at det forstevnte Hæste Tyverie og deraf dependerende Betræffende, forsaavidt, som i nogen Naunlig Deel kan tiæne og være Fornøden til Sagens Sande Oplysning, samt det forstævnte Extra Rets Tingsvidne at paahøre. Sluttelig og meddeelt Beskreven, alt til Brug og Afbetiening under den agtende Hoved Action
Som Vidner i Sagen indskrives under Faldsmaals Straf til samme Ting og Tid nemlig Løverdagen den 6te Septemb. førstkommende om Formiddagen Kl. 9 Slæt at møde, forbemelte Vidner Christen Larsen Røgild, og Anders Bisgaard i Øsløs Deres Eedelige Vidnesbyrd at aflegge om alt hvad dem til denne Sags Oplysning kunde være bekient, og som dem af Actor ifølge Stevnemaalets Indhold kunde blive tilspurgt. – Ligeledes indvarsles ogsaa til samme Ting og Tiid den befalede Defensor Hr. Procurator Møller i Thisted i Fald Han finder noget fornødent at fremme til Sagens Forsvar under dette Tingsvidnes Førelse.
For Processens Maade ankyndiges ligeledes dette Stevnemaal for Niels Jensbye i Tinstrup, Thomas Andersen i Terp, Jens Nielsen, og Tieneste Piger Dorthe og Kirstine af Wester Wandet i Thye Land for saavidt deres Navne under den Extra Rets Tingsvidne Sag maatte blive anrørt. Dets til Bekræftelse under min Haand og Seil. Datum Kliim d. 22de Augusti 1794, Wadsted (L:S)

Lovlig forkyndet for Møller

Anno 1794 den 26de Augusti haver vi undertegnede lovlig forkyndet denne Stævning for Arrestanten Peder Iversen, hvilket er Saa Sandt Hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, P. Schinnerup, Jørgen Jensen begge Vægtere.

Denne Stævning haver Vedkommende Sogne Fogder uopholdelig at lade bekiendtgiøre de Paagieldende efter de Kongelige Anordninger og haver Sognefogden i Øsløs strax at sende den Hid med paategnet Forkyndelse, siden Forkyndelses Tiiden er tagen saa knap og er paa begge Hann Herredernes yderste Kanter. Kliim d. 27de Augusti 1794, Wadsted.

Denne Stævning er lovlig forkyndet for Anders Bisgaard tilstaaer vi tvende undertegnede. – Saa Sandt Hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, Christen Bager, Laurs Pedersen.
Lovlig forkyndet for Christen Cortsen. Lovlig forkyndet for Thomas Andersen - Niels Jensbye.
Fremlagt ved Extra Retten den 6te Septemb. 1794, Wadsted, Henneberg.

Retten derefter i Actor og Defensors Overværelse paaraabte Arrestanten Peder Iversen, som løs og ledig for Retten var tilstæde, for at paahøre Parternes Procedure i Sagen, og producerede da Actor sine under Dags Dato forfattede Skriftlige Qvæstioner, der blev antagen og lyder Saaledes:

Hoved Qvæstioner.
Til Vidnerne, som i denne Sag er indstævnet. Til Vidnet Anders Bisgaard.
1. Har Vidnet seet indstævnte Arrestant Peder Iversen?
2. Hørte Vidnet at Han tilstoed at have stiaalet en Hest fra en Mand i Tinstrup?
3. Tilstoed Han ikke ogsaa at have bortbyttet Hæsten til det indstævnte Vidne Christen Larsen i Røgild ligesom og at have stiaalet det ude Tøy hvormed Han var forsynet?
4. Kan Vidnet forklare, hvad videre, som passerte den Tiid Arrestanten blev paagrebet i Vidnets Huus?
Til Vidnet Christen Larsen.
1. Kiender Vidnet Arrestanten?
2. Hvad Tiid var Han hos Vidnet?
3. Hvad var han den Gang Ridende paa?
4. Ombyttede Han ikke sin Hest eller Hoppe med Vidnet, og hvad fik Han den for?
5. Hvad var Arrestantens øvrige Forklaring og hvad veed Vidnet videre til Sagens Oplysning?
Winthers Mølle den 6 Septemb. 1794, Loeman
Fremlagt ved Extra Retten den 6te September 1794, Wadsted, F. Henneberg.

Dernæst Actor bad fremkaldt Vidnet Anders Bisgaard af Øsløs, for at aflegge Sit Eedelige Vidnesbyrd i denne Sag.
Retten derefter paaraabte det indstævnte Vidne Anders Bisgaard derefter at have aflagt sin Corporlige Eed, paa at ville Vidne Sandhed, paa de til Ham af Actor fremsatte Qvæstioner, svarede saaledes nemlig:
Til 1te Qvæst. Resp. Ja.
Til 2den Qvæst. Resp. Ja Han hørte at han havde stiaalet den fra Niels Jensbye.
Til 3die Qvæst. Resp. Ja Vidnet hørte at Han havde bortbytted omspurgte Hest til Christen Larsen ligesom og at Arrestanten havde stiaalet Ridetøyet fra en Mand Han ey kiendte –
Til 4de Qvæst. Forinden Vidnets Svar blev afgivet, melte sig den befalede Defensor Procurator Møller fra Thisted, som fuldkommen maatte anmelde sin Protest imod denne saa lovstridige indrettede Qvæstion, og haaber, samt paastoed, saa Inqvisitorisk en Qvæstion afviist.
Retten efter Omstændighederne tilloed Qvæstionen besvaret.
Og svarede saaledes Resp. Vidnet kand efter saa lang Tiids Forløb ey erindre hvad var bleven talt i Særdeleshed, men hvad forhen er vundet henholdt Han sig til.
Actor overloed Vidnet til Contra Examen.

Defensor fremlagde til Actens Indlemmelse og Vidnernes Besvaring, Sine af Dags Dato forfattede Qvæstioner, hvorpaa Han begiærede Vidnets Forklaring taget.
Qvæstionerne blev imodtaget saa lydende:
Contra Qvæstioner
I Tingsvidne Sagen anlagt imod Peder Iversen fra Tyrrilstrup i Aystrup Sogn.
1. Veed Vidnet om den omvundne Hest var stiaalet, eller Selgeren eyede den Selv?
2. Af hvem har Vidnet hørt det Modsatte?
3. Angav Arrestanten selv at have stiaalen Hesten og Ride Tøy, eller hvem har sagt Vidnet saadant?
4. Har Vidnet Tilforn kiendt Arrestanten?
5. Veed Han, da denne før har været hengivet til saadanne afskyelige Gierninger, eller kan Vidnet med rette udsætte andet paa Hans Opførsel?
Thisted den 6te Septemb. 1794, Møller.
Fremlagt ved Extra Retten den 6te Septemb. 1794, Wadsted, F. Henneberg.

Og svarede Vidnet paa de fremlagte contra Qvæstioner saaledes.
Til 1te Qvæst. Resp. Vidnet henholder sig til sit afgivne Svar paa Hoved Qvæstionerne,
Til 2den Qvæst. Resp. af Arrestanten selv.
Til 3die Qvæst. Resp. Arrestanten angav Selv at have stiaalet.
Til 4de Qvæst. Resp. Ney.
Til 5 Qvæst. Resp. Vidnet kiender ey noget til Arrestanten end om forklaret er.
Med begge Parters Samtykke blev Vidnet demiteret.
Og igien fremstoed efter Actors forlangende Christen Larsen af Røgild, som paa lovbefalet Maade aflagde sin Eed og derunder vandt saaledes paa Hoved Qvæstionerne.
Nemlig til 1te Qvæst. Resp. Vidnet kiender ey Arrestanten videre end Han var hos Ham for at bytte Hest.
Til 2den Qvæst. Resp. For Høe Bierring d. A..
Til 3die Qvæst. Resp. Paa en sort Hest var Arrestanten ridende men hvad Alder samme hest havde veed Vidnet ey.
Til 4de Qvæst. Resp. Vidnet byttet en sort Bruun Hoppe, som var Aldrende, for Hesten og gav Arrestanten 5 rd. i Bytte.
Til 5te Qvæst. Resp. Arrestantens og Vidnets Snak ved omvundne Handel var, at Han tiente en Mand, som Han nu ey kand erindre, for Auls Karl, for hvem Han havde i Commission at bytte Hesten for imod en gl. til at Slide op siden de befrygtede sig for Foder Mangel i tilstundende Vinter.

Paa Defensors contra Qvæstioner svarede Vidnet.
Til 1te Qvæst. Resp. Vidnet veed ey videre end hvad forklaret er.
Defensor frafaldt den 2den, 3 og 4de Qvæst. og begiærede Svar paa 5te Qvæst. Resp. Vidnet veed ey at kand give nogen Forklaring om tilspurgte, andet, end Han nu veed at Han har Handlet med en Tyv.
Med Parternes Samtykke demitteret.

Actor begiærede Tings Vidnet sluttet og sig meddelt beskreven, som Retten bevilgede.  – Arrestanten blev Vogteren overleveret.
At saaledes er passeret bevidner, Hann Herredernes Justitz Protocol det bekræftes under vore Hænder og Signeter. Actum Anno die et loco ut antea, Wadsted, Henneberg.

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret Tirsdagen den 4de November 1794, og modtaget til Doms Actens Vedhæftelse under Litr. B – testerer – Brøndlund

Otto Lemvigh - Deres Kongelig Mayestæts Bestalter Byefoged i Thisted samt Herredsfoged i Hillerslev Hundborg Herreder.
Christian Brøndlund - Deres Kongelig Mayestæts Bestalter Bye og Herredsskriver i bemt. Bye og Herreder.
Giør Vitterligt at Aar 1794 Den 4 Novembr. blev Hillerslev Hundborg Herreders Rett sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi Overværelse af følgende Stokkemænd Peder Didrichsen, Peder Harboe, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jacob Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.

Hvor da For Retten Loed ærbødig møde Procurator Lehmann som Bestaltet Actor med Arrestanten Peder Iversen, som for begangen Heste Tyverie her er hensadt og Actioneret, og da Arrestanten Løs og Ledig for Retten var fremstillet, Producerede Lohmann Rettens udstædte Doms Stævnemaal af 28 f. M. hvilken han med sin Lovlig forkyndelses Paaskrift bad taget ad Acta til Sagens Indlemmelse. Samme lyder som følger. – Otte Lemvigh, Deres Kongelig Mayestæts Bestalter Byefoged i Thisted samt Herredsfoged i Hillerslev Hundborg Herreder.
Giør Vitterligt at for mig andrager Procurator Lohmann af Winthers Mølle ved Thisted hvortil at hand som Befalet Actor (?) den i Thisted Arresthuus (?) for Heste Tyverie Arrestant Peder Iversen af Wester Wandet (?) at anlægge Sag imod og Doms Erhvervelse over bemeldte Arrestant for hans begangne Heste Tyveri; Til hvilken Ende Actor har været dette Hoved og Doms Stævnemaal begiærende.

Paa Actor Procurator Lohmanns Forlangende bliver derfor med Lovlig Varsel indstævnet den arresterede Hæste Tyv Peder Iversen som for nærværende  Tiid i Thisted Arresthuus er hensiddende for mig i Rette at møde inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett som holdes i Thisted Tiirsdagen den 4 November førtkommende, Sigt og Saggivelse at modtage, Beviisligheder og Documenter at see i Rettelagt og Dom at lide i overensstemmelse med de over ham førte Beviisligheder og hans Beviiste Forbrydelses Natuur og Beskaffenhed alt til Strafs undgieldelse, saaledes som Loven for slige Forbrydelser har fastsatt og Determineret samt at erstatte alle paa hans Arrest Forflegning og Varetægt, tilligemed denne Process anvendte omkostninger skadesløs, om hvilket alt Actor for mig i Retten agter at nedlægge yderligere Demonstration og Paastand. Dette Stævnemaal ankyndiges ogsaa for den befalede Defensor Hr. Procurator Møller i Thisted for saavidt den ham paaliggende Defention angaar: Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Datum Thisted d. 28 Octobr. 1794, Lemvigh (L:S)

Anno 1794 den 28 October haver vi tvende undertegnede Lovlig forkyndet denne Stævning for Arrestanten Peder Iversen , i hans Arrest saavelsom og for den beskikkede Defensor Procurator Møller i Thisted og Leverede den sidste en Copie deraf, hvilket er saa sandt hielpe os Gud og hans Hellige Ord, Lemvigh, P. Schinnerup.
Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 4 November 1794 under No 1, Test Brøndlund.

Hvornæst Lehmann Producerede sit skriftlig forfattede Deductions Indlæg af Dags Dato med deri paaberaabte Documenter fra Litra. A til Litra. D in Clusive, hvilket hand alt saaleedes som i Indlæget er begiært bad antaget deels til Sagens Indlemmelse og deels til sammes Vedhæftelse.
Det Producerede Indlæg af Dags Dato tilligemed de derhos fulgte attester og Reqvisitioner Lyder som følger under No 2 Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tiirsdagen den 4 November 1794 udi Sagen anlagt af Procurator Lehmann som actor mod den for Heste Tyverie paagrebne og i Thisted Arresthuus hensatte Peder Iversen af Wester Wandet.

At jeg ikke før nu udagerer denne Sag til Doms er alleene foraarsaget af hans lange Rejse Tour i den Tiid hand Vandrede omkring som hæste handler, med den af ham Stiaalne Hæst, hvilken hans Vidtløftige Rejse, og derunder foretagne Handlinger, har Giort mig det nødvendigt at føre Tingsvidne ved Hann Herreds Rett, Ligesom og at den befalede og til Sagens oplysning behøvende Præste Attest har været vanskelig at erholde, og medtaget en Rimelig Tiid til frem og tilbagesendelse, hvilket alt af sammes Indhold nærmere kand Erfahres.
Jeg troer altsaa at have beviist min uskyldighed i denne Henseende
Til Beviis for at Peder Iversen Virkelig er saadan en Forbryder som han sigtes for, følger herved Sagens Documenter der ere følgende:
a. et paa Hillerslev Hundborg Herreders Tingsted optaget Priliminair Forhør den 28 Junii sidst.
b. et paa samme Tingsted holdt Extra Rett og derunder førte Tingsvidne af 19 Jully sidst.
c. et ved Hann Herreds Rett den 6 September s. a. under en Extra Rett førte Tingsvidne.
d. en til Sogne Præsten heri Gandrup i Langelund i Wensyssel under 21 Aug. sidst ergangne Reqvisition med Velbem.t her i Gandrups derpaa Givne Besvaringer under 22 Aug. og 4 Octbr, d. A.
Af hvilke de 3 første bedes taget til Actens hæftelse og den sidste nemlig Litr D., til Actens Indlemmelse.
 Med disse Documenter Troer jeg at have beviist at Peder Iversen Virkelig har begaaet det forstævnte Heste Tyverie Saaledes nemlig: -
I Forhøret Lit. A. Pag. 1 – 2 – 3 og 4 findes Arrestantens egen Godvillig og utvungen Tilstaaelse for at handlingen af ham Virkelig er begaaet.
Vel har hand paa sine Stæder ved sin Forklaring, søgt at ville skiule sin Forbrydelse, under det Paaskud, at hand naar hand havde fuldendt sin forehafte Rejse, igien vilde have leveret Hesten og det Stiaalne Ride Tøy tilbage, men hans afgivne Besvaring paa Rettens 1 og 3de Qvæstion som findes i fornævnte Forhør pag. 4 tilintet Giør saadant, da hand paa 1 Qvestion Svarer: At hand bortbyttede Hesten da hand Troede paa saadan maade at skiule det Passerede, og paa 3die Qvestion svarer han: at hand vilde have Dulgt sit Foretagende saalenge som mueligt, dette bestyrkes end Videre af Niels Jensbyes Forklaring paa samme Pag. 4 at Peder Iversen i Begyndelsen Nægtede sin Forbrydelse som hand dog siden maatte Tilstaae, og naar hand havde i sinde, ikke at Stiæle Hæsten, men alleene  at benytte sig af den til Brug paa sin Rejse, saa var det jo unyttig at ligge skiul paa en Handling som allereede var Passeret, og end nu meere upassende var det at bortbytte Anden Mands Hæst naar hand som hand selv siger Agtede at levere den tilbage, og Naturlig Viis maatte hand kunde Indsee at hans Forbrydelse var større naar hand anmasede sig Hesten som En Eiendom, end naar hand alleene tog brugen af den og igien leverede den tilbage, men seer altsaa at hans hensigt har været endog ikke goed.
Foruden hans foromrørte Tilstaaelse for retten og under Forhøret har han og for Vidnerne givet samme Tilstaaelse vide Tingsvidnet Lit. B pag. 7. 1ste Vidnes Svar paa 3die Hoved Qvestion samt Tingsvidnet Lit. C pag p. 1ste Vidnes Svar paa 3die hoved Qvestion og Pag. 11 og samme Vidnes Svar paa anden Contra Qvæstion, at han har redet paa Niels Jensbyes Hest og Bortbyttet den, er beviist i Tingsvidnet Lit. B Pag. 11, 5te Vidnes Svar paa 4 Hoved Qvestion og i Tingsvidnet Lit. C  pag. 12.
2det Vidnes Svar paa 3 Hoved Qvestion, alle de øvrige omstændigheder ved denne hans foretagende som deels bestyrker og deels Beviiser Sagens Sammenhæng i sin heele omfang findes anført i Tingsvidnet Lit. C pag. 7 – 8 – 9 – 10 - 11 og 12 Samt Tingsvidnet Lit. C pag. 9, 11 og 12 ja endog Selv den Producerede Præste Attest bærer det fuldkomneste Vidnesbyrd herom.
Paa foranførte Grund bliver min Paastand og Irettesettelse denne: At arrestanten Peder Iversen, som Virkelig overbeviist om at have begaaet Heste Tyverie, bliver Tildømt at lade den Straf som Forordningen af 20 February 1789 den 6 § for slig Forbrydelse fastsetter og bestemmer samt at hand i fald hand noget Eier, bliver tilpligtet at erstatte alle paa hans arrest Forflegning og Varetægt samt denne Action Andvendte Omkostninger Skadesløs, og Saaledes indlades Sagen fra min Side under Dom, dog med ald fornøden Reservation. Datum Winthers Mølle ut supra, Lehmann.

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tiirsdagen den 4 November 1794 under No 2 – Test Brøndlund.

Fra oversigt over fanger

Peders liv og dommen

Reqvisition
En Person ved Navn Peder Iversen der i en Tiid har opholdt sig her i Thye Land men foregiver at være fød i Tylstrup Aistrup Sogn i Wensyssel er bleven paagrebet og Arresteret for et af ham den 18 Junnii sidstleden begaaede Hæste Tyverie, imod ham er jeg af dette Stæds Øvrighed bleven beskikket som Actor, men førend jeg kand ud agere denne Sag til Doms er det mig nødvendigt af Deres Velærværdighed at erholde følgende oplyst:
1. Hvem Var hans Forældre?
2. Er de endnu Levende?
3. Naar er hand Fød?
4. Naar blev hand Confirmeret, og hvad Tiid har hand sidst været til Alters?
5. hvorleedes var han oplyst i sin Christendom og har hand viist nogen agtelse for Religionen?
6. Har hands Forældres Tilstand været af den beskaffenhed at de kunde give ham een med deres Stand passende god Opdragelse?
7. Har hand ogsaa Virkelig viist saadan opdragelse?
8. Hvorleedes har hands Opførsel Været i Menigheden, Ond eller Goed?
9. har Hand Nogensinde Givet andledning til at blive mistængt enten for Tyverie eller Anden Last?
10. Hvorleedes har hand opført sig imod sine Forældre og Andre foresatte Lydig eller u-lydig?
11. Naar forlod hand Deres menighed og har hand siden den Tiid været der?
12. I fald hand siden den Tiid hand sidst Forlod Deres Menighed har været Hiæmme, da Spørges Naar og hvorleedes hand paa den Tiid har været befordret enten til Hæst eller til Foeds?
13. hvad Forklaring, hand i slig Andledning har afgivet enten til sine Forældre eller Andre Forrekommende der paa Stædet?
Paa forestaaende Qvestioner vil jeg Ærbødig forvente mig deres Velærværdigheds Svar til Fornøden afbetiening under Sagen.
Winthers Mølle p. Thisted i Thye den 21 Aug. 1794, Lehman Procurator.
Til Sogne Præsten for Aistrup Meenighed i Wendsyssel.

Skyldig Giensvar
Den Reqvirette Persohn Peder Iversen og hans vita er mig aldeles ubekiændt – Maaske hand er føed og Døbt i Aistrup Sogn; dog ingenlunde i min Embeds Tiid. Af Naunet og Gamle Fortellinger skulde jeg maaskee Formode, at hand siriverer sig her fra, men meere Veed jeg ikke om ham, især da det ey er anmærket hvem hans Forældre ere. Er hand den Persohn, jeg formoder, er hand som et Lidet Barn, kommen her fra Menigheden, og saavidt jeg Veed aldrig været her siden.
Langelund den 22 Aug. 1794, Gandrup S:T:

Af forestaaende Besvaring seer Deres Velbaarenhed at der enten ikke maae være nogen Kirke Bog i Ajstrup Sogn, eller og at Præsten ikke Anseer det for sin Pligt at opgive mig den Reqvirerte oplysning, og da det tillige sees, at berørte Besvaring ikke kand være mig til nogen nytte ved Sagens Deduction, Saa seer jeg mig beføyet til, at anmode Deres Velbaarenhed om at tilstille S:T: Herr. Biskop Studsgaard dette Document paa det at Præsten ved hans Ordre kunde blive paalagt at opfylde sin Pligt; thi fordre at den omskrevne Persohn, ikke er Fød eller Døbt i hans Embeds Tiid Troer jeg dog at Præsten bør af Kirkebogen erkyndige sig om det fornødne, i anledning af hans Fødsel og Daab, og hvad øvrigt som er omspurgt, og hand ikke selv veed, troer jeg hand er Ligesaa Pligtig til at forskaffe sig kundskab om, saavel ved sinne Medhielpere, som andre Sognets Beboere. Og da Sagen eene og alleene beroer paa denn Reqvisitions rigtig Besvaring, saa vil jeg haabe at kunde være undraget fra det Ansvar som Sagens lange Henstand kand Foraarsage – Winthers Mølle den 11 September 1794, Lehmann.
Til S:T: Herr. Amtmand Ferslev i Thisted

Havde hr. Reqvirentens udsendte som om Aftenen Ved Sængetiid kom til mig med denne Reqvisition fra Bradschov ikke været saa Iilfærdig, og som han sagde skulde have Giensvar strax hiem med sig, vilde jeg have nøyere undersøgelse om den omspurgte Peder Iversen deriverede sig fra Ajstrup Sogn eller ikke men dette skulde have hafft Tiid. – og havde Herr Reqvirenten undersøgt hvad bem.te persohns Forældre formodentlig heder og hvad Alder hans omtrent angiver sig at have, da maatte hand være funden i Ministerial Bogen som rigtig nok er til og Tillige en Debita forme; Thi under slig Veyledning er det aldrig mueligt effter en Ministerial Bog at attestere med bestemt Vished; om den Persohn der spørges om, er den og ingen anden, da der i saadan en Bog Gives mange som have et Navn. – dette er Aarsagen, hvorfor mit første Svar blev ufuldkommen.

Imidlertiid forespurgte jeg mig dog strax hos endeel af Sognets Beboere om de kiændte noget til denne Peder Iversen, om hand var født i Ajstrup Sogn, og hvem hans Forældre skulde være, men ingen vidste af ham at sige uden det skulde være en uægte Søn af en Qvinde som med hendes nærverende Mand sidder til Huuse i Tylstrup og for mange Aar siden blev besvangret at en Skrædder ved Navn Iver, denne Qvinde fik jeg omsidder fat paa og effter hendes Beretning fandt jeg i Aistrup Kirkes Ministerial Bog Pag. 181 følgende:

Anno 1775 den 18 Junnii er et uægte Drænge Barn Døbt i Ajstrup Kirke og kaldet Peder, Moderens Naun er Helle Pedersdatter og den udlagte Barne Faders Iver Friderichsen begge af Tylstrup og begge endnu levende, dette kand henføres til 1, 2 og 3die Spørgsmaal.

Videre Forklarede denne Helle Pedersdatter som for en 5 aar siden blev gifft med en Mand ved Naun Niels Langthiem effter at hun eengang tilforn havde været Gifft effter omskrevne Besvangrelse at hun maatte Deels ved Arbeide, deels ved godt Folks Gavmilhed paa den kummerligste maade, selv opdrage denne Søn i de første Aar, da Faderen aldrig har villet vedkiende sig ham og hun selv var yderst Fattig,
Da Barnet var 3 Aar tog hendes Stiffader i Wadum Sogn ham til sig hvor hand en endeel Aar for det meste fik underholdningen – hvad omsorg der (?) Sørget for Barnets opdragelse og oplysning, imidlertiid veed hund ikke men hun frygter for det var kun maadelig hvortil hun maatte Tie, da det var en betydelig hielp for hende i saa Fattige omstændigheder at blive ham Qvit, end og siden hun var gifft undertiden kom hand hiæm til hende da hand var Voxet noget til, og naar hand blev en Tiid hos hende lod hun ham gaae lidet hen til en Mand i Byen som Lærte Børn at læse, men det var kun lidet han lærte der, Thi holde ham gandske hiemme, for at lade ham besøge Sognets offentlige Skole havde hun ingen Evne til – Rigtigheden af denne Forklaring er og Bekræfftet af andre Folk i Sognet, og tiener til oplysning paa 5, 6 og 7de Spørgsmaal.

Da Barnet var blevet saa stoer, at hand kunde tiene, kom hand som Hyrde i Tieneste hos Beboerne i Brandborg i bem.te Aistrup Sogn, hvor hand var et Aar – derfra kom hand til Jørgen Østergaard i Tylstrup, hvor hand (?) var om Sommeren; Thi samme Efteraar var det hand rømte og kunde hand maaske den gang være en 13 á 14 Aar, hvorledes hand opførte sig hos moderens Stif Fader veed hun ikke; men naar hand var hiemme hos hende selv saa og hørte hun intet andet om ham ikke heller kunde Folkene paa de Stæder hand haver tient i Sognet sige ham noget ondt paa, men vare tvertimod vel fornøyet med hans Tieneste.

Tyverier haver ingen her i Sognet haft ham mistænkt for men da hand var kommen til Østergaard havde moderen nok synes at hand fil lyst til Spil og Drik – Dette er Moderens og fleeres i især Folkenes paa de 2 Stæder, han tiente, deres afgivne Forklaring i Anledning af 8de, 9 og 10de Spørgsmaal
Fra den Tiid hand løb fra Østergaard /:Moderen Husker just ikke Aars Tallet:/ hørte hun intet til ham førend for 2 Aar siden, da hun fik et Brev fra ham som en anden havde skrevet /:Thi hun vidste hand kunde ikke skrive selv:/ hvori hand melder at hand var i Thye og var bleven Confirmeret i Nors Kirke – og i dette Sommer kom hand her hiem til hende, ridende paa en Hæst, som hand sagde at have kiøbt paa Cappel Steens Market for 13 rd. 2 mk. samt at hand opholdt sig nu hos Christen Tølbøll i Nors Sogn, herved kand maaske 4 – 11 – 12 og 13 Spørgsmaal oplyses.
Dette er ellers ald den oplysning, som herfra kand faaes om en Peder Iversen, som engang har været til i Ajstrup Sogn – er denne oplysning nu anvendelig paa den Peder Iversen herom Reqvireru(?) da hører han de stevnte med til de ulykkelige Skabninger Som frembragte af utilladelige Forbindelser, veed af ingen Fader og haver Moderen næsten alleene at tale for den bare Fødsel, Berøvede den opdragelse som giør mennesket til et nyttigt menneske, bliver de omsidder offte en Post i det borgerlige Selskab og tilsidst et offer for den offentlige Retfærdighed, effter at de have kiæmpet sig igiennem den hielpeløse alders Tuusinfold Elendigheder paa allehaande Maade
Er derfor den Peder Iversen, hvorom Reqvireres, den samme, her er givet Forklaring om; da vil jeg ønske, uagtet jeg intet kiender til ham at hans i Betragtning af hans opdragelse og alder, maae nyde ald muelig Skaansel i Straffen for hans Forbrydelse, at samme kand tiene til hans Forbedring og hand ikke gandske være Tabt for Straffen.
Langelund den 4de October 1794, Gandrup

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tirsdagden den 4 November 1794 under No 3 – test Brøndlund.

Det under Lit. A, fremlagte Forhør af 28 Junny under Lit. B, fremlagt Tingsvidne af 9de Julii optagen inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett, og det under Litr. C fremlagte Tingsvidne af 6 September sidstleden optagen ved en Extra Rett i Fjerritslev bleve modtagen til Actens Vedhæftelse saaleedes som disse Documenter ere betegnede under Litr. A, B og C.
For Retten mødte Ærbødigst arrestanten Peder Iversens beskikkede Forsvar Procurator Møller af Thisted som til skrifftlig Besvaring paa Actors i Dag fremkomne Indlæg, og Deduction udbad Sagen opsadt til i Dag 14ten dage – hvilken opsættelse Retten bevilgede, og Sagen henstaar til den 18de November førstkommende. – Arrestanten Peder Iversen vedblev effter Rettens Tilspørgsel sin forhen giorte Forklaring hvornæst hand igien blev overleveret til Arrestforvarerens Bevogtning.

Tiirsdagen den 18 November blev forbem.te Herreders Rett sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi overværelse af følgende Stokkemænd. – Peder Harboe, Peiter Didrichsen, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jacob Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.
hvorda udi den til i Dag opsadte Sag mod arrestanten Peder Iversen fra Wester Vandet mødte hans anordnede Forsvar Procurator Møller af Thisted, og effter at Arrestanten Løs og leedig for Retten var fremstillet, Ærbødigst Producerede sit under Dags Dato skrifftlig forfattede Defensions Indlæg som han lige Ærbødig bad taget ad Acta, og hvoreffter hand indlod denne Sag under Dom. – Det Producerede Indlæg lyder som følger under No 4.

Indlæg
Til Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 18 November 1794, udi Sagen anlagt mod Arrestanten Peder Iversen af Westervandet.
Som befalet Defensor for ovenbenævnte Arrestant kand jeg vel ikke nægte, at hand jo haver forseet sig imod Loven, og begaaet en Gierning, som effter den strængeste Rett ikke er undskyldelig men Strafverdig.

Imidlertiid naar alle omstændigheder af det i denne Sag af ham forklaret og tilstaaet er, saavelsom Vidnernes udsigende tages under nærmere overveyelse er det klart og fatteligt? at den af Peder Iversen fattede Resolution, er skeet paa den Tiid da hand ikke haffe sin fuldkommen Fornuftes Brug eller vidste hvad hand selv Giorde, følgelig ikke de Siæle kræffter som kunde Veylede ham til at bedømme om det var (?) godt hand foretog sig; Thi hand havde Dagen den 17 Junny været til Thisted Marked og der blev et for leedet ikke i et godt mode Virkelig i et ond Selskab til at Drikke sig Drukken og i denne sin forvildede Tilstand, Løb Tankerne ham om i hovedet at hand vilde Rejse til sin hiæmmen i Wensyssel for at vilde besøge sinne Forældre, og til den med Tænkte det er dog bedre at Ride end at gaae og derfore medens Sviren saaleedes endnu fra Forrige Dag og Natt sad ham i Hovedet, Tog en Hæst paa Marken, Niels Jensbye i Thinstrup tilhørende, hvormed hand fortsatte Rejsen.

Denne Rejse og dens følger deraf kunde meget lettelig være forekommet, og saameget lettere, da Arrestanten ingen Dølgsmaal lagde der paa, men effter at hand /:som man siger for et gammel ord:/ en Tiid havde redet Peder (?) træffer dette Enfoldige Menneske igien paa Madfaderens Jens Nielsens Gaard, der talte ved de 2de Tieneste Piger og sigger Dennem sit forehavende og hvor hand stundede hen hvortil de begge taugde stille. – havde disse 2 Piger nu talt til Madfaderen og sagt ham, det de af Peder Iversen selv havde hørt, og hvad hand havde i sinde effter hane egne ord, havde det jo ingen Sag været at hente ham tilbage paa Stædet, og saa havde denne Sag aldrig kunnet Existere.

Det er ellers let at fatte, som hand og Selv siger, at hand aldrig har hafft i Sinde at vilde undvige sin Tieneste, mindre beskadige eller fornerme Hæstens rette Eier, Thi ellers havde hand ikke reedet paa et hiæmmen igien til Thye, men hand som et ung og Enfoldig menneske har ventelig ved overtalelse af Mændene i Røgel ladet sig forleede til det imellem dem skeete bytte, hand siger og Selv at vilde unde Hestens Eier 5 rd. hand fik i bytte og fornøye ham des uden om hand syntest at den anden havde forbyttet ham, effter disse omstændigheder, i hvis Sogn hand er fød hans Attest beviiser at denne Peder Iversen er et fattig forladt Barn der fra sin Barndom af haver maattet søge Brødet blandt Fremmede, Ingen opdragelse eller underviisning havde hafft, men dog tient Troe og Flittig hvilket Skudsmaal Jens Nielsen Wandet endog giver ham, Bliver min Paastand denne:

At Arrestanten Peder Iversen vorder for Actor Herr Procurator Lehmanns Paastand og Irettesættelse, aldeeles friefunden, da jeg formeener at hans langvarige Arrest nu paa et halv aars Tiid kand være afsohning nok for hans brugte uforsigtighed og utilladelige, eller og om dette ikke skulde finde den Velviise Herr Dommers Biefald, formoder jeg at Peder Iversen paa Mildeste Maade vorder Dømt og anseet efter Forordningen af 20 February 1794 dens 1 § som den der ingensinde tilforn er befunden at have begaaet noget andet Tyverie.
Thisted ut supra, C. Møller.
Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett den 18 November 1794 under No 4. – Test Brøndlund.

Lehmann som befalet Actor Loed møde og begiærede denne Sag opsatt til i Dag 8 Dage for at besvare det fra Defensors Side fremkomne Indlæg. – hvilket Retten bevilgede – hvornæst arrestanten igien blev overleveret til Arrestforvarerens Bevogtning.

Tiirsdagen den 25 November blev for bemeldte Herreders Rett sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi oververelse af følgende Stokkemænd: Peder Hørboe, Peiter Diderichsen, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jesper Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.

Hvorda udi den til i Dag opsatte Sag anlagt pa Justitiens Vegne Contra Arrestanten Peder Iversen som nu løs og leedig for Retten var fremstillet, mødte den befalede Actor ved Fuldmægtig og Producerede hans besvarelses Indlæg af Dags Dato hvilket hand bad taget ad Acta og i henhold til samme saavelsom hvad øvrigt hand under Sagen har fremmet indlod hand denne Sag fra sin Side under Dom. - Det fra Actors Side i Dag Producerede Indlæg lyder som følger under No 5.

Indlæg.
Til Hillerslev Hundborg Herreders Rett den 25 Novembr. 1794 Sagen anlagt mod Arrestanten Peder Iversen af Westervandet At Defensor Herr Procurator Møller i sit Indlæg af 18 d. m. ikke kand nægte Peder Iversen jo haver Forseet sig imod Loven og begaaed en Gierning som effter den strengeste Rett ikke er undskyldelig med men Strafværdig, dette er noget jeg veed da Factum er, saavel med Arrestantens egen Tilstaaelse som de første Vidner Beviist.

Men hand siger dernæst at saadan Peder Iversens fattede Resolution er skeed paa En Tiid da hand ikke havde sin fuldkommen Fornuffts Brug eller de Siæle Kræffter som kunne Veylede ham til at bedømme om det var ondt eller godt hand foretog sig, det modsiger jeg aldeles; Thi Arrestanten Tilstaar Joe Selv under Forhøret af 28 Junnii d. a. pag. 2 det som Defensor siger i sit Indleg at hand nemlig Peder Iversen tog en Hest som stod Tyret paa Marken. 

Niels Jensbye i Thinstrup Tilhørende og paa samme reed sin Vey, sagde for sinne Forældre hand havde kiøbt den, og siden effter bytter den bort og Faar 5 rd. i Bytte for paa saadan Maade at skiule eller Dølge denne Handling saalænge det Var mueligt, deraf sees lettelig at Arrestanten den Tiid viste hvad hand Giorde, ligesom hand og vidste at nægte det for Niels Jensbye ved dennes første Spørgsmaal til Arrestanten, da hand traf ham i Øsløs Bisgaard som hand dog siden maatte Tilstaae vide Forhøret Pag. 4. Videre anfører Herr Defensor at Peder Iversen skulde ved overtalelse ladet sig forleede af Mændene i Røggel til denne Handling, men derom taler de første Vidner intet, ey heller er derfor mindste Beviis.
Ikke heller er det Beviist at Peder Iversen vilde unde Hestens Eier de 5 rd. hand fik i bytte og desuden fornøye ham om hand syntes den anden havde forbyttet ham og kand ikke være arrestanten til nogen undskyldning for det Begaaede Tyverie, langt mindre den Attest Defensor beraaber sig paa fra Sogne Præsten for Aistrup Meenighed i hvis Sogn Peder Iversen er Føed, at han er et Forladt Barn og fra sin Barndom har søgt Brødet blandt Fremmede, Thi hvor mange maae ikke fra Barndommen til Alderdommen søge sit Brød blandt Fremmede og dog uden at øve slige Handlinger som Peder Iversen, kommer vel af stæd, hvad Jens Nielsens Skudsmaal om Peder Iversen angaar da vedrører den ikke dette Søgsmaal og kand under samme ey komme i Betragtning og troer nu herved at have besvaret Herr Defensors Indlæg og derfore henholder mig til min Paastand som i Sagen er indlagt, ved mit Indlæg af 4de d. M. og saaleedes under Reservation nu som før ind lader Sagen fra min Side til Dom.

Winthers Mølle ut supra, Lehmann
Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tiirsdagen den 25 November 1794 under No 5 , Test Brøndlund.

Defensor Procurator Møller fandt ey fornødent atter at besvare dette Indlæg men Indlod ligeleedes Sagen fra sin Side under Dom.

Og da baade Actor og Defensor saaleedes vare eenige om at indstille Sagen under Dom saa blev til denne Sags Paadømmelse udnævnt følgende Meddoms Mænd nemlig: Mads Pedersen, Christen Sørensen, Søren Frøkjær, Jens Michelsen, Anders Pedersen, Niels Bach af Faartoft, samt Christen Gade og Christen Poulsen af Tinstrup, hvilke samtlige haver at møde for nøye at overveye denne Sag og dereffter tilligemed den beskikede Dommer at afsige Dom udi denne Sag i Dag 3 ugger som er den 16 December førstkommende – hvoreffter Arrestanten blev overleveret til Arrestforvarerends Bevogtning.

Anno 1794 Tiirsdagen den 16 December blev Retten sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi oververelse af følgende Stokkemænd: Peiter Diderichsen, Peder Horbæk, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jacob Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.
Hvorda udi Sagen anlagt paa Justitiens Vegne Contra Arrestanten Peder Iversen blev afsagt følgende:

Dom
Effter foregaaende Doms Stævning af 28 October sidst – Som den 4 November næst effter faldt i Rette har den befalede Actor Procurator Lehmann i Sagen fremlagt følgende Documenter:
a. et inden Hillerslev Hundborg Herreders Ting under 28de Junnii sidst optagne Præliminair Forhør.
b. et ved bem.te Ting under 19de Julli ført og sluttet Tingsvidne
c. et ved Hann Herreders Rett under 6 September s. a. ført og sluttet Ditto.
d. en Til Sogne Præsten Herr. Gandrup i Langelund i Wensyssel under den 21 Aug. sidst ergangne Reqvisition med bem.te Herr Gandrups under 22 Aug. og 4de Octobr. næsteffter afgivne Besvaringer.

Hvornæst hand i henhold til de Producerede Beviisligheder ved Indlæg af forbemt. 4 Novembr. mod Arrestanten Peder Iversen, har nedlagt den Paastand: at hand for sit begaaede Hæste Tyverie bliver tildømt at lide den Straf, som Forordningen af 20 Februari 1789 dens 6 § for slig Forbrydelse fastsetter og bestemmer, og des uden for saavidt hans Eiendeele tilstrække kand at betale alle de paa hans Arrest, Forflegning og Varetægt, samt denne acten anvendte Omkostninger.

Den 18 November fremkom fra Defensor Procurator Møller et skrifftlig Indlæg af samme Dato, hvori hand iblandt andet fremfører til undskyldning for Peder Iversen, at det af ham begaaede Hæste Tyverie var skeet paa en Tiid da hand ikke formedelst Levningerne af hans foregaaende Sviir havde sin fuldkommen Fornuftes Brug, eller vidste hvad hand selv giorde, og altsaa manglede Siæle Kræffter til at bedømme om denne, hans foretagne Handling var ond eller Goed – Møller har paa Grund deraf saavelsom Sagens øvrige fremførte Omstændigheder Ved bem.te sit Indlæg Paastaaet Arrestanten for Actors Paastand og Irettesettelse aldeeles friefunden eller og i Mangel deraf paa mildeste Maade Dømt og anseet effter Forordningen af 20 Februarii 1794 – dens 1 §

Sagen blev dernæst effter Actors Begiæring sadt til den 25 Novembr. da hand ved et skrifftlig Indlæg af samme Dato søgte at giendrive de af Defensor i Indlæg af 18 forhen til undskyldning for Peder Iversens handling anbragte Grunde, hvornæst sagen fra Saavel Actors som Defensors Side blev indladt under Dom. 

Ved nøye at giennemgaae det saaleedes i Sagen Passerede bliver det klart: at Indstævntes egen Bekiændelse, Bestyrket ved nogle Enkelte Vidners udsigende og Adskillige Facta, saasom den ombyttede Hestes tilbagelevering m. v. det eeneste Beviis for Peder Iversens ulovlighed og forstævnte Handel; Denne hans bekræfftede tilstaaelse har vel sadt det uden for ald Tvivl, at haand Virkelig mod Eierens Vidende og Villie har borttaget en Hæst paa Marken, hvilken hand har betient sig af og siden bortbyttet; men naar det betænkes, at hand Virkelig vendte tilbage med den ombyttede Hoppe, havde de til Bytte modtagne Penge i behold og utvungen leverer disse Ting til sin Eier, da bliver det meget Tvivlsomt hvorleedes hans Handling bør betragtes, og naar tillige haves hensyn til hans af Præsten Herr Gandrup attesterede høyst Elændige Opdragelse, da bliver det troeligt, at hand Virkelig i overensstemmelse med hans Forklaring, kand have hafft i sinde at tilbagelevere baade den ombyttede Hoppe og Pengene hvorved hans Giernings Moralitet bliver mindre Strafværdig, hertil kommer at hand er et ungt Menneske paa 19 Aar hvis Forbedring effter al Mennesklighed bør Ventes. 

Paa Grund af disse Sagens saaleedes befundne Omstændigheder kiændes for Ret: Indstævnte Peder Iversen nu i Thisted Arresthuus bør i overensstemmelse med den første § i Forordningen af 20 Februarii 1789 at afsone hans begangne Forseelse med at Arbeide i Wiborg Tugthuus udi 2 Aar, de paa hans Arrest underholdning og Forflegning anvendte omkostninger betales af hans Boe og forsaavidt samme ey dertil kand tilstrække bør det manglende Ifølge Forordningen af 13 Januarii 1747 og 5 April 1793 at paalignes og udreedes af Almuen.

Dets til Bekræfftelse under vore Hænder og Forseglinger. D
atum ut supra – Lemvigh (L:S) Christen Nielsen Gade, Christen Poulsen, Mads Pedersen, Christen Sørensen, Niels Bach, Søren Frøekier, Jens Michelsen, Anders Pedersen.

Arrestanten som løs og leedig for Retten var fremstillet Erklærede, at hand med den saaleedes afsagde Dom var tilfreds og ey ønskede samme til høyere Ret appeleret, men bad at hand jo før jo hellere maatte blive henbragt til Wiborg Tugthuus for der at lide sin Straf effter Dommens Indhold; I hvilken hans Erklæring den forhen befalede Defensor Procurator Møller som var tilstæde var fuldkommen Eenig.

Hvornæst Arrestanten blev overleveret til Arrest Forvarerens Bevogtning.
Saaledes at være passeret og tilgaaet Anne Loco et Diebus ut antea bekræftes herved under vore Hænder og Forseglinger, Lemvigh, Brøndlund.

Denne Dom hvormed Peder Iversen er dømt til Arbeide i Wiborg Tugthuus udi Toe Aar, vorder her ved approberet.
Thisted Amthuus den 14de janr. 1795
Udi S:T: hr. Amtmand Ferslews fraværelse effter Ordre som Fuldmægtig, Sørensen (slut)

Fra arkivet

26. Søren Hansen. * 1788 i Skelund sogn, † 5. april 1872 i Skelund sogn,
Begravet 10. april i Skelund, enkemand gårdmand i Skelund 84 år
Kirkebogen for Skelund eksisterer først fra 1813, derfor ingen dåbsnoter

Aalborg, Hindsted, Skelund, Skeelund sogn og bye, 14, FT-1801, B8779
Hans Sørensen 50 Gift Huusbond bonde og gårdbeboer
Else Laurs Datter 38 Gift Hans kone
Søren Hansen 11 deres børn hjemme hos forældrene
Laurs Hansen 7 deres børn hjemme hos forældrene
Christen Hansen 5 deres børn hjemme hos forældrene
Mariane Hans Datter 9 deres børn hjemme hos forældrene
Maren Hans Datter 3 deres børn hjemme hos forældrene
Jens Pedersen 41 Ugift tjenestekarl

Han blev gift med Severine Kirstine Nielsdatter 11. juli 1819 i Skelund kirke.
Forlovere Hans Sørensen og Niels Tulsted begge Skelund
Da Søren Hansen bliver gift, bor han hjemme hos sin far. Severine tjener samme sted.

I 1819 rejser Søren Hansen og Severine Nielsdatter fra Skelund til Als sogn, her angives han som tjenestekarl, hvor han kaldes indsidder på tilgangslisten.
Iflg. tilgangslisten for Skelund sogn er de ankommet fra Als sogn i 1822

Aalborg, Hindsted, Skelund, Scheelund Bye, et Huus, 34, FT-1834, C4027
Søren Hansen 48 Gift Dagleier 
Zeverine Nielsdatter 48 Gift hans Kone 
Hans Sørensen 5 Ugift deres Børn 
Else Marie Sørensdatter 15 Ugift deres Børn 
Ane Katrine Sørensdatter 12 Ugift deres Børn 
Mariane Sørensdatter 12 Ugift deres Børn 
Ane Sørensdatter 9 Ugift deres Børn

Aalborg, Hindsted, Skelund, Schelund Bye, et huus, 42, FT-1840, C3649
Søren Hansen 54 Gift dagleier 
Zeverine Nielsdatter 54 Gift hans kone 
Else Marie Sørensdatter 21 Ugift deres børn 
Ane Cathrine Sørensdatter 18 Ugift deres børn 
Ane Sørensdatter 15 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Skelund, Schelund Bye, Et huus, 40, FT-1845, b8700
Søren Hansen 59 Gift Dagleier Heri sognet
Severine Nielsdatter 59 Gift Hans kone Visborg sogn Aalborg amt
Ane Cathrine Sørensdatter 23 Ugift Deres datter Heri sognet
Ane Jacobsen 3  Ugift  Deres pleiebarn Heri sognet 
       
Børn:

13.i Else Marie Sørensdatter, * 21 okt. 1819 i Helberskov Als sogn. †  26. februar
1898 I Korup sogn,
Hjemmedøbt samme dag, Fremstillet i kirken den 21. okt. 1819 i Als.
Jens Jensens Kone i Budum bar Barnet, Niels Skræders Kone ibid. fulgte, Anders Andersen, Søren Sørensen, Poul Nielsen alle i Helberskou

Hun blev gift med (1) Jacob Pedersen,

Hun blev gift med (2) Knud Pedersen, gift 2. mar. 1859.

ii Ane Katrine Sørensdatter * 3 jan. 1823 i Skelund sogn, 
Døbt 23. marts 1823. Faddere til begge tvillinger: Ane fra Helberschou, Kirsten Madsdatter fra Buddum, Hans Sørensen, Laurs Hansen, Christen Hansen, Christen Nielsen, K--- Ole, Jens Steenstrup(?) kroemandens(?) og Niels Tulsteds Koner

iii Mariane Sørensdatter * 3. jan 1823 i Skelund sogn, † 27. januar 1912 Skelund sogn.
Se dåbsnoter ved tvillingesøsteren

Gift 12. januar 1867 i Skelund kirke med Johannes Jensen  *  29. august 1830, Als sogn. †  31. oktober 1902 i Skelund sogn.

iv Ane Sørensdatter * 6 juli 1825 i Skelund sogn, † 16. december 1895 i Visborg sogn
Døbt 2. okt. 1825. Faddere: Niels Tulsteds Kone, Christen Skomager, Christen Hansen, Christen Nielsen, Jens Michelsens Kone

Gift 16. oktober 1858 i Skelund kirke med Peder Andersen f. ca. 1831.

v Hans Sørensen * 6 oktober 1828 i Skelund sogn, † 13 feb. 1838 i Skelund sogn,  begravet 18. feb
Døbt 28 dec. Faddere: Laurs Hansens Kone, Laurs Hansen, Jens Michelsen, Niels Nielsen og Cristen Hansens Kone

27. Severine Kirstine Nielsdatter * 1786 i Visborg sogn † 16. marts 1865 i Skelund sogn 
Begravet  24. marts 1865 76 år gammel
Severine er ikke fundet døbt i hverken Als eller Visborg 1785-1793.

Helbergskov

28. Christen Møller Andersen * 1785 i Brandstrup, Vindum sogn, Viborg amt, †  22. juli 1849 i Visborg sogn
Er på dette tidspunkt Røgter på Hau??

I tilgangslisten 1815 kommer familien til Nørre Kongerslev fra Visborg han som Christen Andersen husmand og daglejer med hustru Maren Chrestensdatter og børnene Karen Marie 3 år, Christen ½ år og Anders 7 år
I Nørre Kongerslev bliver han kaldt Christen Andersen Visborg eller kun Visborg.
Han findes ikke på afgangslisten i årene 1740 og frem til sin død i 1849. Ved dødsfaldet står der røgter, han kan have haft dette ekstra erhverv for at tjene ekstra penge

Aalborg, , Nørre Kongerslev, Nørre Kongerslev By, et Huus, 39, FT-1834, C4036  
Chresten Chrestensen Visborg 49 Gift Huusmand - Dagleier 
Maren Chrestensdatter 58 Gift hans Kone  
 Poul Chrestensen 17 Ugift deres Børn   
Mette Christensdatter 14 Ugift deres Børn

I folketællingen 1834 Nørre Kongerslev kaldes han som det ses for Christensen, men ved børnenens fødsel Andersen

Aalborg, Nørre Kongerslev, Nørrekongerslev Bye, et Huus, 46, FT-1840, C4482  
Chresten Visborg 55 Gift Dagleier   
Maren Chrestensdatter 63 Gift hans Kone 
Chresten Chrestensen 25 Ugift deres Søn

14. i Anders Christensen, * 1807 i Visborg sogn.
konfirmeret i Visborg 1 søndag efter påske 1822.
Kundskab og opførsel antagelig
Er vaccineret 9 aug 1807 af D. Pedersen Hobroe

Han blev gift med Karen Marie Jensdatter

Karen Marie Christensdatter * 1812 i Visborg sogn, † 6. april 1896 i Nørre Kongerslev sogns fattiggård
Note: Visborg kirkebog findes kun fra 1813 derfor er de to ældste børns alder beregnet ud fra folketællingen

Som Karen Marie Visborg fra Siegsgård er hun i afgangslisten 1845 som 32½ årig tjenestepige på vej til Oue 
Hun bliver gift med Anders Andersen (Vendelbo)

Christen Christensen * 25. april 1815 i Visborg sogn
Dåb 15. maj. Faddere Jens Christensen X Nørre Kongerslev,  Søren Hansen, Anders Møller, Chr. Poulsen, Inger Christensdatter
(Note: eneste sted ud over begravelsen faderen kaldes Møller)

Konfirmeret Nørre Kongerslev 1829. Kudskab god, opførsel ret god.
Vaccineret 1. okt 1819 af Dr. Nagel på Lindenborg

ii Poul Christensen Wisborg * 2. nov 1817 i Nørre Kongerslev sogn
Dåb Adventsøndag 1817: Faddere Ane Poulsdatter Sønder Kongerslev og pigen Sidsel Nielsdatter af Nørrekongerslev, Jens Christensen gårdmand og Jens Pedersen gårdmand og Christen Tomassen gårdmand alle af Nørre Kongerslev
Konfirmeret 1 søndag efter påske 1832. Kundskab og opførsel meget god

Han blev gift 13. okt 1842 i Nørre Kongerslev med Karen Kirstine Poulsdatter
Forlovere: Gårdmand Christen Jensen Nørre Kongerslev og husmand Laust Christensen Riis ibid

Aalborg, Nørre Kongerslev, Et huus 2, 19, FT-1850, C9686 
Poul Christensen Wisborg 33 Gift Skræder Heri Sognet [Nørre Kongerslev] 
Karen Kirstine Poulsdatter 42 Gift Hans kone Nørre Sundby Sogn Aalborg Amt  
Bodil Maria Poulsdatter 7 Ugift Deres børn Heri Sognet [Nørre Kongerslev]  
Christine Poulsdatter 5 Ugift Deres børn Sønder Kongerslev Sogn Aalborg Amt

iii Mette Christensdatter  *  27. juli 1820 i Nørre Kongerslev sogn
Desværre er dåbsdata meget utydelige
Konfirmeret 1 søndag efter påske 1835: Kundskab god, opførsel meget god

29 Maren Chrestensdatter * 1759 i Visborg,
 †  7. juni 1858 Nørre Kongerslev som enkekone og almisselem

Visborg kirke

30. Jens Pedersen * 1782 i Stubberup sogn, †  6. aug 1872 i i Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn.

Døbt 17. oktober 1782. Faddere: Anne Madsdatter Stauerslund, Just Justesen, Søren Jensen af Tostrup, Anders Nielsen, Peder Christensen Møllers hustru Bodild Stubberup

Konfirmeret 3. april 1799 i Oue kirke

Begravet 11. august 1872, Oue kirke, aftægtsmand for husmand Peder Laursen i Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn 91 år gammel.

Han blev ikke gift med (1) Dorthe Sofie Christensdatter, men slægten føres videre af deres datter Karen Marie
 

Han bliver gift 17. april 1824 i Ove kirke med Ane Katrine Jensdatter f. ca. 1792 død 30. januar 1874 Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn

Forlovere Jens Pedersen Degn og Hans Jensen Houtved 

Ingen børn i ægteskabet 1824-1841 i Ove 

Jens havde en bror, som er 1 år ældre, og som også hedder også Jens og kaldes Jens Pedersen Degn eller Jens Degn. 

Den ene opkaldt efter farfar den anden efter morfar. 

Denne Jens er ane 20, og familien mødes derfor efter få generationer 

I lægsrullerne fremgår:

I 1801 fremgår det, at han er 63 tommer høj (164 cm) og "Reserva Soldat" (lægd 62, løbenr. 3) 

I lægdsrullerne fra 1805 og 1808 står det, at han var dragon i 1806 1-17. Han er nu 65 tommer høj (169 cm) (lægd 62, løbenr. 2) 

I lægdsrullen fra 1811 står det, at han er gårdmand i Uttrup, Hvorup sogn. ??? aflægger attest og tager ????  Soldat 1815, 3. Jyske Regiment 4/2. Gårdmand ??? kunne ikke fremlægge ? gmd attest. Pålagt at ???. 1806 Dragon J. R. L. D.  1-0. ?? fra den 30. juni 1806. 1814 gmd. På 2 tønder, 2 ?, 2 ? og 2 album hartkorn. ? skøde af 9. april 1813, fremlægger gårdmandsattest og ????Han bliver hjemsendt i 1815 og slettet af lægdsrullen. (lægd 62, løbenr. 3 i 1814) 

Aalborg, Hindsted, Ove, Houtved Bye, Et Huus, 97, FT-1834, B6872 

Jens Degn 56 Gift  Lever af sin Jordlod  

Ane Katrine Jensdatter 40 Gift Hans Kone  

Mariane Petersen 11 Ugift Pleiebarn

FT år 1845, Familie Nr.54, Stednavn Løvdal, Oue sogn

Jens Pedersen Mand, 65, 1780, Gift Huusmand,lever af sin jordlod

Ane Cathrine JensdatterKvinde 51, 1794, Gift, Hans kone

Jens Nielsen, Mand, 16, 1829, Ugift, Pleiebørn

Ane Nielsen, Kvinde, 141831, Ugift, Pleiebørn

FT år 1855, Familie Nr. 55, et huus, Ove sogn 

Stednavn Langbakhuus

Jens Pedersen Mand, 75, 1780, Gift, huusmand, lever af sin jordlod, huusfader

Ane Chatrine Jensdatter, Kvinde, 63, 1792, Gift, hans kone

Peder Laustsen, Mand, 38, 1817, Ugift, tjenestekarl

FT år 1860, Familie Nr.30, Ove sogn, Langbakhuus

Peder Laustsen, Mand, 43, 1817, Ugift, gaardfæster huusfader

Jens PedersenMand, 80, 1780, Gift, hans pleieforældre forsørges af ham

Ane Kathrine Jensdatter, Kvinde, 64, 1796, Gift, hans pleieforældre forsørges af ham

Som det ses ud fra folketællingerne bor de tilsidst hos en plejesøn, Peder Laustsen

Børn:

15. i Karen Marie Jensdatter * 3. okt. 1816 i Oue sogn, † 27 feb. 1878 i Vive. 

døbt 3. nov. 1816 i Oue. I KB. ved dåben står pige Dorthe Sofie Christensdatter af Oue og Gårdmand Jens Pedersen af Stubberup

Hun blev gift med Anders Christensen. 

31. Dorthe Sofie Christensdatter.

Det har ikke været muligt at finde nogle data på Dorthe Sofie Christensdatter - endnu 

ra kirkebogen, som det ses kaldes hans far her Degn

Mine 3x tipoldeforældre på farfars side

32. Jens Christensen * 1752 i Kielstrup, Oue sogn. † 23 dec. 1804 i Kielstrup, Oue sogn 52 år gl.
Døbt Marie Besøgelsesdag 1752.  Christen Nielsens barn i Kielstrup kaldet Jens, båren af Niels Andersens hustru Stubberup, faddere Herman Hermansen, Jens Østergaard af Kielstrup, Christen Andersen af Stubberup, Niels Andersens datter af Oue, Christen Thomasens hustru ibidm.

Han blev gift med Margrethe Jacobsdatter .25 juli 1782 begge af Kielstrup. Forlovere var Jacob Andersen og Christen Christensen begge af Kielstrup.

Aalborg, Hindsted, Ove, Kielstrup Bye, 81, FT-1787, A4670
Jens Christensen 34 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere 
Margrethe Jacobsdatter 28 Gift hans kone  
Christen Jensen 4 Ugift barn af 1ste ægteskab  
Kirsten Jensdatter 1½ Ugift barn af 1ste ægteskab  
Mads Pedersen 24 Ugift tienestekarl rytter

Aalborg, Hindsted, Ove, Kielstrup By, 2, FT-1801, B8962
Jens Christensen 46 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 
Grete Jacobsdatter 45 Gift Hans kone  
Christen Jensen 16 Ugift Deres barn  
Jacob Jensen 12 Ugift Deres barn  
Søren Jensen 4 Ugift Deres barn  
Anders Jensen 2 Ugift Deres barn  
Kirsten Jensdatter 14 Ugift Deres barn  
Karen Jensdatter 8 Ugift Deres barn

Børn:

i Christen Jensen * 1783 i Kielstrup Oue sogn.
Døbt 4. søndag eft. Trinitatis, faddere vare Niels Andersens hustru X Laursdatter - resten udtydeligt og ulæseligt

ii Kirsten Jensdatter * 1785 i Kielstrup, Oue sogn,
Døbt 1. søndag i advent, båren af Anne Jacobsdatter i Kielstrup. Faddere vare Jens X Andersens hustru X, Christen Christensen og Niels Christensens hustru Anne alle af Kielstrup

16. iii Jacob Jensen, * 1788, i Kielstrup Oue sogn, † 23. feb. 1844 i Valsgård sogn
Døbt 27. apr. 1788.  Båret af Anders Christensens hustru Anne i det Røde huus, faddere Peder Andersen, Jens Lauersen, Christen Christensen Bager og Christen Pedersens hustru Margrethe alle af Kielstrup
23. feb. 1844 frosset ihjel på marken i nærheden af Hobroe

Han blev gift med Ane Pederdatter, gift 3. aug 1817 i Valsgård.

iv Karen Jensdatter * 1792  i Kielstrup, Oue sogn,
Døbt den 10. søndag efter Trinitatis. Frembåren af Dorthe Nielsdatter i Stubberup. Faddere vare Asger Nielsen fra Kielstrup, Niels Andersen fra Houtved, Jens Andersen og Anders Nielsen begge af Houtved

v Søren Jensen * 1796 i Kielstrup, Oue sogn.
Døbt 4. søndag efter påske, frembåren af Anders Albrectsens kone Kirsten, faddere`Christen Andersen, Niels Tind, Anders Hermansen og smedens kone i Kielstrup

vi Anders Jensen * 1799 i Kielstrup,Oue sogn 
Døbt 2. pinsedag, frembåren af Christen Andersens kone i Kielstrup, faddere Jens Andersen, Peder Nedergaard, Christen Nørgaard, Christen Thorgård, Niels Smed alle af Kielstrup

33. Margrethe Jacobsdatter  * o. 1743 - 59,  † 21 okt. 1817 i Kielstrup, Oue sogn. 

Fattiglem, afgåede Jens Christensen hustru i Oue begravet  26. okt. 74 år gl.  Hendes fødselstidspunkt varierer afh. af folketælling og begravelsesdata?  

Kielstrup sø

34. Peder Nielsen Otte, * 1761 i Valsgård sogn, † 4 okt 1842 i Valsgård sogn 81 år. 
Opholdsmand paa Redsø hede, huusfolk i Nysom. Faderen var Niels Pedersen, Gaardmand samme steds. Moderens Navn var ved kommende ubekjendt.

Han blev gift med Ane Katrine Nielsdatter omkring 1790 

Han var husmand, og daglejer. Et andet navn for ham var Peder Otte  

Ved Peder Nielsen Otte død står ganske rigtigt at hans fader hedder Niels Pedersen. Men det må være en fejl. Den eneste der hedder Niels Pedersen der har fæste/bor i Nysom er Niels Pedersen Staugård efter faderen Peder Christensen Stausgaard. I Lægdsrullen 1790/93 er der 2 Niels, der kan være tale om (som har en søn der hedder Peder). Niels Otto og Niels Staugård.

Niels Staugaard har kun en søn der hedder Christen på 35 år. Der er en anden Niels Pedersen i lægdsrullen men de er i Kirkegård og sønnen Peders kun 9 år

Der er ikke andre i Nysom der hedder Niels med en søn der hedder Peder. Så Peder Nielsen Otte fader MÅ være Niels Christensen Otte.

Lægdsrulle 31 marts 1778 Nørlund Gods, Hindsted Herred, Ålborg Amt.  Ålborg amt, Nørlund Gods, Dokumenter vedr. lægdsvæsenet, - opslag:  25.  Nysum:  Christen Nielsen Otte, 19 år - Opholder sig hos Christen Jørgensen i Nysom.  Peder Nielsen Otte, 17 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom.  Søren Nielsen Otte, 10 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom.   http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=330872&side=25

Peder Nielsen Otte 1761 - Lægdsruller 1795.  Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Lægdsruller Ålborg 1795 C Hovedrulle 58 - Ålborg 1795 C Hovedrulle 113, opslag 98.  Ravnkilde Sogn.  Fader: Niels Otte.  21/17 Peder, Nysum, 34 år.  Nuværende opholdssted: Ravnkilde.  Fader: Niels Otte.  22/18 Søren, Nysum, 28 år.  Nuværende opholdssted: Ravnkilde.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=16481031#18214,1035045

I folketællingen 1787 er Peder Nielsen Otte ugift tjenestekarl hos Hjulmand Peder Sørensen i Nysom by, Ravnkilde

Fader Nielsen Otte - Lægdsrulle 1790.  Ålborghus amt, , 1790, Hovedrulle 44-91 - opslag: 73.  Fader Niels Otte.  32 Peder, 30 år, fødested Nysum, opholdssted Ravnekilde.  33 Søren 24,  år, fødested Nysum, opholdssted Ravnekilde - 7R88.  Valideret på original dokument.  http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18205&side=73

Nielsen Otte - Lægdsrulle 1793.  Ålborghus amt, A, 1793, Hovedrulle 44-91 - opslag 70.  Fader Niels Otte.  32/21 Peder, 31 år, opholdssted Ravnekilde.  33/22 Søren 25,  år, opholdssted Ravnekilde.  Valideret på original dokument.  http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18280&side=70

I folketællingen 1801 er han med sin familie i Neder Ravnkilde, Ravnkilde, Aars. Han er da „inderste og går i dagleie“ 

I folketællingen 1834 er han og hans kone aftægtsfolk hos deres søn Christen Pedersen Otte, der bor med sin familie i et „Hedehuus i Redsøe, Valsgaard sogn, Hindsted, Ålborg“. Og de forsørges af ham. Ved død: „Aftægtsmand fra Redsøe Hede, huusfødt i Nysom“.

Folketælling Ravnkilde 1787
Peder Sørenssøn Hjulmand 37 gårdmand
 Maren Jacobsdatter 31 hustru
Søren Pederssøn 5
Jacob Pederssøn 3
Peder Nielssøn Otto ugift tjenestekarl 29

Aalborg, Aars, Ravnkilde, Neder Raunkilde, 53, FT-1801,
Peder Nielsen Otte 41 Gift mand inderste og gaar i dagleye 
Anne Chatrine Nielsen 37 Gift hans kone  
Niels Pedersen 10 Ugift deres barn  
Christen Pedersen 8 Ugift deres barn  
Laurs Pedersen 1 Ugift deres barn  
Anna Pedersdatter 3 Ugift deres barn

Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsøe, et Hedehuus, 30, FT-1834
Christen Pedersen Otte 40 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Johanne Sørensdatter 40 Gift hans Kone
Kirsten Christensdatter 9 Ugift deres Børn
Peder Christensen 6 Ugift deres Børn
Søren Christian Christensen 3 Ugift deres Børn
Peder Nielsen Otte 73 Gift Inderste, Husfaderens forældre, der af ham forsørges
Ane Katrine Nielsdatter 66 Gift hans Kone
 
Børn:
i Niels Pedersen Otte * 1791 i Ravnkilde sogn 

ii Christen Pedersen Otte * 1792 i Ravnkilde sogn 

Han blev gift 29. nov 1811 i Rostrup kirke med Johanne Sørensdatter

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65,  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 124/71 Kristen.  Fødested: Ravnkilde.  Alder:12 (1796)

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 71/63 Kristen.  Fødested: Ravnkilde.  Alder: 15 (1796).  Nuværende opholdssted: Redsøe (69L70).  ...? til Gierlef Sogn, Randers Amt imod caution. Afgang..1872

Folketælling, 1834, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen Otte 40 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Johanne Sørensdatter 40 Gift hans Kone
Kirsten Christensdatter 9 Ugift deres Børn
Peder Christensen 6 Ugift deres Børn
Søren Christian Christensen 3 Ugift deres Børn
Peder Nielsen Otte 73 Gift Inderste, Husfaderens forældre, der af ham forsørges
Ane Katrine Nielsdatter 66 Gift hans Kone

Folketælling, 1840, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Peder Nielsen 80 Gift aftægtsmand
Ane Christensdatter 72 Gift hans kone
Christen Pedersen 46 Gift agerdyrker
Ane Johanne Jensdatter 45 Gift hans kone
Peder Christensen 12 Ugift deres børn
Søren Christensen 9 Ugift deres børn
Niels Christensen 7 Ugift deres børn
Ane Catrine Christensen 3 Ugift deres børn

Folketælling, 1845, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen 51 Gift Huusmand,lever af sin jord Ravnkilde sogn Aalborg Ane Sørensdatter 51 Gift Hans kone Heri sognet
Søren Christensen 14 Ugift Deres børn Heri sognet
Niels Christensen 12 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Catrine Christensdatter 7 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Catrine Jensdatter 76 Enke Mandens moder,der af ham forsørges Ravnkilde sogn Aalborg amt

Folketælling, 1850, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A. Christen Pedersen 51 Gift huuseier og fader, lever af sin jordlod Her i sognet
Johanne Sørensdatter 56 Gift hans kone Rostrup Sogn Aalborg Amt
Peder Christensen 23 Ugift deres børn Her i sognet
Niels Christensen 16 Ugift deres børn Her i sognet
Ane Catrine Christensen 13 Ugift deres børn Her i sognet

Folketælling, 1855, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen 60 Gift huusmand der lever af sin jord Ravnkilde Sogn
Johanne Sørensdatter 60 Gift hans kone Ravnstrup Aalborg Amt
Kirsten Christensen 30 Ugift deres børn Her i sognet
Ane Kathrine Christensen 17 Ugift deres børn Her i sognet

17. iii Ane Pederdatter, * 1796 i Ravnkilde sogn Aars. 
præstegården i Ravnkilde brændte i 1813, hvorved alle tidligere optegnelser forsvandt

Hun blev gift med Jacob Jensen, gift 3. aug. 1817 i Valsgård.
Pigen Anne Pedersdatter, 20 aar, hjemme hos sin Fader Peder Otte i Redsøe Eng Hedehuus. Forlovere: Skolelærer og Kirkesanger Hÿbeck i Oue og Gaardmd. Jacob Poulsen i Redsøe.

iv Laurs Pedersen Otte * 1800 i Lille Rørbæk, Ravnkilde sogn

Han blev gift med Maren Poulsdatter

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 125/72 Laurs.  Fødested: Ravnkilde.  Alder: 7 (1801)

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 72/61 Laurs.  Fødested: Ravnkilde.  Alder: 10 (1801).  Nuværende opholdssted: Redsøe

Erhverv: Gaardmand i Rostrup, Hindsted herred, Aalborg amt (1840, 1845, 1850, 1855).
Bosat: Ravnkilde (ca 1800, 1801, ?). Bælum (ca 1829, 1834, ca 1836, ?) Rostrup (?, 1839, 1840, 1845, 1850, 1855, ?).

Folketælling, 1834, Bælum, Bælum S, Hellum H, Aalborg A. 1
Lars Pedersen Otte 34 Gift Selvejer, tjener
Maren Poulsdatter 34 Gift hans kone
Inger Kirstine Pedersdatter 5 Ugift deres børn
Poul Larsen 2 Ugift deres børn  

Folketælling, 1840, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 39 Gift gaardmand
Marie Poulsdatter 39 Gift hans kone
Inger Kirstine Pedersdatter 11 Ugift deres børn
Poul Laursen 7 Ugift deres børn
Mette Chathrine Laursdatter 4 Ugift deres børn
Else Chathrine Laursdatter 1 Ugift deres børn
Hans Christensen 25 Ugift tjenestefolk
Maren Johanne Christensdatter 23 Ugift tjenestefolk

Folketælling, 1845, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 45 Gift Gaardmand Ravnkilde sogn Aalborg amt
Maren Povlsdatter 45 Gift Hans kone Bælum sogn Aalborg amt
Inger Kirstine Laursdatter 17 Ugift Deres børn Bælum sogn Aalborg amt
Povl Laursen 13 Ugift Deres børn Bælum sogn Aalborg amt
Mette Kathrine Laursdatter 10 Ugift Deres børn Bælum sogn Aalborg amt
Else Kathrine Laursdatter 6 Ugift Deres børn Heri sognet
Birthe Mikkelsdatter 64 Enke Inderste og aftægtskone Heri sognet

Folketælling, 1850, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 50 Gift gaardmand Ravnkilde Sogn Aalborg Amt
Dorthe Marie Nielsdatter 32 Gift hans kone Her i sognet
Poul Laursen 18 deres børn Her i sognet [Rostrup Sogn Aalborg Amt]
Mette Kathrine Laursdatter 15 deres børn Her i sognet
Else Kathrine Laursdatter 11 deres børn Her i sognet [Rostrup Sogn Aalborg Amt]

Folketælling, 1855, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 55 Gift huusfaderen Raunkilde Sogn Aalborg Amt
Dorthe Marie Nielsdatter 37 Gift hans kone Her i sognet
Mette Cathrine Laursdatter 20 Ugift deres børn Bælum Sogn Aalborg Amt
Else Cathrine Laursdatter 16 deres børn Her i sognet
Niels Peter Laursen 4 deres børn Her i sognet
Maren Laursdatter 1 deres børn Her i sognet

v Jens Pedersen Otte (Kirkegaard)  * 1803, Kirkegårde, Ravnkilde sogn  † 22 juni 1877 i Hals sogn

Han blev gift med Anna Jensdatter

1804: Kirkegårde, Ravnkilde Sogn.  1805: Kirkegårde, Ravnkilde Sogn (Lægdsrulle)

1808: Valsgård Sogn (Lægdsrulle)

1811, 1814, 1817: Redsø, Valsgård Sogn (Lægdsrulle)

1829: Han er ikke i Hals eller Valsgård Sogn (Lægdsrulle)

1832, 1835; Hals By, Hals Sogn, Kær,(Lægdsrulle)

FT 1834: Hals By, Hals Sogn, Kær, Aalborg Amt (Hos svigermoderen)

FT 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1877 : Hals By, Hals Sogn, Kær, 

vi Christian Pedersen Otte * 1805 i Ravnkilde sogn, † 12. marts 188 i Skelund Mark, Skelund sogn.

Han blev gift i1837 i Skelund med Maren Jensdatter

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 127/74 Kristian.  Fødested: Kirkegårde.  Alder: 2

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 74/66 Kristian.  Fødested: Kirkegårde.  Alder: 5.  Nuværende opholdssted: Redsøe

Folketælling, 1840, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen 36 Gift træskomand
Maren Jensdatter 34 Gift hans kone

Folketælling, 1845, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christian Pedersen 41 Gift Træskomand Ravnkilde sogn Aalborg amt
Maren Jensdatter 39 Gift Hans kone Heri sognet

Folketælling, 1850, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christian Pedersen 45 Gift huusmand, træarbeider, huusfader Smorup
Maren Jensdatter 44 Gift hans kone Skelund

Folketælling, 1855, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A. Christian Pedersen 50 Gift træarbeider, huusmand, huusfader Ravnkilde Sogn
Karen Nielsdatter 41 Gift hans kone Her i sognet
Maren Christensen 1 deres barn Her i sognet

Folketælling, 1880, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christian Pedersen 75 Gift Husfader, Træarbejder Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt
Karen Nielsdatter 65 Gift hans Hustru Her i Sognet

Begravelse: 19 Marts Navn: Kristian Petersen [Otte] gift Hmd. Skelund Mark
Alder: 83 Aar

vii Anders Pedersen Otte * 1807 i Redsø Hedehus, Valsgård sogn, † 25 dec 1891 i Skelund sogn
Døbt: Den 29de Novembr havde Peder Otte og Hustrue af Redsøe Heedehuus Deris Søn til Daabens Publication i Valsgaard Kirke kaldet Anders, baaret af Peder Bælums Kone fra Munstrup, Fadderne, Christen Tiener, Søren Madsen, Niels Iversen, og Christen Madsen af Redsøe, samme Barn blev Hiemmedøbt d: 25de Octobr

Han blev gift i Skelund 15. aug 1851 med Ane Nielsdatter 

Død: 25 Decbr
Begravelse: 3die Januar 1892
Navn: Anders Pedersen Otte
Forhenværende Skovfoged i Skelund. gift
Alder: 84 Aar

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65.  Valsgård sogn. Fader: Peder Nielsen Otte.  Søn: 138/83 Anders.  Fødested: Redsøe Hedehuus.  Alder: Født 17 okt 1807

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Nielsen Otte.  Søn: 83/72 Anders.  Fødested: Redsøe Hedehuus.  Alder: Født 17 okt 1807.  Nuværende opholdsted: ?

Folketælling, 1834, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Dorthe Nielsdatter 49 Enke Gaardmandsenke, lever af sin Jordlod
Niels Nielsen 18 Ugift hendes Børn
Kirsten Nielsdatter 6 Ugift hendes Børn
Maren Jensdatter 8 Ugift hendes Pleiedatter
Anders Pedersen 27 Ugift Tjenestefolk
Maren Kirstine Christensdatter 18 Ugift Tjenestefolk

Folketælling, 1840, Visborggaard Hovedgaard - Visborg, Visborg S, Hindsted H, Caja Severine Kjellerup 44 Enke eierinde af hovedgaarden
Christine Magr. Kjellerup 17 Ugift hendes døttre
Rise J. J. Kjellerup 13 Ugift hendes døttre
Juliane Marie Bøgild 18 Ugift hendes pleiedatter
Mette Marie Fasmer 38 Gift af eierindens familie
Charlotte Amalie Fasmer 8 Ugift hendes datter
Vilhelmine Petrine Træn 41 Ugift lærerinde
Peter Christian Prytz 33 Ugift lærer, teolog:kand.
Niels Ahrner Møller 25 Ugift forvalter
Jens Volder Koefoed 47 Ugift skovrider
Anne Kirstine Holm 41 Enke huusholderske
Anne Johanne Hjelling 29 Ugift stuepige
Mariane Hassing 24 Ugift ligesaa [stuepige]
Maren Jensdatter 30 Ugift kokkepige
Jens Christensen 47 Ugift gaardskarl
Anders Pedersen 33 Ugift kudsk
Niels Jensen 26 Ugift staldkarl
Jens Peter Lund 30 Ugift murer

Folketælling, 1845, Visborggaard Hovedgaard - Visborg, Visborg S, Hindsted H, Aalborg A. 3
Caja Severine Kjellerup født Kruse 49 Enke Eier af gaarden Ræhr præstegaard Thisted amt
Rise Jensine Jakobea Kjellerup 18 Ugift Hendes datter Aalborg
Mette Marie Fasmer født Blicher 43 Enke Eierindens cousine,der af hende forsørges Spendrup præstegaard Randers amt
Charlotte Amalia Farmer 13 Ugift Hendes datter Christianssand
Petrine Vilhelmine Træn 46 Ugift Gouvernante Kjøbenhavn
Niels Ahrner Møller 30 Ugift Forvalter ved godset Kjøbenhavn
Jens Peter Lunøe 32 Ugift Muursvend Aalborg
Anders Pedersen 38 Ugift Tjenestefolk Valsgaard sogn Aalborg amt
Niels Jensen 31 Gift Tjenestefolk Skelund sogn Aalborg amt
Jens Christensen 52 Ugift Tjenestefolk Sulsted sogn Aalborg amt
Ane Johanne Hjilling 34 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Maren Thomsen 32 Ugift Tjenestefolk Skjæve sogn Hjørring amt
Ane Marie Sørensen 37 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Karen Marie Christensdatter 27 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Jens Laursen 49 Ugift Forpagter af hovedgaarden Blær sogn Aalborg amt
Peter Thomsen 29 Ugift Awlsforvalter Ullitz sogn Aalborg amt
Ole Theodor Steenstrup 21 Ugift Awlslærling Hillerslev sogn Thisted amt
Jensine Jacobine Møller 30 Ugift Huusjomfrue Hobro
Christen Jacobsen 28 Ugift Ladefoged Simmensted sogn Aalborg amt
Christen Christiansen 31 Ugift Forpagterens tjenestefolk Vive sogn Aalborg amt
Jens Nielsen 26 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Anders Poulsen 28 Ugift Forpagterens tjenestefolk Aarestrup sogn Aalborg amt
Søren Mikkelsen 28 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Jens Nielsen 26 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Jens Christensen 25 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Adam Fredriksen 22 Ugift Forpagterens tjenestefolk Skelund sogn Aalborg amt
Niels Nielsen 18 Ugift Forpagterens tjenestefolk Als sogn Aalborg amt
Hans Gullachsen 20 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Christen Andersen 17 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Hans Fredriksen 16 Ugift Forpagterens tjenestefolk Soelberg sogn Aalborg amt
Niels Andersen 24 Ugift Forpagterens tjenestefolk Gjerlev sogn Randers amt
Johanne Marie Pedersdatter 30 Ugift Forpagterens tjenestefolk Søndertranders sogn Aalborg amt
Maren Johanne Christensdatter 27 Ugift Forpagterens tjenestefolk Dronninglund sogn Aalborg amt (Hjørring amt)
Bolethe Larsdatter 26 Ugift Forpagterens tjenestefolk Als sogn Aalborg amt
Karen Ingvardsdatter 25 Ugift Forpagterens tjenestefolk Raabye sogn Randers amt

Folketælling, 1850, Visborggaard Hovedgaard - Visborg, Visborg S, Hindsted H, Aalborg A. 3
Jacob Kjellerup 28 Ugift Eier af gaarden Aalborg
Mette Marie Fasmer 48 Enke Eierens tante og af ham forsørges Spendrup Sogn Randers Amt
Charlotte Amalie Fasmer 18 Ugift hendes datter Norge
Andreas Vilhelm Sandberg 32 Ugift Godsforvalter Ødes Sogn Haderslev Amt
Ole Theodor Steenstrup 25 Ugift Avlsforvalter Hillerslev Sogn Thisted Amt
Jens Peter Lunø 37 Ugift Muursvend Aalborg
Anders Pedersen 43 Ugift Kudsk Valsgaard Sogn Aalborg Amt
Jensine Jacobine Møller 34 Ugift huusjomfrue Viborg
Jens Christensen 57 Ugift Tjenestefolk Sulsted Sogn Aalborg Amt
Anders Pedersen 33 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Anders Chr. Christensen 23 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Jeppe Christensen 29 Ugift Tjenestefolk Hammer Sogn Aalborg Amt
Søren Mikkelsen 35 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Niels Christensen 36 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Jens Chr. Christensen 22 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Jens Peter Øland 31 Ugift Tjenestefolk Lillevorde Sogn Aalborg Amt
Anders Pedersen 39 Ugift Tjenestefolk Oue Sogn Aalborg Amt
Niels Peter Pedersen 53 Ugift Tjenestefolk Hals Sogn Aalborg Amt
Jens Christensen 70 Enkemand Tjenestefolk Gravlev Sogn Aalborg Amt
Christen Dolleriis 26 Ugift Tjenestefolk Thisted Sogn Aalborg Amt
Søren Chr. Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Niels Peter Jensen 14 Ugift Tjenestefolk Skelund Sogn Aalborg Amt
Jørgen Nielsen 10 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Ane Johanne Hjetting 39 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Ane Mari Andersen 34 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Maren Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Ane Marie Andersdatter 20 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Maren Kirstine Laursdatter 23 Ugift Tjenestefolk Bælum Sogn Aalborg Amt
Maren Poulsdatter 34 Ugift Tjenestefolk Valsgaard Sogn Aalborg Amt

Folketælling, 1855, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Anders Pedersen 48 Gift huusmand, huusfader Ravnkilde Sogn Aalb. Amt
Ane Nielsdatter 34 Gift hans kone Her i sognet
Niels Peter Andersen 2 deres børn Her i sognet
Ane Katrine Andersen 1 deres børn Her i sognet
Mette Katrine Christensen 13 tjenestepige Visborg Sogn

Folketælling, 1880, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Kahr Khristensen Hald 53 Gift Murer Hald, Randers Amt
Jensine Kristensen 45 Gift hans Kone Vellev, Randers Amt
Kr. Kristensen Hald 22 Ugift Murersvend, deres Søn Sall, Viborg Amt
Ane Kristensen Hald 11 Ugift deres Barn Mariager
Abelone Kristensen Hald 9 Ugift deres Barn Vive, Aalborg Amt
Lovise Kristensen Hald 5 Ugift deres Barn Vive, Aalborg Amt
Lars Albert Kristensen Hald 1 Ugift deres Barn Skelund
Andreas Nielsen 34 Gift Husfader, Træskomand Her i Sognet
Ane Maria Jensen 34 Gift hans Hustru Her i Sognet
Mariane Sørensen 71 Gift hendes Moder Her i Sognet
Christian Nielsen 4 Ugift deres Barn Her i Sognet
Jensine Nielsen 2 Ugift deres Barn Her i Sognet
Anders Pedersen 71 Gift Husfader, Skovfoged Resse, Aalborg Amt
Ane Nielsdatter 58 Gift hans Hustru Her i Sognet
Niels Peter Andersen 26 Ugift deres Barn Her i Sognet
Niels Andersen 23 Ugift deres Barn Her i Sognet
Christen Andersen 21 Ugift deres Barn Her i Sognet
Maren Andersen 17 Ugift deres Barn Her i Sognet

Folketælling, 1890, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Anders Pedersen 82 Gift Husfader Skovfoged Valsgaard Sogn
Ane Nielsen 68 Gift Husmoder Skelund Sogn
Niels Peter Andersen 36 Ugift Skelund Sogn
Søren Peter Sørensen 21 Ugift Tjenestekarl Skelund Sogn
Maren Andersen 27 Ugift Skelund Sogn

viii Else Katrine Pedersdatter * 1812 i Redsø Hedehuse Valsgård sogn, † 26. juni 1814 Redsø hedehuse, Valsgård sogn
Den 19 July fød og s. d. døbt Peder Nielsen Otte og Hustrue Anne Catharine Nielsdtr en Datter kaldet Else Catharine: Fadderne: Christen (Hvare), Ole Skyttes Hustru, Anne Fuglsang, Peder Møller.

Begravelse, 10 Jul. 1814, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A. 1 Navn: Else Catrine Pedersdatter
En Datter af Peder Otte i Redsøe heedehuus, Hos Faderen til Opdragelse. Alder: 2 Aar

ix * Niels Pedersen * 15. feb 1815 i Redsø hedehuse, Valsgård sogn,  † 17. feb 1815 samme sted
Døbt: 15 Febr Hiemme Døbt
Forældre: Peder Nielsen Otte og Hustrue Anne Kathrine Nielsdatter i Redsøe heedehuus.
Faddere: Døde forinden Daabs publication i Kirken Skeede, Altsaa ingen

Begravelse, 26. Feb. 1815, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg
Navn: Niels Pedersen
En ny-fød Søn af Peder Nielsen Otte i Redsøe heedehuus.
Alder: 40 Timer gl.

35. Ane Katrine Nielsdatter  * 1768. † 12. november 1849 i Valsgård sogn
Begravet 22. november. Opholdskone hos sin Søn Christen Pedersen i Dreierhuset paa Redsø hede, Enke efter afgangne Huusmand Peder Otte ibidm. Saavidt Vedkommende vidste det, var hun født i Redsø. Videre Oplysning uerholdelig.
82 Aar Død af Alderdomssvaghed.

Biografi udarbejdet af Hanne G. Ravneberg

https://www.myheritage.dk/site-family-tree-247439521/ravneberg

Egnen omkring Valsgård er smuk, her Bramslev bakker

36 Niels Knudsen * 1751 i Thisted, Astrup sogn † 8. april 1821 i Thisted, Astrup sogn
Aftægtsmand i Thisted 72 år gammel

Han blev gift med Mette Klausdatter

Aalborg, , Astrup, Tisted by, ,44, FT-1787, A4041

Niels Knudsen 36 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Mette Klausdatter 40 gift hans kone   
Klaus Nielsen 6 ugift deres børn   
Karen Nielsdatter 4 ugift deres børn   
Knud Nielsen 1 ugift deres børn   
Tyge Nielsen 1 ugift deres børn   
Niels Kristensen 22 ugift tjenestefolk   
Mette Kristensdatter 12 ugift tjenestefolk

Aalborg, , Astrup, Thisted by, 11, FT-1801, A4042 
Niels Knudsen 36 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Mette Laursdatter 54 gift hans kone   
Klaus Nielsen 19 ugift deres barn   
Karen Nielsdatter 17 ugift deres barn

Børn

i 18. Claus Nielsen * 1782 i Astrup sogn, † 12. Apr. 1869 i Thisted, Astrup sogn.
Astrup kirkebog: Niels Knudsens barn af Thisted kaldet Claus
Båren af Marius Christensensdatter af Borup kaldet Mette, faddere Niels Thygesen, Christen Thygesen, Jens Thygesen og Anders Thygesens hustru alle Thisted
Begravet 18. april 1869 i Astrup, Enkemand, fattiglem død i Thisted 87 år gl.

Han blev gift i Astrup 1. april 1814 med
Sissel Sørensdatter

ii Karen Nielsdatter * 1784 i Astrup sogn
Dom Exaudi. Niels Knudsens barn af Thisted, kaldet Karen frembåren af Laurs Thygesens hustru ibid, faddere vare Søren Thygesen af XX, Christen Thygesen, Niels Thygesen og Jacob XX hustru alle af Thisted

ii Knud Nielsen * 1787 i Astrup sogn, † 1787 i Astrup sogn
Festo Trinitat. Niels Knudsens 2de børn af Thisted kaldet Knud og Tyge, den første fremført båren af Ivar Skrædders datter Marie Kirstine Wisborg, den anden af Søren Willadsens datter Johanne fra Wisborg, faddere Søren Thygesen i Houtved, Jens Thygesen, Kristen Thygesen, Anders Thygesen, lærer Thygesens sønner Thomas og Christen, Jacob Christensens hustru og Christen Nørgaards hustru alle af Thisted

iii Tyge Nielsen * 1787 i Astrup sogn

iv Ane Nielsdatter * 1791 i Astrup sogn
Dåbsnoter ulæselige

37 Mette Klausdatter * 1747

Sønnen Claus i Astrup kirkebog

38. Søren Sørensen, * 13 december1750  i Thisted, Astrup sogn, † 28. marts 1828 Thisted, Astrup sogn
begravet 2. april 1828 i Astrup død 79 år gammel

Han blev gift med
Birthe Christensdatter

Aalborg, Hindsted, Astrup, Tisted by, 52, FT-1787, A4041
Søren Sørensen 80 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Maren Michelsdatter 60 gift hans kone  
Søren Sørensen 36 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Sørensdatter 30 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Andersdatter 2 ugift deres datterdatter  
Kristoffer Andersen 18 ugift tjenestekarl

Aalborg, Hindsted, Astrup, Thisted by, 4, FT-1801
Søren Sørensen 51 gift Husbond Bonde og gårdbeboer 
Birthe Christensdatter 39 gift hans kone  
Maren Sørensdatter 8 ugift deres barn  
Sidsel Sørensdatter 6 ugift deres barn  
Søren Sørensen 3 ugift deres barn  
Peder Hansen 36 ugift tjenestefolk  
Birthe Sørensdatter 17 ugift tjenestefolk

Børn:
i Maren Sørensdatter * marts 1793 i Tisted, Astrup sogn
døbt 31. marts 1793. Gårdmand Søren Sørensen og hustru Birthe Christensdatter af Tofte deres datter kaldet Maren, faddere fogeden Andreas Smeds hustru Kirsten Lauridsdatter af Blenstrup, fulgte Andreas Jacobsen, Peder Smed, Laurs Tyggesen, Jacob Christensens hustru Maren Christensdatter alle af Thisted

ii Kristen Sørensen * juli 1794 i Thisted, Astrup sogn, † aug 1984 kun 9 uger gammel
Døbt 6. juli 1794. Søndag efter trinitatis 6. juli gårdmand Søren Sørensen og hustru Birthe Christensdatter i Thisted deres søn kaldet Kristen. Faddere Mette Kristensdatter, degnens Jens, Mads X hustru fra Gierding, Laurs X fra Horsens Xgård,  X Christensen fra Blenstrup, Jens Pedersen i Doldrup og Søren Sørensens pige X af Thisted

19. iii Sidsel Sørensdatter,* 27 december 1795 i Thisted, Astrup sogn, † 5. apr 1869 I Astrup. 
Døbt 27. december. Faddere Anna Christensdatter, Laust Nielsens hustru, datteren i Horsens Hovedgård Sidsel, Laust Nielsen, Jens Christensen, landmand i Dollerup, Niels Frost af Thisted og pige Kirsten Sørensdatter af Astrup
Begravet 13. april 1856

Hun blev gift med Claus Nielsen, gift 1. apr 1814 i Astrup.

iv Søren Sørensen *  Maj 1798 i Thisted, Astrup sogn
Dåb 27. maj 1798. Pige X Sørensdatter på Brøndum præstegård, Mikkel Sørensen af St. Brøndum, Jacob Christensen, Aage Sørensen og pige Else Madsdatter alle af Thisted

v Kirsten Sørensdatter * maj 1801 i Thisted, Astrup sogn 
dåb 17. maj 1801, faddere X Hansdatter i Siem, X X; Tyge Lauersen og Jacob X af Thisted, Niels Ladefoged af Astrup og Mikkel Sørensens hustru Anna Kirstine Hansdatter af St. Brøndum
 

39. Birthe Christensdatter
* 1769 i Astrup sogn † 26. marts 1822 i Thisted, Astrup sogn 
begravet Astrup 31. marts

Data om fødsel fundet via family search, hun kaldes her Birgette Christensdatter
Det samme navn er i family search ved at søge på børnenes fødsel.
I kirkebogen hedder hun Birthe Christensdatter ved børnenes dåb og ved begravelsen
Jeg har tjekket Astrup og omliggende sognes kirkebog i årene 1760 - 1700 for dåb uden resultat
Iflg kirkebog ved begravelsen død 53 år

Willestrup gods nær Astrup, her har de uden tvivl været fæstere

40. Peder Jensen Degn * 1744 i Hobro sogn, † 4. sep. 1827 i Stubberup, Ove sogn. 
Begravelsesnote. Aftægtsmand 84 år                                       

Han blev gift med Karen Jensdatter 26. sept. 1777 i Oue.

Trolovet den 9. august 1777 i Oue, Peder Jensen fra Hobro og enken Karen Jensdatter fra Stubberup. Forlovere: Jørgen Jepsen fra True i Webbestrup sogn og Anders Pedersen fra Raunskilde 

OBS anesammenfald, de er også ane 60 og 61, de to familier mødes her, se de to sønner med navnet Jens, nemlig ane 20 og ane 30

Parret vil ikke blive nævnt igen som ane 60 og 61

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup Bye, 9, FT-1787.
Peder Jensen 43 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere
Karen Jensdatter 42 Gift madmoder
Anne Pedersdatter 7 Ugift barn i sidste ægteskab
Kirsten Pedersdatter 2 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 4 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 6 Ugift barn i sidste ægteskab
Hans Pedersen 1 Ugift barn i sidste ægteskab
Else Enevoldsdatter 32 Ugift tienstpige

Børn: i Karens 1. ægteskab født på fæstegården i Stubberup, Oue sogn.

i.  Laurids Enevoldsen * 1770 i Stubberup, Oue sogn †  29. nov. 1863 i Stauerslund 93 år gammel.
Den 1 juli blev han døbt i Oue kirke, frembåret af Laurits Nicolaisens hustru i Krogen, med fulgte Jens Andersens hustru Anne Enevoldsdatter i Stubberup. Faddere var:Hans Sørensen i Stauerslund, Peder Møller og Niels Andersen fra Stubberup.

Laurids Enevoldsen døde  den 29. nov. 1863 i Stauerslund 93 år gammel, han var på aftægt hos sønnen Enevold Lauersen og blev begravet den 6 dec. på Valsgård kirkegård.

Viet (1) den 31 aug. 1794 i Valsgård kirke,Lauers Enevoldsen og Anne Madsdatter, begge af Stauerslund. død 1799

Viet (2) den 29 sep. 1799 i Valsgård kirke, enkemand Laurids Enevoldsen og Kirsten Jensdatter af Stauerslund. død 1807 i Stauersund.30 år gammel.

ii  Maren Enevoldsdatter * 1773 i Stubberup, Oue sogn. 
Døbt 16. maj. Faddere Jens Knudsens hustru i Stubberup, fulgte Christen Andersen og Jens Nielsen gårdmænd ibid, Just Justesen i Tofterup og Peder Møllers hustru i Stubberup 

Børn i 2 ægteskab født på fæstegården i Stubberup, Oue sogn    

iii   Karen Pedersdatter * 1778  i Stubberup Oue sogn
Døbt 3. marts. Bodil Enevoldsdatter af Stubberup Mølle i Rostrup sogn, Claus Andersens hustru Karen, Anders Nielsen og Jens Andersen alle af Stubberup 

iv Anne Pedersdatter * 1779 i Stubberup Oue sogn.
Døbt 29. august. Faddere Anders Christensens hustru Bodil Enevoldsdatter af Stubberup Mølle i Rostrup sogn, Jens Nielsens hustru og Anders Nielsen af Stubberup,  Just Justesen og Søren Jensen begge gårdmænd i Tostrup i Rostrup sogn

20. v Jens Pedersen Degn, * 1780 i Stubberup Oue sogn † 6. mar. 1856 i Stubberup Oue sogn
Dåbsnote: Gårdmand Peder Jensen i Stubberup en søn kaldet Jens. Faddere Dorthe Pedersdatter i Stubberup Mølle, Jens Andersen, Christen Andersen Anders Nielsen alle af Stubberup, Michel Thomasens hustru Mette af Krogen
Begravet den 16. marts 1856 i Oue.

Han blev gift med Gjertrud Christensdatter

30. v Jens Pedersen * 1782 i Stubberup Oue sogn † 6. august 1872 i Langbakhus på Løvdalsmark 91 år gammel
Døbt 17. oktober 1782. Faddere: Anne Madsdatter Stauerslund, Just Justesen, Søren Jensen af Tostrup, Anders Nielsen, Peder Christensen Møllers hustru Bodild Stubberup
Begravet 11. august 1872, Ove kirke

Han fik et barn ane 15 Karen Marie Jensdatter med Dorthe Sofie Christensdatter, Karen Marie fører slægten videre og derved mødes de to familier efter få slægtsled

Gift 17. april 1824 i Ove kirke med Ane Katrine Jensdatter f. ca. 1792 død 30. januar 1874 Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn
Forlovere Jens Pedersen Degn og Hans Jensen Houtved

vii Kirsten Pedersdatter * 1785 i Stubberup, Oue sogn. 
Døbt 16. januar. Båret af Else Enevoldsdatter, forfulgte Laurids Andersen i Oue, faddere vare Jens Andersen, Andreas Nielsen og Andreas Christensen og Jacob Møllers hustru alle af Stubberup

41. Karen Jensdatter, * 1746 i Stauerslund, Valsgård sogn , † 11. jan 1828 i Stubberup, Oue sogn.      
Døbt dom oculi i Valsgård kirke, frembåret af Åge Hansens hustru i Bramslev. Faddere var: Niels Chrestensen fra Hobro, Niels Olufsen i Krogen, Niels Andersen i Røkkendal, Chresten Chrestensens hustru i Valsgård og Just Chrestensens datter i Røkkendal.

Viet 1. Gang 15. juli 1769 i Valsgård kirke, Enevold Lauersen af Stubberup, og Karen Jensdatter af Stauerslund.

Enevold Lauersen blev født 1706 i Stubberup mølle i Rostrup sogn. Han var søn af mølleren Laurits Mathiassen og Maren Enevoldsdatter.

Den 14. aug. 1706 blev han døbt i Rostrup kirke, frembåret af Ulrik Møllers hustru i Ouegårds mølle.Faddere var: Jesper Møller i Hjerritsdal mølle, Chresten Møller i Vive mølle, og Søren Pedersens datter af Monstrup.

Enevold Lauersen var gift 2 gange, han var fæstebonde i Stubberup, Oue sogn under Nørlund gods. 

På gården i Stubberup døde han mellem jul og nytår 1776, og blev begravet den 1 januar 1777 på Oue kirkegård 70 år gammel.

Karen Jensdatter blev viet 2. Gang den 9. aug. 1777 i Oue kirke med Peder Jensen fra Hobro.

Karen Jensdatter døde den 11. januar 1828 hos sønnen Jens Degn i Stubberup, hvor hun var på aftægt 82 år gammel, den 20. januar blev hun begravet på Oue kirkegård.

Hindsted Herred, her er de fleste af mine aner fra


42. Christen Sørensen.  * 1768 Graverhusene, Solbjerg sogn, † 30. april 1843 i Solbjerg sogn 81½ år gammel

Han blev gift med Karen Knudsdatter
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, 50.familie, FT-1801
Christen Sørensen 33 Gift Mand Beboer af et avlssted 
Karen Knudsdatter 40 fra Kielstrup Gift Kone  
Gjertrud Christensdatter 6 Deres Børn  
Anne Christensdatter 3 Deres Børn  
Else Nielsdatter 70 Ugift Opholdende Nyder almisse 
Peder Sørensen 31 Ugift Tjenestekarl

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, et Huus, 56, FT-1834, C4039
Christen Sørensen 66 Gift Boelsmand og Pottemager 
Karen Knudsdatter 73 Gift hans Kone 
Søren Christensen 36 Gift Indsidder og tjener Faderen 
Dorte Nielsdatter 36 Gift hans Kone 
Niels Sørensen 6 Ugift deres Børn 
Christen Sørensen 4 Ugift deres Børn 
Karen Jensdatter 17 Ugift Tjenestepige

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, et Huus, 51, FT-1840 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Sørensen 72 Gift Boelsmand 
Karen Knudsdatter 79 Gift hans Kone 
Søren Christensen 42 Gift Indsidder hos Faderen   
Dorte Nielsdatter 42 Gift hans Kone   
Niels Sørensen 12 Ugift deres Børn   
Christen Sørensen 10 Ugift deres Børn   
Hans Sørensen 7 Ugift deres Børn   
Karen Jensdatter 23 Ugift Tjenestepige 

Børn:

21. i Gjertrud Christensdatter, * 1795 i Graverhusene, Solbjerg sogn, † 30. aug. 1842.  

Hun blev gift med Jens Pedersen Degn

ii Anne Christensdatter * 1797 i Graverhusene, Solbjerg sogn

iii Søren Christensen * 1798 i Graverhusene, Solbjerg sogn
Han blev gift med Dorthe Nielsdatter * 1798

Kirkebogen er meget rodet og ulæseligt, så data er fra folketællingerne

43. Karen Knudsdatter * 1751 i Kielstrup, Oue sogn † 5. maj 1851 i Graverhusene, Solbjerg sogn, død 79 år gammel

Solbjerg kirkes smukke kalkmaleri

Mine 3x tipoldeforældre på farmors side

44. Peter Hansen Sjælland, * 1769 i Rold sogn, † 31. dec. 1836 i Rold sogn 

Han blev gift med Anne Marie Poulsdatter, gift 1. november 1800 i Rold. Forlovere var Poul Bertelsen og Hans Pedersen
Vielsen anmeldt den 5. oktober 1800.

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, Et Huus, 17, FT-1834 
Peder Hansen 69 Gift Hjulmand 
Ane Marie Poulsdatter 57 Gift hans kone 
Peder Pedersen 10 Ugift deres Søn 
Frederik Pedersen 25 Gift Inderste og Træeskoemand 
Maren Nielsdatter 23 Gift hans kone

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 13, FT-1840 
Ane Marie Poulsdatter 63 Enke lever af sin jord 
Christian Nielsen 29 Gift dyrker sin bedstemoders jord 
Ane Marie Pedersdatter 29 Gift hans kone 
Niels Peter Christiansen 5 Ugift deres børn 
Maren Christiansdatter 3 Ugift deres børn 
Christian Christiansen 1 Ugift deres børn 
Maren Nielsdatter 14 Ugift  ogerendes 
Peder Pedersen 17 Ugift dagleier

Fra giftermålet 1800 boede Peder Hansen Sjælland, hvis tilnavn stavedes både Sælland, Sjelland og Sielland, i fødebyen Rold by. Han var husmand, hjulmand og træskomand.

Hans husmandssted var på 2 skpr. hartkorn og hørte ind under Willestrup til 1813, og derpå under Mylenberg gods. Ejendommen blev overtaget af sønnen Peder Pedersen Sjælland 1855.
 
Ved giftermålet 1800 benævnes både han og hustruen af Rold by og sogn, hvor han ved børnefødsler 1806 og 11 benævnes husmand, 1813 og 15 som hjulmand og 1817 og 20 atter som husmand.
Da han 1830 var forlover for sønnen Hans, benævnes han som træskomand, men ved folketællingen 1834 som hjulmand.
Indtægterne ved det beskedne landbrug supplerede han altså med fortjenester som håndværker, både som hjul- og som træskomand.
Flere af sønnerne arbejdede også som træskomænd i Rold.
 
Som Peter Hansen Sælland nævnes han som fæster af et af de jordløse huse i Rold, som 1813 blev frasolgt det tidligere baroni Willestrup til kammerjunker Mylius til Bjørnsholm.

Mylius var 1812 - 13 medejer af Willestrup og dannede af sin i 1813 udskilte del Mylenberg gods i Rold sogn.
I Mylenberg jordebøger 1833 og 43 fremgår det, at "Peder Hansen Selland" havde fået fæstebrev på ejendommen 28. juli 1802, og at den før 1833 var blevet tillagt 2 skpr. hartkorn.
Ved folketællingen 1834, hvor Peder Hansen - uden tilnavn - nævnes som hjulmand i Rold, boede sønnen Frederich hjemme som gift inderste og træskomand. Peder Hansens Sjællands død på årets sidste dag i 1836 affødte flg. indførsel i skifteprotokollen:

"År 1837, den 7 Januar modtog Skifteretten ved Indsidder Christian Nielsen af Rold anmeldelse om, at Peder Hansen Sjelland, Fæster af Hus samme steds, ved Døden er afgået efterladende sig Enken og 5 Sønner, hvoraf de 3 ere myndige, samt 2de Døtre, som ere gifte.
Actum ut supra. Thorlund"
 
Ved folketællingerne 1840 og 45 nævnes enken Ane Marie Poulsdatter som fæster af huset i Rold, hvis jordtilliggende blev dyrket af datteren Ane Maries mand Christian Nielsen. Ejendommen fik ved matrikuleringen 1844 sit nuværende matr. nr. 50 af Rold by og sit hartkorn ændret fra 2 skpr. til 5 skpr. 3 fjdkr. 2 1/4 alb.

De følgende år blev der frasolgt 1 skp. hartkorn, hvorefter sønnen "Peder Pedersen Sjelland" efter fæsteløfte af 10. maj 1850 fik fæstebrev på hovedparcellen, matr. nr. 50 med 4 skpr. 2§ alb. hartkorn af det hus i Rold by under Mylenberg gods, som hans afdøde forældre havde haft i fæste.

Fæstebrevet blev udstedt 17 marts 1855 af "Sigismund Wolf Veit de Mylius, Kongelig majestæts Kammerjunker, herre til Mylenberg og Tarupgårds Godser samt Thygeslund".
Ejendommen fulgte Mylenberg, da dette gods 1867 blev købt af grev Schimmelmann på Lindenborg, hvis søn lensgreve Carl Gustav Ernst von Schimmelmann først i 1902 solgte den til fæsteren Jens Peder Jensen.
 
Kilde: Pedersen, Mundstrup. En landmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn
Nordisk slægtsforskning APS 1994.

Peder Hansen Sjælland måtte som de fleste fattigfolk sende deres børn ud at tjene for at få føden og klæderne, og de har sikkert været med blødende hjerte, moderen har taget afsked med de små.
Sønnen Peder Pedersen Sjælland har senere skildret, hvordan han som 6 årig blev sendt til nogle slægtninge i Gundrup.
Hans moder fulgte ham til fods den lange vej fra Rold, til de kom til Fjellerad bakke, hvorfra de kunne se til drengens bestemmelsessted, og hun viste ham retningen, han skulle gå.
”Nu kan jeg ikke følge dig længere min dreng ”. ( Hun skulle jo gå vejen til bage til hjemmet). ”Lad mig nu se, du bliver en vakker dreng og spiser dygtig med brød til dit tilbrød”. Med denne formaning skiltes de to.  
          
Peder så aldrig sin moder igen, hun døde nogle få måneder senere, han var heller ikke til hendes begravelse, han blev konfirmeret i Gunderup kirke 1828.

Kilde:  Agner Bartholomæussen ”Fra tiggerstav til Folkepensionist” 
Årsskrift 1995 lokalhistorisk forening for Arden kommune

Børn:

i Hans Pedersen, * 1801 i Rold sogn.
Hjemmedøbt 16. november, fremstillet i kirken 24. december. Faddere vare Poul Bertelsens kone Maren Jensdatter, Hans Sælland, Jacob Pedersen, Hans Pedersen

Som træskokarl gift 1830 med Anne Nielsdatter i Rold, hvor han derefter nævnes som træskomand i folketællingerne 1840 og 45.

Aalborg, Rold, Rold By, et huus, 15, FT-1840, C3653
Hans Pedersen 40 Gift træskomand
Ane Nielsdatter 39 Gift hans kone
Maren Hansdatter 7 Ugift deres børn
Peder Hansen 5 Ugift deres børn
Ane Maria Hansdatter 3 Ugift deres børn

22. ii Poul Pedersen, * januar 1804 i Rold by og sogn, døbt 4. marts 1804 i Rold, † 23. marts 1862 i Monstrup, Rostrup sogn.
Peder Hansen Sællands søn Povel hjemmedøbt 29. januar og fremstillet i kirken 4. marts 1804 i Rold. Frembåren af Madam Hjort Rold, faddere vare degnens kone Madam Lund, gårdmand Ole Pedersen, sognefoged Niels Jensen og Peder Tyggesen

Som ungkarl Poul Pedersen 25 år blev han gift med Ane Andersdatter, gift 25. april 1829 i Rold sogn.

iii Maren Pedersdatter, * 1806 i Rold sogn. 
Hjemmedøbt 3. oktober, fremstillet i kirken den  2. november. Faddere Lars Pedersens datter Ane, Lars Olsens datter Mette Katrine, Lars Bertelsen, Hans Hansen alle af Rold og Lars Pedersen Krogh af Skjeldet
Konfirmeret 1820.
Ifølge skiftet gift før 1836, men giftemålet ikke fundet i kirkebogen

iv Frederich Pedersen, * 28 april 1809 i Rold sogn
Hjemmedøbt 25. marts, publiceret 28. april.  Ingen faddere nævnt.

Gift 1834 i Rold med Maren Nielsdatter
Han nævnes ved folketællingen samme år som træskomand hjemme hos moderen i Rold.
 
Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, Et Huus, 17, FT-1834 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Hansen 69 Gift Hjulmand 
Ane Marie Poulsdatter 57 Gift hans kone 
Peder Pedersen 10 Ugift deres Søn   
Frederik Pedersen 25 Gift Inderste og Træeskoemand 
Maren Nielsdatter 23 Gift hans kone

v Ane Marie Pedersdatter  * 1811 i Rold sogn
Hjemmedøbt 1. feb 1811, fremstillet i kirken 24. marts. Faddere var Morten Korup, Ole Pedersen, Jens Damgård, Hans Larsen, Erik Mortensen alle af Rold  
Hun blev gift senest 1836 med Christian Nielsen, der ved folketællingen 1840 og 45 drev ejendommen for svigermoderen.

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 13, FT-1840 
Ane Marie Poulsdatter 63 Enke lever af sin jord 
Christian Nielsen 29 Gift dyrker sin bedstemoders jord   
Ane Marie Pedersdatter 29 Gift hans kone   
Niels Peter Christiansen 5 Ugift deres børn   
Maren Christiansdatter 3 Ugift deres børn   
Christian Christiansen 1 Ugift deres børn   
Maren Nielsdatter 14 Ugift logerendes   
Peder Pedersen 17 Ugift dagleier

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, et Huus, 17, FT-1845 
Ane Marie Poulsdatter 69 Enke Lever af sin Jordlod Her i Sognet  
Christian Nielsen 34 Enkemand Hendes Svigersøn (bestyrer) Gudum sogn Aalborg amt  
Peder Christiansen 10 Hans Børn Gudum sogn Aalborg amt  
Marie Christensdatter 8 Hans Børn Her i Sognet  
Christian Christensen 6 Hans Børn Her i Sognet

vi Bertel Pedersen, * 1813 i Rold sogn, † 1814 i Rold sogn (½ år gammel). Hjemmedøbt 22. september, fremstillet i kirken 24. november. Dåbsnoter gnidrede og utydelige

vii Anders Pedersen, * 1815 i Rold sogn, † 1816 i Rold sogn (½ år gammel).
Hjemmedøbt 6.. april. Fremstillet i kirken 12. juni. Ole Pedersens datter Maranne Birthe, Mikkel Hansen, X Poulsdatter alle af Rold

viii Anders Pedersen, * 1817 i Rold sogn. 
Hjemmedøbt 3. april, fremstillet i kirken 6. juli. Lars Nørgårds datter Birthe, Jørgen Jørgensen, Hans Hansen, X X alle af Rold
Konfirmeret 1831.

ix Ane Kirstine Pedersdatter, * 1820 i Rold sogn, † 1820 i Rold sogn (4 uger gammel).
Hjemmedøbt 27. maj, død før dåbens konfirmation

x Peder Pedersen, * 1824 i Rold sogn. 
Hjemmedøbt 14. marts, fremstillet i kirken 7. juni. Hans Poulsens hustru og pige Ane Hansdatter begge af Rold, Hans Poulsen, Christen Nørregård og Knud Christensen alle af Rold,  

Han blev gift med Kirsten Andersdatter

Peder Pedersen overtog fødehjemmet i Rold 1855.

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 13, FT-1855 
Peder Pedersen 31 Gift huusmand, lever af sin jordlod Her i sognet  
Kirsten Andersdatter 32 Gift hans kone Oue Sogn  
Ane Marie Pedersen 3 Ugift deres datter Her i sognet 
Kirsten Nielsdatter 13 Ugift tjenestepige Her i sognet 

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 22, FT-1860 
Peder Pedersen 36 Gift huusmand lever af sin jordlod Her i sognet  
Kirsten Andersdatter 37 Gift hans kone Oue Aalborg Amt  
Ane Kirstine Pedersdatter 8 Ugift deres børn Her i sognet  
Peder Pedersen 2 Ugift deres børn Her i sognet  
Kirsten Marie Eriksdatter 16 Ugift tjenestepige Rostrup Aalborg Amt     

45. Anne Marie Poulsdatter, * 1779 i Rold sogn † 3. marts 1851 i Rold sogn.
Den 18. juli 1779 blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af madam Sadolin, faddere var, Niels Gades hustru, Lars Bertelsen og broder Niels Bertelsen, Jens Nielsen

Kilde: Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1994.

Rebild bakker nær Rold

46. Anders Christensen (Blegedøe), * 1759 i Rostrup sogn, † 1. december 1816 i Rold sogn. 
Døbt 1. november (Festo Omn. Sanct). Båret af Karl Jensens datter Tytter af Stenstrup, faddere vare Anders Jensen af Wiveterp, Poul Pedersen af Blegedøe, Niels Pedersens og Jens Nielsens hustruer begge af Rostrup

Han blev gift med Else Laursdatter, gift 8. juli 1796 i Astrup.

Anders Christensen, kaldet Blegedøe (også stavet Blegedøy) tjente ved giftermålet 1796 i Brøndbjerg i fødesognet Rostrup og i 1802 på godset Willestrup i Astrup sogn. Fra 1802 til sin død i 1816 var han fæster af en gård i Rold by og sogn på knap 3 tdr. hartkorn.

Enkens anden mand Christen Laursen Nørregård overtog vist gården i Rold og flyttede i 1830 sammen med steddatteren og hendes mand Poul Pedersen Sjælland til Monstrup i Rostrup sogn.

Tilnavnet Blegedøe eller øy nævnes dels ved det ældste barns fødsel 1796 i Brøndbjerg i Rostrup sogn, og dels i nedennævnte jordebøger 1811 og 13. Ved sin konfirmation 1779 i Rostrup blev han benævnt Jens Blegedoys broder, og ved folketællingen 1801 opholdt Anders datter Kirsten sig hos nævnte farbroder i Rostrup by og sogn.
 
Både ved giftermålet 1796 og ved det ældste barns fødsel samme år tjente Anders Christensen Blegedøe i Brøndbjerg i fødesognet Rostrup. ved det næste barns fødsel i efteråret 1802 i Astrup sogn blev der oplyst, at forældrene havde været tjenestefolk ved Willestrup i Astrup sogn, men nu var gårdfolk i Rold by og sogn.

Rold bestod dengang af 15 - 20 lige store gårde med hver 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. ager og engs hartkorn samt 4 skpr. skovskyld.

Som Anders Blegedøe nævnes han som fæster af en af disse gårde i både det skøde, som baron Iver Rosenkrantz udstedte i 1811 til sønnen baron Christian Rosenkrantz på det tidligere baroni Willestrup samt Rold gods og i listen fra 1813 over det gods, som fra Willestrup blev solgt til kammerjunker Mylius til Bjørnsholm, sidstnævnte oprettede heraf Mylenberg gods i Rold.

Gården i Rold blev vel overtaget af Anders Christensen Blegedøes enkes anden mand Christen Laursen Nørregård, dette par flyttede 1830 til Monstrup i Rostrup sogn som aftægtsfolk hos Else Laursdatters datter Ane Andersdatter og svigersønnen Poul Pedersen Sjælland

Kilde: Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1994.

Børn:

i Kirsten Andersdatter, * 1796 i Brøndbjerg, Rostrup sogn.
Døbt 13. november. Faddere Jens Bøgholdts hustru Ditte Katrine Laursdatter af Lille Arden, faddere Louise xdatter af x i Astrup sogn, Christen Blegedøe af Brøndbjerg og Jens B datter af Rostrup
Hun opholdt sig ved folketællingen 1801 hos farbroderen Jens Christensen Blegedy i Rostrup by og sogn,

Hun blev gift 1825 i Rold med træskomand Peder Hansen (Pottemager) i Rold.
 
Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, Et huus, 10, FT-1834  
Peder Hansen 41 Gift Træskoemand   
Kirsten Andersdatter 38 Gift hans kone   
Anders Pedersen 7 Ugift deres børn   
Else Marie Pedersdatter 4 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 14, FT-1840 
Peder Hansen 46 Gift træskomand 
Kirsten Andersdatter 44 Gift hans kone  
Anders Pedersen 13 Ugift deres børn  
Else Pedersdatter 10 Ugift deres børn  
Ane Kirstine Pedersdatter 4 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, et huus, 15, FT-1850 
Peder Hansen 56 Gift huusfæster, lever af sin jordlod Storarden
Kirsten Andersdatter 54 Gift hans kone Rostrup Sogn Aalborg Amt
Anders Pedersen 23 Ugift deres børn, træskoarbeider Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt]
Else Marie Pedersdatter 21 Ugift deres børn Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt]
Ane Kirstine Pedersdatter 15 Ugift deres børn Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 23, FT-1860 
Peder Hansen 66 Gift træskoarbeider, huusmand og huusfader  Her i sognet
Kirsten Andersdatter 64 Gift hans kone Rostrup
Ane Kjerstine Pedersdatter 25 Ugift deres datter Her i sognet
Kirstine Andersen 10 Ugift pleiebørn Her i sognet
Kirsten Marie Andersen 7 Ugift pleiebørn Her i sognet

ii Karen Andersdatter, * 1802 i Willestrup Astrup sogn.
Døbt 10. oktober. Faddere pige Kirsten Jensdatter af Rostrup, Jens Lauersens kone X ved Toftelund, Jens Bøgholdt gårdmand i Lille Arden, Jens Mortensen ladefoged på Willestrup og pige Else Laursdatter af Nørreskoven

Med Niels Petersen, skovridder og skytte på Wisborggård, fik hun 1826 den uægtefødte datter Maren Nielsdatter i Rold.
Maren opholdt sig ved folketællingen 1834 hos mosteren Ane i Monstrup, Rostrup sogn.

iii Lars Andersen, * 1807 i Rold by og sogn.
Døbt 30 marts. Frembåren af Jens S hustru, Jens Bøgholdts hustru af Lille Arden, Niels Nielsen af X, Jens Nielsen og Else Pedersen af Rold
konfirmeret 1821

23. iv Ane Andersdatter, * 1810 i Rold by og sogn † 20. april 1886 i Døstrup hede, Døstrup sogn, begravet i Rostrup. 
Den 6. maj blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af Else Larsdatter, med fulgte Jens Bøgholts datter Else Jensdatter af Lillearden.

Ane Andersdatter døde 1886 på Døstrup hede hos sin datter Marie Poulsen.

Hun blev gift med Poul Pedersen, gift 25 april 1829 i Rold

v Christen Andersen, * 1814 i Rold sogn, † 1840 i Monstrup, Rostrup sogn. 
Døbt 21. juli. Faddere - udtværede og ulæselige noter. 
Døde som tjenestekarl hos søsteren Ane og hendes mand Poul Pedersen Sjælland i Monstrup.

47. Else Laursdatter, * 1774 i Skoven (Nørkærhus i Astrup skov), Astrup sogn † 22. jan. 1834 i Monstrup, Råstrup sogn. 
Dåbsdag 26. juni Dom. 4ta p. Trin. Frembåret af Anders Kuskes hustru fra Astrup skov. Faddere var: Nicolai Cornelius, Niels Chrestensen, Ladefoged Peder Jensen, og Jens Ladefogeds hustru, alle af Astrup skov.

Hun blev gift med (1) Anders Christensen (Blegedøe), gift 8. juli 1796 i Astrup.

Som enke blev hun gift med (2) Christen Laursen Nør regård, * 1771 i Rold by, † 22. juli 1835 i Monstrup, Råstrup sogn. 

Han var søn af  Lauritz Bertelsen i Nørgård i Rold og hustru Maren Christensdatter, og han var dermed brodersøn til Poul Bertelsen (ane 90)

Der var ingen børn i dette ægteskab. I 1830 flyttede de ned til datteren Anne Andersdatter i Monstrup.

Willestrup gods, som det ser ud i dag

48 Iver Fridriksen * 1743

Aalborg, Ajstrup, Tylstrup Bye, ingen, 24, FT-1787, B1534 
Peder Fridriksen 50 Gift Mand huusmand og Skræder   
Magrethe Hansdatter 40 Gift hans kone    
Anne Pedersdatter 9 Ugift deres datter    
Magrethe Thomsdatter 1 Ugift et plejebarn af byen    
Ivar Fridriksen 44 Ugift mandens broder Skræder

24. Peder Iversen * 1775 Tylstrup, Astrup sogn † 1. okt 1845 i Vive
Den 18. juni 1775 et uægte barn navn: Peder, forældre Iver Friederiksen og Helle Pedersdatter begge af Tylstrup. Faddere Jens Thomsens hustru Maren Pedersdatter, Christen Juul og Peder Andersen alle af Tylstrup og XX fra Byrholdt

Han blev gift i Solbjerg 16. jan 1803 med (1) Anne Rasmusdatter

49 Helle Pedersdatter
* sep 1756 i Vadum sogn  † nov 1799 i Ajstrup sogn
Døbt 29. sep 1756 i Vadum. Peder Svendsøns og Kiersten Pedersdatters barn døbt Helle. Faddere vare Lars Christensen og Ane Larsdatter, Christen Mortensen, Jens Larsen og Niels Nielsen

Hun blev aldrig gift med Iver Fridriksen
Hun blev gift (1) med Jens Nielsen
Hun blev gift (2) med Niels Christensen

Aalborg, Ajstrup, Tylstrup Bye, ingen, 27, FT-1787, B1534 
Christen Jensen 38  Gift Mand Huusmand og daglejer 
Johanne Pedersdatter 36  Gift hans kone   
Jens Christensen 4  Ugift deres barn   
Kjersten Christensdatter 1  Ugift deres barn   
Helle Pedersdatter 30  Enke(mand) konens søster indsidder og Betler  
Dorthe Jensdatter 7  Ugift hendes barn   
Niels Jensen 4  Ugift hendes barn

Hun fik flg børn i sit 1. ægteskab
i Dorthe Kirstine Jensdatter * 1780 i Tylstrup, Ajstrup sogn
(Ingen faddere nævnt)

ii Niels Jensen * jan 1783 i Tylstrup, Ajstrup sogn
Døbt 23. februar 1783, Ajstrup Kirke
Faddere Jens Jensens hustru Christine Jacobsdatter, K ?? Andersen, Niels Andersen, X Jacobsen alle af Tylstrup

Hun fik flg. børn i sit 2 ægteskab
iii Jens Nielsen * 13. juli 1792 i Tylstrup, Ajstrup sogn
Døbt 15. juli 1792 i Ajstrup Kirke
Faddere Hans Andersens hustru, Magrethe Klausdatter, Peder ?, Søren Laursen, Lorents Klausen alle af Tylstrup

Ajstrup sogn, Kær Herred

50. Rasmus Christensen Bech * 1733,  † 1807 i Solbjerg sogn
Han blev begravet på Solbjerg kirkegård d. 8. juli.
Hans fædrene ophav har jeg ikke fundet.

Han blev gift 1. med Anne Andersdatter, men hvor og hvornår, det ved jeg ikke.

Han var gift 2. med Ellen Nielsdatter i Lyngby kirke, Hellum herred d. 4. november 1770. Trolovelsen var d. 16. september

Rasmus blev gift 3. med Karen Thomasdatter d. 5. august 1782.
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Korrup Bye, 7, FT-1787, C1954
Rasmus Christensen 54 Gift hosbonde gaardfæstere og hoverie bonde
Karen Thomasdatter 30 Gift madmoder  
Niels Rasmusen 16 Ugift søn af 2det ægteskab
Thomas Rasmusen 5 Ugift søn af 3die ægteskab
Anne Rasmusdatter 12 Ugift datter af 2det ægteskab
Christen Andersen 28 Ugift tieneste karl
Karen Nielsdatter 17 Ugift tieneste pige
Karen Andersdatter 70 Enke konens moder inderste
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Korup, 25.familie, FT-1801, B2542
Rasmus Bech 64 Gift Mand Gaardmand 
Karen Thomasdatter 43 Gift Kone  
Thomas Rasmusen 19 Ugift Deres Børn  
Hans Rasmusen 13 Deres Børn  
Karen Rasmusdatter 10 Deres Børn  
Ellen Rasmusdatter 7 Deres Børn  
Anders Rasmusen 3 Deres Børn  
Anne Rasmusdatter 25 Ugift Hans Datter  
Johanne Thomasdatter 52 Ugift Tjenestepige

Børn i 2 ægteskab:
i Niels Rasmussen * 1771 i Solbjerg sogn † 24. aug 1848 i Solbjerg sogn,
Døbt 15. p. Trinitatis. Maren Nielsdatter af Terndrup bar barnet, faddere Hans Jensen, Søren Jensen, Jens Ladefoged, Maren Laursdatter af Korup
Begravet 3. sept 1848 i Solbjerg

Han var gift med Johanne Andersdatter

Aalborg, Solbjerg, Soelberg, , 27.familie, FT-1801, B2542 
Niels Rasmusen 29 Gift Mand Huusmand og dagleier 
Johanne Andersdatter 30 Gift Kone   
Maren Nielsdatter 3 Deres Børn   
Anders Nielsen 1 Deres Børn

Aalborg, Solbjerg, Soelbjerg, en Gaard, 8, FT-1834, C4039 
Jørgen Nielsen 28 Gift Gaardmand   
Maren Nielsdatter 22 Gift hans Kone  
Anders Nielsen 35 Ugift Tjenestekarl 
Niels Rasmussen 65 Gift Aftægtsmand   
Johanne Andersdatter 70 Gift hans Kone 
Niels Pedersen 5 Ugift deres Pleiesøn

ii 25 Anne Rasmusdatter * 1774 i Solbjerg sogn,  † Nov 1809 Astrup sogn
Hun bliver døbt 11 p Trinitatis. Faddere Dorthe Clausdatter ibid, Søren Skytte, Jens Poulsen, Anders X, Maren Jensdatter af Korup
Hun dør 37 år gammel i barselsseng, Trinnerup, Astrup
Hun er på dette tidspunkt  inderste hos gårdmand Christen Christensen i Trinnerup, Astrup

Hun var gift med Peder Iversen

iii Anders Rasmussen * 1777 i Solbjerg sogn

Børn i 3 ægteskab

iv Thomas Rasmussen * 1782 i Solbjerg sogn,  † 2. marts 1865 i Solbjerg sogn

Han blev gift med Ane Madsdatter 

Aalborg, Solbjerg, Soelberg Sogn Korup Skovsted, et Huus, 115, FT-1850, D2535 
Thomas Rasmussen 68 Gift Lever af sin Jordlod Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt 
Ane Madsdatter 52 Gift hans Kone Do [Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt] 
Hans Thomasen 25 Ugift Deres Sønner Do [Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt] 
Christian Thomasen 23 Ugift Deres Sønner Do [Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt]

Aalborg, Solbjerg, Skovhusene, 1 huus, 129, FT-1860, D5511 
Thomas Rasmussen 79 gift huusfader, lever af sin jordlod Her i Sognet [Solbjerg] 
Ane Madsen 62 Gift hans kone Her i Sognet [Solbjerg] 
Hans Thomasen 35 Ugift deres søn Her i Sognet [Solbjerg

v Hans Rasmussen * 1888 i Solbjerg sogn † 1. feb 1824 i Solbjerg sogn

Han blev gift 9. dec 1815 i Solbjerg med Anne Jespersen

vi Karen Rasmusdatter * 1891 i Solbjerg sogn, † 12. nov 1866 i Visborg sogn

Hun blev gift 15. nov 1817 i Solbjerg med Peder Nielsen Bødker

vii Ellen Rasmusdatter * 24 august 1794 i Solbjerg sogn

Hun blev gift 18 april 1829 i Solbjerg sogn med Anders Jensen Bach

viii Anders Rasmussen * 1798 i Solbjerg sogn

51. Ellen Nielsdatter * 1743 i Lyngby sogn † 1781 i Korup, Solbjerg sogn
hun blev døbt i Lyngby kirke d. 11. august 1743, og hun blev begravet d. 17. Juni i Solbjerg.
Der findes et skifte i Viffertsholm godsarkiv G 152-2 dateret d. 20. september.

Kilde Kurt Dahl

Nørre Kongerslev kirke Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er stadig i brug, syddøren spores indvendigt. I skibets nordmur og i østgavlen ses tilmurede rundbuevinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre og munkesten. I området findes bronzealderhøje, som antyder tidlige bosamfund på stedet. Byens geografiske placering tyder på, at den er opstået i vikingetiden eller i den sene jernalder. Navnet Kongerslev kommer af ordet kongelev, jord som har tilhørt kongemagten, et begreb som kendes tilbage fra 1100-tallet, den nærliggende Lille Vildmose tilhørte kongen. Muligvis er kirken opført som en kongskirke. I 1683 sælger kongen tienderetten til Lindeborg, som beholder denne til 1914, da kirken overgik til selveje.

52. Hans Sørensen* o. 1751, † 11. sept. 1826 i Skelund sogn
Begravet 17. sept. Gårdmand i Skelund 75 år

Han bliver gift med Else Laursdatter
 
Aalborg, Hindsted, Skelund, Skeelund sogn og bye, 14, FT-1801, B8779
Hans Sørensen 50 Gift Huusbond bonde og gårdbeboer
Else Laurs Datter 38 Gift Hans kone
Søren Hansen 11 deres børn hjemme hos forældrene
Laurs Hansen 7 deres børn hjemme hos forældrene
Christen Hansen 5 deres børn hjemme hos forældrene
Mariane Hans Datter 9 deres børn hjemme hos forældrene
Maren Hans Datter 3 deres børn hjemme hos forældrene
Jens Pedersen 41 Ugift tjenestekarl

Kirkebogen for Skelund starter først 1813, derfor ingen dåbsnoter ved børnene

Børn

26. i Søren Hansen. * o. 1789  i Skelund sogn † 5. april 1872 i Skelund sogn,
begravet 10. april i Skelund, enkemand gårdmand i Skelund 84 år
 
Han blev gift med Severine Kirstine Nielsdatter 11. juli 1819 i Skelund kirke. 

ii Mariane Hansdatter * 1792 i Skelund sogn
   
iii Laurs Hansen * 1794 i Skelund  sogn, † 11. marts 1866, Skelund sogn 

Gift 1. gang 14. november 1817 i Skelund med Karen Nielsdatter f. ca. 1790, Skelund.
De bliver skilt sikkert omkring 1821-1822. (Karen Nielsdatter gifter sig 26. april 1822 i Skelund kirke med Hans Jørgensen).

Gift 2. gang 9. juli 1824 i Skelund kirke med Karen Jensdatter f. 1802, Skelund. Død 21. maj 1871, Skelund.


iv Christen Hansen * 1796 i Skelund sogn, † mellem ft-1880 og ft-1890.

Gift 1. gang 30. juni 1820 i Skelund kirke med Maren Hansdatter f. ca. 1780. † 12. september 1824.

Gift 2. gang 19. november 1824 i Skelund med Marie Cathrine Jørgensdatter f. 1797.


v Maren Hansdatter  * 1798 i Skelund  sogn

53 Else Laursdatter * 1760 † 11. januar 1838 i Skelund sogn
Begravet 24. januar. Aftægtshustru efter Hans Sørensen i Skelund hos Laurs Hansen ibid 78 år

Aalborg, Hindsted, Skelund, Scheelund Bye, en Gaard, 46, FT-1834, C4027 
Laurs Hansen 43 Gift Gaardmand
Karen Jensdatter 33 Gift hans Kone
Hans Laursen 3 Ugift deres Børn
Kirstine Laursdatter 10 Ugift deres Børn
Else Laursdatter 6 Ugift deres Børn
Else Laursdatter 77 Enke Huusfaders Moder, der af ham forsørges
Jens Jensen 30 Ugift Tjenestefolk
Ane Marie Pedersdatter 30 Ugift Tjenestefolk

Skelund kirke Skelund er en gammel landsby med en kirke, der stammer fra 1200 tallet. Skelund har til langt op i 1800 tallet bestået mest af gårde, både selveje og fæstegårde under Visborggård, Havnø og Trudsholm ved Havndal.

56 Anders Andersen Møller *  nov 1756 i Brandstrup, Vindum sogn, * dec 1811 i Visborg sogn
Døbt 21. nov 1756 i Vindum kirke. Frembåren af Anders Smeds datter Maren Andersdatter i Elsborg, faddere Peder X, Peder Andersen på Windumgård, Anders Ladefoged, resten ulæseligt

Han var gift med Mette Christensdatter

Aalborg, Visborg, Wisborg Bye,15, FT-1787, A4669 
Anders Andersen 31 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer  
Mætte Christensdatter 28 Gift madmoder   
Anders Andersen 7 Ugift hans søn avlet uden egteskab   
Christen Andersen 2 Ugift deris ægte barn   
Maren Andersdatter 1 Ugift deris ægte barn   
Christen Pedersen 28 Ugift tiennistefolk  
Birgithe Jensdatter 24 Ugift tiennistefolk

Aalborg, Visborg, Visborg sogn og by, 4, FT-1801, B8967 
Anders Andersen 36 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Mætte Christensdatter 45 Gift Hans kone  
Christen Andersen 15 Ugift Deres søn Tjener også hos forældrene  
Niels Andersen 7 Ugift Deres søn Tjener også hos forældrene  
Maren Andersdatter 13 Ugift Deres datter Tjener også hos forældrene 
Zinnedt Andersdatter 10 Ugift Deres datter Tjener også hos forældrene 

Visborg kirkebog starter først 1813, derfor ingen dåbsnoter ved børnene

Børn
i Anders Andersen Møller * 1782 i Visborg sogn, † 13. maj 1827 i Visborg sogn

Han blev gift i Visborg 17. maj 1814 med Sidsel Hansdatter

Efter mandens død i 1827 ernærede Sidsel sig som væverske. Efter at sønnen Hans blev udlært som murer, boede de sammen indtil Sidsels død.
 
Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg Bye, et Huus, 25, FT-1834, B6874
Zidsel Hansdatter 44 Enke\Ejer Huset, lever af hænders Gjerninger
Johanne Marie Andersdatter13 Ugift Hendes Datter  

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg Bye, et huus, 14, FT-1840, C3650
Zidsel Hansdatter 51 Enke eier huset - væver
Hans Andersen 22 Ugift hendes [søn] - i muurlære  

Aalborg, Hindsted, Visborg, Wisborg Bye, Et huus, 18, FT-1845, b8704
Sidsel Hansdatter Enke Huuseier uden jord, lever af hendes arbeide Heri sognet
Hans Andersen Ugift Hendes søn,murer Heri sognet
Jens Jensen Gift Inderste og dagleier Heri sognet
Marie Cathrine Poulsdatter 34 Gift Hans kone Heri sognet
Dorthe Secillie Jensdatter 1 Gift Deres datter Heri sognet

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg, et huus, 67F1, FT-1850, C1445
Hans Andersen 33 Ugift selveierhuusmand uden jord - murer Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Zidsel Hansdatter 63 Enke huusfaderens moder og af ham forsørges Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg Bye, 1 huus, 60F1, FT-1855, C6672
Hans Andersen 37 Gift hmd uden jord murer, huusfader Her i sognet
Ane Margrethe Nielsen 29 Gift hans kone Vive Sogn Aalborg Amt
Anders Hansen 2 Ugift deres søn Her i sognet
Sidsel Hansen 69 Enke huusfaders moder og af ham forsørges Her i sognet

ii 28. Christen Møller Andersen * 1785 i Visborg sogn † 22. juli 1849 i Visborg sogn
Er på dette tidspunkt Røgter på Hau??

Han var gift med  Maren Chrestensdatter o 1807

iii Maren Andersdatter * 1786 i Visborg  sogn
 † 20. maj 1855 i Vive sogn

Hun blev gift 7. jan 1815 i Visborg med Christen Poulsen, Skomager

Aalborg, Hindsted, Vive, Vive Bye, Østergaarde, et Huus, 53, FT-1834
Christen Poulsen 49 Gift Huusmand, Dagleier
Maren Andersdatter 48 Gifthans Kone
Jens Christensen12 Ugift deres Søn

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaarde, et huus, 79, FT-1840
Christen Poulsen 54 Gift huusmand lever af sin jordlod
Maren Andersdatter 54 Gift hans kone
Jens Christensen 18 Ugift deres søn  

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaarde, et Huus, 49, FT-1845,
Christen Poulsen 61 Gift Huusmand Her i Sognet
Maren Andersdatter 60 Gift Hans Kone Visborg sogn Aalborg amt
Anders Christensen 28 GiftIndsidder og Dagleier Visborg sogn Aalborg amt  

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaard, et huus, 66F1, FT-1850,
Christen Poulsen 66 Gift huusmand, huusfader Her i sognet [Vive Sogn Aalborg Amt]
Maren Andersdatter 65 Gift hans koneVisborg Sogn Aalborg Amt 

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaard, et huus, 43, FT-1855
Christen Poulsen 71 Gift huusmand huusfader Her i sognet
Maren Andersdatter 69 Gift hans kone Visborg Sogn Aalborg Amt
Niels Christian Larsen 48 Gift huusmand huusfader Scheelund Sogn Aalborg Amt
Mette Marie Andersdatter 56 Gift hans kone Visborg Sogn Aalborg Amt

iv Zinned Andersdatter * 1789 i Visborg sogn, † 18. dec 1853 i Vive sogn

Hun blev gift 19. maj 1814 i Visborg med Søren Hansen

Aalborg, Vive, Meritzhold, en gaard, 49, FT-1840, C3651  
Søren Hansen 52 Gift gaardmand 
Zine Andersdatter 50 Gift hans kone 
Anders Christian Sørensen 19 Ugift deres børn  
Ane Kirstine Sørensdatter 16 Ugift  deres børn  
Mads Sørensen 10 Ugift deres børn  
Niels Sørensen 8 Ugift deres børn 

Aalborg, Vive, Bjørnsborg, et Huus, 60, FT-1845, B7696 
Søren Hansen 57 Gift Huusmand Astrup sogn Aalborg amt 
Zine Andersdatter 55 Gift Hans Kone Visborg sogn Aalborg amt 

v Niels Andersen Møller * 1794 i Visborg sogn, † 13. jan 1843 i Visborg sogn

Han blev gift 30. april 1824 med Bodil Henriksdatter

Aalborg, Visborg, Visborg Bye, en Gaard, 8, FT-1834, B6874 
Niels Andersen Møller 41 Gift Gaardmand 
Bodil Henriksdatter 37 Gift Hans Kone 
Marie Cicillia Nielsdatter 8 Ugift deres Børn  
Ane Sine Nielsdatter 6 Ugift deres Børn 
Anders Nielsen 3 Ugift deres Børn  
Mette Nielsdatter 1 Ugift deres Børn  
Mariane Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk  
Jens Sørensen 19 Ugift Tjenestefolk
 
57 Mette Christensdatter * 1759 i Visborg sogn,  † 18. maj 1829 i Visborg sogn

Gammelt stik af Visborggård

Mine 4x tipoldeforældre på farfars side

68. Niels Christensen Otte    * 1725 i Nysom Ravnkilde sogn

Han var gårdmand i Nysom. 

Han må være død inden 1787, da han ikke er i folketællingen her.

Han blev gift med  Anne Pedersdatter

Børn:

Christen Nielsen Otte  * 1759 i Nysom, Ravnkilde sogn

Lægdsrulle 31 marts 1778 Nørlund Gods, Hindsted Herred, Ålborg Amt

Ålborg amt, Nørlund Gods, Dokumenter vedr. lægdsvæsenet, - opslag:  25  Nysum:

Christen Nielsen Otte, 19 år - Opholder sig hos Christen Jørgensen i Nysom

Peder Nielsen Otte, 17 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom

Søren Nielsen Otte, 10 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=330872&side=25

34. i Peder Nielsen Otte,  *  1761 i Nysom, Ravnkilde sogn, † 4. okt 1842 i Valsgård sogn.

I folketællingen 1801 i Ravnkilde, er han inderste og går i dagleje 

Ved begravelsen: Opholdsmand paa Redsø hedehuus født i Nysom. Faderen var Niels Pedersen, Gaardmand samme steds. Moderens Navn var ved kommende ubekjendt

Han blev gift med Ane Katrine Nielsdatter 

ii Søren Nielsen Otte  * 1764 i Nysom, Ravnkilde sogn,  † 19 januar 1848 i Nysum, Ravnkilde sogn. Ved dødsfaldet er han fattiglem, hos Christen Pedersen Bødker i Nysum

Han var gift med Kirsten Nielsdatter

FT-1801: aalborg, Aars, Ravnkilde, Nysom, , 41, FT-1801, B8531

Søren Nielsen Otte 34 Gift mand jordløs huusmand

Kirsten Nielsdatter 46 Gift hans kone

Niels Sørensen 10 Ugift deres søn

FT-1834: aalborg, Aars, Ravnkilde, Bye Nÿsom, , 22, FT-1834, B6302

Kjersten Gudesdatter 80 Enke(mand) Almisselem

Else Sørensdatter 36 Ugift Hendes datter

Søren Nielsen Otte 70 Enke(mand) Indsidder almisselem

FT-1840: aalborg, Aars, Ravnkilde, Nysum Bye, Huus, 50, FT-1840, C4026

Christen Pedersen 51 Gift Bødker

Anne Jensdatter 55 Gift Hans hustru

Thomas Christensen 12 Ugift Deres Børn

Karen Kjerstine Christensen 15 Ugift Deres Børn

Søren Nielsen Ote 76 Enkemand Almisselem

iii Anne Dorothea Nielsdatter   *  1770 i Nysum Ravnkilde sogn

Hun er i folketællingen 1770 ansat som tjenestepige i præstegården, Års sogn 

Hun er i folketællingen Valsgård 1801 sammen med sin mor

Hun står fadder i 1801 i Simested kirketil en søn af skoleholder Peder Hubertz

69. Anne Pedersdatter *  ca 1730  † 1 januar 1813 i Nysom, Ravnkilde sogn

Folketælling 1801: Familie nr 40 Anna Pederdatter 69 år husmor, jordløs hus, fattig og svag,  i 1801 bor sammen med Anna Dorothea Nielsdatter 31 år og dennes uægte barn Anna Chathrine Pedersdatter 9 år

Ved dødsfaldet i 1813 er hun nævnt som Niels Ottes hustru

76. Søren Sørensen * 1707

Han blev gift med Maren Michelsdatter

Børn
    
38. i Søren Sørensen, *1750 i Thisted, Astrup sogn † 28. marts 1828 i Thisted, Astrup sogn

Han blev gift med Birthe Christensdatter

ii Dorthe Sørensdatter * 1747 i Thisted, Astrup sogn 

Aalborg, Hindsted, Astrup, Tisted by, , 52, FT-1787, A4041
Søren Sørensen 80 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Maren Michelsdatter 60 gift hans kone  
Søren Sørensen 36 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Sørensdatter 30 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Andersdatter 2 ugift deres datterdatter  
Kristoffer Andersen 18 ugift tjenestekarl

77. Maren Michelsdatter * 1727

Astrup kirke, Epitafium 1634 over Iver Juul, Maren Sehested og Ingeborg Parsberg


82.  Jens Lauritsen.
 † 1752 i Stauerslund, Valsgård sogn

Han blev gift 12 april 1742 med Karen Chrestensdatter
Viet 12. april 1742 Jens Lauritsen og fæstemø af Stauerslund Karen Christensdatter

Jens Lauersen oprindelse er ikke kendt, ved hans død har han tilnavnet Koetrup, han døde 1752 i Stauerslund, og blev begravet den 26. december på Valsgård kirkegård

Børn
i   Maren Jensdatter  * 1742 i Stauerslund, Valsgård sogn

ii   41. Karen Jensdatter  * 1746 i Stauerslund , Valsgård sogn, † 11. jan 1828 i Stubberup, Oue sogn
Døbt dom oculi i Valsgård kirke, frembåret af Åge Hansens hustru i Bramslev.        Faddere var: Niels Chrestensen fra Hobro, Niels Olufsen i Krogen, Niels Andersen i Røkkendal, Chresten  Chrestensens hustru i Valsgård og Just Chrestensens datter i Røkkendal.

 82 år gl. Begravet 20. jan. 1828 i Oue

iii Laurits Jensen - * 1748 i Stauerslund, Valsgård sogn
 
83.  Karen Chrestensdatter
. * 1717  † 1791 i Stauerslund, Valsgård sogn  
Viet 12. april 1742 Jens Lauritsen og fæstemø af Stauerslund.

Karen Chrestensdatter oprindelse er ikke kendt, efter Jens Lauritsens død blev hun gift med Hans Sørensen fra Redsø, der var ingen børn i ægteskabet.
Viet 12. juli 1755 i Valsgård kirke, Hans Sørensen af Redsø og Karen Chrestensdatter af Stauerslund. 

Folketællingen 1787 i Stauerslund, Valsgård sogn.
Hans Sørensen 60 år, i 1 ægt, bonde og gårdbeboer.
Karen Chrestensdatter 76 år, i 2 ægt.
Deres plejebørn.
Anne Madsdatter 20 år, Lauers Enevoldsen 15 år (17 år) konens dattersøn, Karen Pedersdatter.

Karen Chrestensdatter alder er svær at fastslå, ved folketællingen 1787 er hun 76 år, og ved hendes død i 1791 er hun 67 år. Karen Chrestensdatter døde 1791 i Stauerslund ca. 75 år gammel, hun blev begravet den 18. juli på Valsgård kirke


Valsgård egnen er smuk

88. Hans Pedersen Sjælland, * 1736 i Rold by og sogn, † 1801/ 05 i Rold sogn.  

Døbt 13. april, dåbsnoter ulæselige

Hans Pedersen Sjælland (også stavet Sælland og Sielland) boede som anført fra giftermålet 1761 i fødebyen Rold by og sogn, hvor han som Hans Pedersen, husmand, nævnes i folketællingen 1787.

Iflg. fortegnelse fra 1788 over alle byens ejendomme var han som Hans Pedersen hjulmand og fæster af et jordløst hus, der som hele byen hørte under godset Oksholm på Øland i Limfjorden.

Som Hans Pedersen blev han gift første gang 1761 i pastoratet Rold, Vebbestrup.
Han blev trolovet 17. maj og blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 26. juli 1761 i Rold - Vebbestrup


Aalborg, Rold, Rold Bye, , 25, FT-1787, A4666 
Hans Pederson 52 Gift hosbonde huusmand 
Maren Sørensdatter 62 Gift hans kone    
Peder Hanson 21 Ugift deres søn af første ægteskab tienende

Som enkemand Hans Pedersen blev han blev gift (2) med enkekonen Ane Marie Christensdatter, gift 28. juni 1789 i Rold - Vebbestrup, * 1732 i Rold, † 1805 i Rold.

Børn:

i Anne Hansdatter, * 1763 i Rold sogn.

ii Frederich Hansen, * 1764 i Rold sogn.

44. iii Peter Hansen Sjælland, * 1769 i Rold by og sogn, † 31. december 1836 i Rold. 

Han blev gift med Anne Marie Poulsdatter, gift 1 november 1800 i Rold.

89. Maren Sørensdatter, * 1725, † 1788, begravet 3.  januar 1789 i Rold. Trolovet 17. maj 1761
Hun var af ukendt herkomst, men sikkert fra egnen, idet Laurits Sørensen, Peder Sørensen og Karen Sørensdatter, der i 1763 - 64 nævnes blandt fadderne til børnene, sikkert var hendes søskende
 
Skifte 1789
Nok blev ejendommen betegnet som et jordløst hus i ejendomsoversigten, hartkorns specifikation, men iflg. skiftet 1789 påbegyndt 4. og sluttet 13. januar, efter "Hans Pedersen Sællands Hustrue Maren Sørensdatter" hørte der til ejendommen en besætning på bla. 2 heste og 2 køer. Så nogen jord må der have hørt til.

Skiftet viser, at der langt fra var fattigdom til huse hos Hans Pedersen Sjælland. Aktiver og passiver beløb sig til henholdsvis 62 rdlr. 2 mk, 15 sk. og 15 rdrl. 4 mk. 3 sk. hvoraf 8 rdrl, 4 mk. var en gældspost til sønnen Peder Hansen.
Skiftebehandlingen blev afsluttet med, at boet blev overdraget arvingerne, enkemanden og sønnen til privat skifte, idet de lovede at holde skifteforvaltningen skadesløs.

Huset var udsyret med almindeligt indbo som bord og skænk, hvortil kom bla. en bøgestol med halmsæde, et egeskab med lås, og på et par hylder stod 4 flasker (Bottelier) og to glas. På et fyrretræssengested med blåstribet omhæng fandtes en rød og blåstribet olmerdugs overdyne, en grå vadmelsunderdyne, to olmerdugs hovedpuder og to blågarnslagener.

I en fyrrekiste lå den afdøde kones gangklæder, som blev registreret og vurderet således: 1 sort stoffes kjole 2 rdlr., 1 sort vadmelstrøje 1 mk., 1 blå ulden damasktrøje 4 mk., 1 brun hverdags ditto 2 mk., 2 blå tavlede tørklæder 1 mk., 3 blågarns særke 4 mk., 2 par sorte strømper 8 sk., 1 par metalspænder 4 sk., 1 par hvide uldvanter 6 sk., 1 par ditto af skind 4 sk. Boets bogsamling bestod af en "Psalmebog" til 12 sk. og "Den åndelig Markeds Tid" til 8 sk.

Hans Pedersen Sjællands håndværk, hjulmageriet, afspejledes i flg. værktøj: 1 bred økse 1 mk. 8 sk., 1 skov- og 1 håndøkse 2 mk., 4 navere 3 mk., 1 krogøkse 1 mk., 2 båndknive 12 sk., 1 hugjern og 1 "Fæld Saug" 8 sk., 1 skovsav 4 mk. og 1 hånd ditto 8 sk. På ejendommen fandtes flg. besætning: 1 brun hest, 12 år, 8 rdlr., 1 sort ditto, 10 år, 7 rdlr., 1 sort grimet ko 9 år, 5 rdlr. 2 mk., 1 ditto 9 år, 4 rdlr. 4 mk., 1 sort grimet kviekalv 1 rdlr. 2mk., 6 får 5 rdlr., 1 vædder 4 mk., 1 "sogris" 1 rdlr.
 
Som Hans Pedersen under tilnavnet Sjælland nævnes han i jordebogen for regnskabsåret 1891/ 92 samt 1796 som fæster af det jordløse hus i Rold.
 
Jordebogen 1791/ 92 blev tinglæst ved generationsskiftet i slægten Levezau på Oksholm, mens jordebogen 1796 omfattede den del af Oksholm gods, nemlig godset o Rold, som nævnte år blev solgt til Søren Hillerup.
Godset i Rold blev efter kongelig bevilling lagt under baroniet Willestrup 1801 og her nævnes "Hans Pedersen Sælland" som fæster af det jordløse hus, hvoraf han svarede 3 rdlr. 2 mk., 8 skp. i huspenge årligt.

Ved folketællingen 1801 nævnes den da 65 årige Hans Pedersen som husmand med jord og hjulmand i Rold. Han var da gift anden gang med Anne Christensdatter, ligeledes gift anden gang.
Snart efter døde Hans Pedersen Sælland og derpå hans enke.

Skiftet efter "Hans Pedersen Sælland"s afdøde enke Anne Marie Christensdatter i Rold blev påbegyndt den 16. februar 1805, fortsat 30. marts og sluttet 22. juni 1805.
Da Anne Marie var barnløs, arvedes hun af fjernere slægtninge.
Stedsønnen Peder Hansen Sjælland var til stede og fordrede 55 rdlr. efter et bevis fra 29. maj 1802.
Den afdøde efterlod sig blot en fyrrekiste med gangklæder, nogle sengeklæder samt lidt indbo, alt vurderet til kun 6 rdlr. 3 mk. 6 sk.
Stedsønnens krav på de 55 rdlr. blev afvist, men efter at effekterne var solgt på auktion for det dobbelte, fik stedsønnen dog sine udgifter til begravelsen refunderet.

Kilde: Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Monstrup, Rostrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1996.

På korets nordvæg i Øland kirkeer opsat et epitafium i 1726 for generalløjtnant Hans Fr. Levetzau (død 1696) og hans hustru, epitafiet er muligvis udført af Fr. Ehbisch.

90. Poul Bertelsen, * 1745 i Sønderøkse, Brovst sogn, † 25. januar 1824 i Rold sogn.  
døbt 25. april (Dom. 1 ma post Pascha) 1745 i Brovst. Albert Christensens hustru Maren Pedersdatter af Sønderøxe bar barnet, faddere Borre ? Jens Peder Hvolbech, Søren Holm, Peder Riderhuuses hustru Anne Olesdatter alle af Sønderøxe.

Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 21. november 1778 i Rold. 

Han fik ofte sit navn stavet Povel.
Sporet til opklaring af Poul Bertelsens herkomst findes i skiftet 1813 efter broderen Laurs Bertelsen i Rold, hvor denne i sit der afskrevne fæstebrev fra 1778 benævnes "Landsoldat Laurs Bertelsen Sønderøxe" under godset Oksholm på Øland hørte både gårde i Sønderøkse og hele landsbyen Rold
 
Fra giftermålet i 1778 boede Poul Bertelsen i Rold by og sogn, hvor han fra før 1788 var fæster af en gård på knap 2 tdr. hartkorn. Gården blev 1829 overtaget af sønnen Hans Poulsen.
 
I folketællingen fra 1787 benævnes han som gårdmand, 1788 og 91/ 92 nævnes han som fæster af en af de lige store gårde i Rold med 3 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 1 alb. ager og engs hartkorn samt 4 skpr. skovskyld.

Hele byen hørte under godset Oksholm på Øland. Denne og øvrige gårde i byen fik i 1790erne sit hartkorn ændret til 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr., mens skovskylden forblev uændret på 4 skpr. Poul Bertelsens gård fulgte med hele byen, da denne fra Oksholm blev købt 1796 af Søren Hillerup, der straks solgte godset i Rold til prokurator Jørgen Peter Rommedahl i Ålborg.

Poul Bertelsen nævnes også som fæster i 1801, da godset i Rold blev forenet med baroniet Willestrup. Derefter var Poul Bertelsen fra 1801 fæster under Willestrup, der 1811 blev solgt af baron Iver Rosenkrantz til sønnen baron Christian Rosenkrantz. 1813 blev en del af det tidligere baroni Willestrup købt af kammerjunker Mylius til Bjørnsholm og omdannet til godset Mylenberg i Rold sogn. hvorunder Poul Bertelsen var fæster til sin død i 1824..
 
Skifte 1829
Efter Poul Bertelsens død 1824 blev der ikke afholdt skifte, men Mylenbergs ejer lod efter hans enke Maren Hansdatters død afholde skifte efter hende i 1829, påbegyndt 21. juli og forsat 23. juli, men først afsluttet 12. oktober 1831.

Arvingerne var sønnen Hans Poulsen, der havde fået løfte på fæstet af gården den 9. feb. 1824 og datteren Anne Marie Poulsdatter gift med husmand "Peder Hansen Sælland" i Rold.

Skiftet viser, at gården var udstyret med almindeligt indbo, fyrrebord og to bænke mv.

Af det dyrere indbo kan nævnes et stueur til 3 rdlr., en jernbilæggerkakkelovn til 14 rdlr. I stuen fandtes et par sengesteder med sædvanligt sengetøj, dyner til 2 - 3 rdlr. pr. stk. osv. Gårdens besætning bestod af 3 heste til 12 - 14 rdlr. pr stk. og 4 køer til 9 - 12 rdlr. samt 1 får og 8 lam til i alt 31 rdlr. De samlede aktiver beløb sig til 189 rdlr. 5 mk. 4 sk.

Skiftet blev afsluttet med, at sønnen Hans Poulsen fik boet overdraget mod at holde skifteforvalteren skadesløs og selv afgøre søsterens arvekrav med svogeren.

Efter nævnte fæsteløfte fra 1824 fik sønnen Hans Poulsen fæstebrev på gården den 31. december 1829 af ejeren af Mylenberg, hvorunder gården endnu hørte 1833.
 
Kilde: Pedersen, Mundstrup. En gårdmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1996.  

Aalborg, Rold, Rold Bye, 7, FT-1787, A4666  
Povel Bertelsen 39 Gift hosbonde gaardmand  
Maren Hansdatter 33 Gift hans kone  
 Anne Marie Povelsdatter 8 Ugift deris datter af første ægteskab
Hans Povelsen 6 Ugift deris søn af første ægteskab  
Karen Pedersdatter 39 Gift kone inderste og væv kone 
Christen Jenson 10 Ugift en søn af Karen Pedersdatter af første ægteskab   
Anne Jensdatter 7 Ugift en datter af Karen Pedersdatter af første ægteskab   
Peder Jenson 4 Ugift en søn af ommelte Karen Pedersdatter og af første ægteskab


Børn:

45. i Anne Marie Poulsdatter, * 1779 i Rold sogn, † 3. marts 1851 i Rold sogn.  
Den 18. juli 1779 blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af madam Sadolin, faddere var, Niels Gades hustru, Lars Bertelsen og broder Niels Bertelsen, Jens Nielsen

Hun blev gift med Peter Hansen Sjælland, gift 1. november 1800 i Rold.

ii Hans Poulsen, * 1781 i Rold sogn  † 27. marts 1859 i Rold sogn
Overtog fødegården i 1829.
 

Han blev gift med Else Hansdatter

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, En Gaard, 18, FT-1834
Hans Poulsen 54 Gift  Gaardmand  
Else Hansdatter 37 Gift  hans kone  
Hans Hansen 12 Ugift  deres børn  
Maren Hansdatter 7 Ugift  deres børn 
Anders Hansen 5 Ugift  deres børn  
Jens Hansen 4 Ugift  deres børn   
Bertel Hansen 3 Ugift  deres børn 

91. Maren Hansdatter , * 1754 i Rold sogn. 
Trolovet 26. juni 1778

Maren Hansdatter er født ca. 1754, ca. 1751 og ca. 1745 iflg. aldersangivelserne ved folketællingerne 1787 og 81 samt dødsalderen.

Ved sin død betegnes hun som Maren Poulsdatter. Hun var af ukendt herkomst.

Fra Øland kirke

 92. Christen Pedersen (Blegedøy), * 1715 i Blegedy, Rostrup sogn,, † 1773 i Råstrup by og sogn, begravet 8. august 1773 i Råstrup.
Døbt 1. december 1715 i Rostrup, båren af Hans Christensens hustru i Vråe, faddere Anders Poulsen og Jens Poulsen af Stenstrup, Peder Hansen i Rostrup, Søren Andersens hustru ibid, Søren Madsens hustru i Vråe Mølle
I kirkebogen ved dåben er byen Blegedy stavet Blegediung.

Han boede fra giftermålet i Rostrup by, hvor han var fæster af den gård, som sønnen Jens senere overtog. Gården var på 3 tdr. 3 skp.  skpr. 1 fjdkr. 1 alb. hartkorn og hørte under godset Dalsgård i Vive sogn, hvorfra den senest 1787 kom under Willestrup.

Gården i Rostrup det nuværende matr. nr. 8 blev 1773 overtaget af sønnen Jens Christensen Blegedøy og i 1811 af dennes søn Christen Jensen Blegedøy (født ca. 1778/ 79, død 1819), der blev gift 1811 med sit næstsøskendebarn Kirsten Pedersdatter fra Blegedy, hvis anden og tredie mand Thomas Jespersen og Peder Thygesen havde gården til sidstnævntes død 1867. Siden 1869 har gården været ejet af slægten Jocumsen.

Christen Jensen Blegedøy og Kirsten Pedersdatter havde bla. sønnen Jens Blegedøy/ Blegdø, der af samtiden blev anset for at være noget sær.
Han tjente dig forskellige steder og skal have samlet sig en formue på 2.000 rdlr., som han begravede i Egelund, men siden flyttede flere gange, for at de ikke skulle bleve fundet. Men til sidst havde han flyttet pengene så mange gange, at han havde glemt, hvor de var.

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 28. oktober 1741 i Rostrup.

Kirkebogen er meget ulæselig, har opgivet at finde dem i kirkebogen

Børn:

i Jens Christensen Blegedø * 1743 i Rostrup sogn. 
Han overtog fødegården i Rostrup, gift med Dorthe Marie Nielsdatter fra Brøndbjerg, ved folketællingen 1801 plejeforældre til hans broder Anders datter Kirsten.

Aalborg, Rostrup, Rostrup By, 2, FT-1801, B8963 
Jens Christensen Blegesby 58 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer   
Dorthe Nielsdatter 54 Gift Hans kone    
Kirsten Jensdatter 26 Ugift Deres barn    
Christen Jensen 22 Ugift Deres barn  
Niels Jensen 18 Ugift Deres barn    
Ane Jensdatter 14 Ugift Deres barn   
Kirsten Andersdatter 5 Ugift Husbondens broderdatter

ii Peder Christensen Blegedøy * 1745/ 46 i Rostrup sogn.

iii Christen Christensen Blegedøy, * 1748 i Rostrup. sogn 

Han var gift 1780 med Maren Nielsdatter af Brøndbjerg.

Aalborg, , Rostrup, Brønberg, , 11, FT-1801, B8963 
Christen Christensen Blegedøy 53 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Maren Nielsdatter 49 Gift Hans kone    
Christen Christensen 19 Ugift Deres barn    
Kirsten Christensdatter 16 Ugift Deres barn

iv Anna Christensdatter, * 1751 i Rostrup sogn.

v Hans Christensen Blegedøy, * 1753/ 54 i Rostrup sogn.

vii Peder Christensen Blegedøy * 1755 i Rostrup sogn

vii Niels Christensen Blegedøy* 1756 i Rostrup sogn.

46. vii Anders Christensen Blegedøe, * 1759 i Rostrup sogn † 1. december 1816 i Rold by og sogn. 

Han blev gift med Else Laursdatter, gift 8. juli 1796 i Astrup.

93. Maren Jensdatter, * 1717 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1773 i Rostrup by og sogn, begravet 29. sept. 1773 i Rostrup.  

Trolovet 8. maj 1741.

Hun er ikke fundet i sognets kirkebog, men alle indicier peger i retning af, at hun var datter af Jens Sørensen (Rytter) og hustru Anne Jensdatter.

Maren Jensdatters søster i Hvarre i Vebbestrup sogn (uden navns nævnelse) men fra før 1751 gift med Ole Pedersen (et par gange kaldt Ole Jensen) nævnes 1745/ 46, 1751, 1753/ 54 og 1756 som fadder til fire af børnene - hun må være identisk med Else Jensdatter af Stenstrup gift 1738 med Ole Pedersen af Lundgård.  

En "Maren Jensdatter" nævnes også i 1743 som faddere hos dette par i Hvarre. Blandt andre faddere til børnene nævnes 1745/ 46 Jens Sørensen og Søren Jensen i Stenstrup og 1759 Maren Jensdatter Rytter.

Disse forhold taler for, at Maren Jensdatter var datter af Jens Sørensen (Rytter) i Stenstrup, ligesom Maren Jensdatter lod sin eneste datter døbe Anna 1751, altså opkaldt efter mormoderen. 

Kilde: Pedersen Monstrup. En landmandslægt fra Monstrup, Rostrup sogn.
Nordisk slægtsforskning

De gamle gårde i Stenstrup by i 1700 tallet

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...