Kirstens kreative indslag

Min fars anetavle

94. Laurids Jensen Skytte, *1734 i Astrup Skovhuse, Astrup sogn, † 1805 Nørskoven, Astrup sogn
Han blev døbt i Astrup Kirke d. 22. April 1734 og båret til dåben af Søren Lauritzen Rytters hustru fra Astrup. Faddere ved dåben var Laurs Gade, Jens Nielsen, Niels (??) Peder Lauritzens søn og datter.

Begravet 1. december 1805 i Astrup.  

Han blev trolovet d 14. oktober 1762 som Laurids Jensen Skytte af Willestrup .
Som Laurids Jensen Skytte af Willestrup gift med Karen Jensdatter 8. dec. 1762 i Astrup

Som Laurids Jensen Skytte af Astrup Skovhuse trolovet anden gang d. 21. maj 1779
Han blev gift i Rostrup 31. okt  1779 med Anne Jensdatter

Laurids Jensen kaldet Skytte, var skytte for baron Rosenkrantz på Willestrup og fra 1763 til sin død 1805 fæster af et hus i Astrup Nørskov, kaldet Rævhuset og senere Nørkærhus på Willestrup hovedgårdstakst.

Laurids Jensen Skytte fik i sine to ægteskaber 15 børn, 5 i første ægteskab og 10 i andet ægteskab. Som fødesteder nævner kirkebogen Skovhusene, Skoven, Nørskoven og Astrupskov.
 
Laurids Jensen var skytte på Willestrup, hvis ejer 29 marts 1763 udstedte flg. indholdsrige fæstebrev til ham:
 
Jeg Werner Rosenkrantz, friherre til Willestrup, Krabbesholm, Skivehus, deres kongelige majestæts kammerherre, etatsråd og amtmand over Skivehus Amt, gør vitterligt:

At have sted og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til min skøtte Laurs Jensen det hus med tilliggende skovjord i Astrup Nørskov, som er beliggende under min hovedgårdstakst og Jens Smed, som samme i nogle år haver beboet til forannævnte Laurs Jensen Skiøtte haver afstået, således at jeg til hans iboelse foruden det gamle hus, som er der, lader opsætte et"istrad Huus", ligesom det isteradhus Jens Ladefoged ibor, indrettet af 8 bindinger bestående, og foruden det jord, som nu er til stedet, overlades ham det jord, som Astrup bymænd i mindelighed til hannem haver overladt og forevist hannem imellem Jens Ladefogeds mark beliggende og til Torupvejen. Hvilken jord af mine bønder skal forsvarlig indlukkes, så skal og mine bønder "Giørden" udage, pløje og harve til vårsæden og "fællen" lægges, ligesom til de nye andre huse, jeg har ladet bygge, forhen gjort er.

Ermeldte hus og alt tilliggende jord med tilliggende tørvegrøft og græsning i skoven, bemeldte Laurs Jensen Skiøtte skal have, nyde, bruge og i sin livstid i fæste beholde, når han årlig til hvert års Martini betaler til mig eller efterkommere udi årlig afgift af huset, alt tilliggende jord og for al tiende frihed, 9 rdl., skriver nie rigsdaler, og husene holder forsvarligt ved lige, samme bygninger og forbedrer, svarer de kongelige kontributioner, som enten er eller vorder påbuden, og sin landgilde som "forermeldt" til hvert års Martini, hvorimod han for al anden afgift til mig og efterkommere at svare er befriet. Så befries han for al hoveri, ægt og arbejde at gøre eller gøre lade. I øvrigt at rette sig efter hans kongelige majestæts allernådigste lov og forordninger, være sit herskab og fuldmægtig hørig og lydig.
Som førbemeldte Laurs Jensen forhen have forret skyttetjenesten herved gården, så skal han og efterdags forrette samme tjeneste, så længe kan han, og den ham betroes og jagten tilbørlig forestår, påpasse her ved Willestrup uden efterladenhed, hvorfor han årlig skal nyde af mig sin sædvanlige løn 20 rdlr. og til sin føde månedlig 2 skpr. rug, 2 skpr. byg og 1 rdlr. i penge.

Skyde-hoppen, som han har, giver jeg ham, hvorimod han selv skal forsyne sig med ridehest til jagten efterdags, og som den da skal have nogenledes føde, giver jeg ham til hver Michaeli 4 tdr. havre malt med toppe og sæt, og om sommeren græsning dertil her på Willestrup hovedgårds mark. hvad sadel, skydegrime, hagl og krudt angår samt agerhønsegarnet og lygten, som han behøver, da forskaffer jeg det selv.

Til stadfæstelse under min hånd og signet Willestrup den 29. martii 1763 W. Rosenkrantz (L. S.)
 
Foruden anførte i dette fæstebrev haver Laurs Jensen Skiøtte indgået til straf for ulovlig og utilbørlig tørvegravning at gøre årlig en rejse for herskabet, enten til Ålborg eller Hobro, foruden hvad han sædvanlig haver gjort. og ellers i øvrigt holder dette sig fæstebrev i alle måder efterretteligt. Bemeldte rejse forretter han, når forlanges.
Willestrup d. 22. juli 1794 I. Rosenkrantz (L. S.)
 
Huset i Astrup Nørskov var skatteteknisk jordløst, uden hartkorn. I virkeligheden hørte der landbrugsjord til stedet. Det fremgår af ovennævnte fæstebrev og af skiftet. Huset blev betegnet Rævhuset i en jordebog 1788, hvor ejendommen siges at ligge på Willestrup hovedgårdstakst, altså på selve hovedgårdens jordtilliggende. Senere blev huset kaldt Nørkærhus, bla. i skiftet 1805.
 
Skiftet 1805:
Besidderen af Willestrup afholdt skifte efter "Laurs Jensen Skiødtt" i Nørkærhus 1805 - 05, begyndt 25. november, fortsat d. 27. december 1805, 14. og 23. marts samt afsluttet 2. april 1806. Arvingerne var enken Anne Jensdatter og den afdødes børn af begge ægteskaber, Iver Laursen (senere i skiftet kaldet Iver Skov) 28 år og skovridder ved Torstedlund, Jens Laursen 27 år, tjenende i Brøndumhedegård, Cathrine Laursdatter gift med gårdmand Jens Bøgeholdt i Ll. Arden, Else Laursdatter gift med gårdmand Anders Jensen (fejl for Christensen, senere i skiftet betegnet som Anders Blegedøe) i Rold, Jens Laursen 24 år hjemme, Anders 20 år skoleholder i Ll. Arden, Jens 16 år tjenende i Skibsted Præstegård. Laurs 9 år hjemme og Else 22 år ugift, hjemme.

Skiftet viser, at boet var udstyret med godt og solidt indbo.
Ved registreringsforretningen den 26. november 1805 blev den afdødes gangklæder beskrevet således: 
En blå klædeskjole med rødt uldent underfoer, en ditto trøje med metalknapper, et par gamle vadmelsbukser, en stribet nattrøje med bundne ærmer og metalknapper, en hvid vadmelstrøje med metalknapper, et par blå uldne strømper, et par gamle støvler, et par grå fingervanter og to blå blålærredsskjorter.

Stedets besætning: En brun hoppe 13 år, en sort ditto 10 år, en blakket hest 6 år, en sort hoppe 8 år, endnu en "Årings Kloi", som enken angav at tilhøre sin hjemmeværende søn, en sort hjelmet ko 12 år, en sort ditto 10 år, en kvie sorthjelmet i 3die år, endnu en sort ko 4 år, som enken angav tilhørte den hjemmeværende datter Else, 14 gamle får og 4 åringslam.

27. december 1805 blev aktierne vurderet til 211 rdlr. 3 mk. 8 skp. og 117 rdlr. 4 mk. 5 sk. Der blev 159 rdlr. 5 mk. 3 sk. til deling mellem enken og børnene, enken arvede halvdelen, 79 rdlr. 5 mk. 9½sk., medens den anden halvdel blev delt mellem børnene med 10 rdlr. 3 mk. 15 2/ 15 til hver af sønnerne og 5 rdlr. 1 mk. 15 17/30 sk. til hver af døtrene.
 
Skiftet 1808.
Willestrup besidder lod afholdt skifte efter "Laurs Skiøtts Enke" Anne Jensdatter i Nørkærhus 1808, begyndt 13. september, fortsat 10. oktober og 12. november samt afsluttet 28. november.

Alle hendes 5 børn levede endnu, og boet var ikke blevet forringet i afdødes enkestand. Aktiverne beløb sig til godt 396 rdlr., og foruden børnenes arv, der stadig stod i boet, blev der 19 rdlr. 2 mk. 13/ 15 sk. til hver af de 4 sønner og 9 rdlr. 4 mk. 13/30 sk. til datteren.
 
Willestrup gods
Oprindelig var Willestrup en gård i Juul - slægtens eje.
Efter grevens fejde, hvor mange selvejerbønder i Jylland fik deres gårde forbrudt, lykkedes det Axel Juul at samle en del bøndergods og gøre Willestrup til en hovedgård.
Han efterfulgtes af sønnen rigsråd og landsdommer Iver Juul, der døde 1627, hvorefter dennes enke sad som ejer frem til 1666, da godset overtoges af sønnen Ove Juul, der havde studeret i udlandet og gjort tjeneste ved fremmede hoffer.

Han blev gehejmeråd og hvid ridder og efterlod ved sin død en hel stribe godser. Det blev sønnen Frederik Juul, der i 1686 overtog Willestrup gods.
Han var næppe nogen betydningsfuld mand sammenlignet med forfædrene, og ved hans enkes død 1724 kom Willestrup på auktion og solgtes til major Frederik Sehested. Han døde året efter og hans enke var så ejer til 1755, da Willestrup blev overtaget af en datter og hendes mand gehejmeråd Verner Rosenkrantz til godserne Krabbesholm og Skivehus.

Nu fulgte en ny storhedstid, hvor jordarealerne øgedes, og den gamle gård blev ombygget. I 1757 blev godset ophøjet til baroni.
Verner Rosenkrantz var en driftig mand og var i en årrække amtmand.
Han ejede Willestrup i 23 år, men boede der kun de 4 sidste år af hans levetid.

Efter hans død 1777 overgik godset (baroniet) til sønnen Iver Rosenkrantz, der ejede Willestrup i 25 år, hvorpå han efter en slægtning arvede stamhuset Rosenholm og derfor afstod Willestrup til sønnen Christian, efter at baroniet forinden var blevet nedlagt. Denne søn afhændende to år senere 1813 godset til et konsordium. 
 
Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovhuse, 20, FT-1801
Laurs Jensen Skytte 72 gift husbond avls og skovhusmand
Ane Jensdatter 57 gift hans kone   
Jens Laursen 20 ugift deres barn   
Else Laursdatter 19 ugift deres barn  
Anders Laursen 15 ugift deres barn 
Kristen Laursen 12 ugift deres barn
Laurs Laursen 5 ugift deres barn

Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovhuse, , 72, FT-1787
Laurs Skytte 51 gift mand Bonde og har avling 
Anne Jensdatter 32 gift hans kone    
Jens Laursen 16 ugift hans børn af første ægteskab
Else Laursdatter 8 ugift hans børn af første ægteskab
Jens Laursen 5 ugift deres børn af sidste ægteskab 
Else Laursdatter 3 ugift deres børn af sidste ægteskab 
Anders Laursen 1 ugift deres barn af sidste ægteskab 

Børn i første ægteskab:
i Lucie Catharina Laursdatter, * 1764 Astrup sogn, 
† 5 oktober 1818 i Astrup sogn
Døbt 7 post trinitatis, båren af jomfru Elisabeth Ham på Willestrup, faddere Monsiu Jacob Tamdrup, Bent Hansen Mødrup, Laurids Sørensen og jomfru Else Glattrup alle af Willestrup

Gift før 1787 med Jens Jensen Bøgeholdt i Ll. Arden.
Bryllup ikke fundet

Aalborg, Hindsted, Astrup, Lillearden, 102, FT-1787 
Jens Bøgholt 28  gift mand Bonde og gårdbeboer
Katrine Laursdatter 25  gift hans kone 
Jens Jensen 1  ugift deres søn   
Else Jensdatter 58  enke hans moder
Jens Jensen 20  ugift tjenestefolk 
Maren Nielsdatter 16  ugift tjenestefolk

Aalborg, Hindsted, Astrup, Lille Arden, 1, FT-1801 
Jens Jensen Bøgholt 45  gift husbond bonde og gårdbeboer 
Lucie Katrine Laursdatter 37  gift hans kone   
Jens Jensen 16  ugift deres barn   
Laurs Jensen 12  ugift deres barn   
Karen Jensdatter 14  ugift deres barn   
Else Jensdatter 3  ugift deres barn   
Else Jensdatter 69  enke husbondens moder får ophold hos sønnen

i Iver Laursen, * 1767 i Astrup sogn † 16. jan 1816 i Grynderup sogn
Døbt 17 post trinitatis. Båren af jomfru Guldager tienende som kammerpige hos kammerherre Rosenkrantz, Faddere: Monsiurene Wiesøe og Dorfkraus begge fra Willestrup, Niels Petersen og Jens Ladefogeds Hustru Begge af Skovhuusene

Han blev gift med Mette Hansdatter i Lyngby d 25. juni 1803
de var bosat v. Torstedlund i Aarestrup Sogn, derefter på gården Tulstrup i Grynderup Sogn

Begravet 25. januar død 48 år gammel, Iver Lauersen Scou. Dødsfaldet konstateret via Nygårds sedler
http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=342037&sort=f
Han var skovrider ved Torstedlund ved skiftet efter faderen 1805, kaldte sig Iver Scou. (Sikkert gammelt jysk ord for skytte?).

Aalborg, Hornum, Aarestrup, Torstedlund, , 1, FT-1801 
Knud Sørensen Theil 58 Gift Huusbonde Birkedommer og Forvalter
Ane Lorentse Aagaard 50 Gift Hans Kone  
Søren Theil 23 Ugift Deres Barn   
Trine Theil 14 Deres Barn  
Jacobine Theil 12 Deres Barn   
Ane Deigemand Theil 11 Deres Barn   
Peder Christian 16 Ugift Tjenestekarl 
Iver Skov 34 Ugift Tjenestekarl   
Ole Jensen 23 Ugift Tjenestekarl  
Bodil Nielsdatter 40 Ugift Tjenestepige 
Inger Nielsdatter 15 Ugift Tjenestepige

iii Jens Laursen Skytte, * 1771 i Astrup sogn,  † 20. jan 1839 i Helmenshuus, Astrup sogn
Døbt 10. feb 1771. Båret af Christen Thygesens hustru i Thisted, faddere Nocilai Cornelius, Niels Christensen, Niels Thygesen og Jens Lauritsens hustru alle af Brøndum
Begravet 27. jan, død 68 3/4 år gammel,

Han tjente 1805 i Brøndumhedegård.

Jens Laursen blev gift 13. nov 1800 (1) med Ellen Justdatter, der blev født 1768.
De fik 3 børn: Laurs, Just og Mette Marie.

10.04.1811 blev Jens gift med (2) Lene Sørensdatter.
Svigerfaderen Søren Thygesen fra Helmenshuus, er forlover.

Lene døde i barselsseng 28.10.1813. Hendes datter Karen blev født 18.10.1813. Hun døde 21.10.1813

Jens giftede sig (3) 4.03.1814 med lillesøsteren Ane Sørensdatter, og de fik 7 børn. Hun døde af epidemisk sygdom.

9.11.1827 giftede Jens sig (4) med Bodil Christensdatter. De fik en søn, endnu en Jens født 26.05.1829.

Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovhuse, , 14, FT-1801, A4042
Jens Laursen 33 gift husbond skovhusmand med jord 
Ellen Justdatter 33 gift hans kone  
Jens Sørensen 63 gift husbondens besvogret søger bord ved husbonden 
Karen Kieldsdatter 72 gift husbondens moster søger bord ved husbonden 


47. iv Else Laursdatter, * 1774 i Skoven (Nørkærhus
i Astrup skov), Astrup sogn,  † 22. jan. 1834 i Monstrup, Råstrup sogn.  
døbt 26 juni 1774 i Astrup,  Dåbsdag 26. juni Dom. 4ta p. Trin. Frembåret af Anders Kuskes hustru fra Astrup skov. Faddere var: Nicolai Cornelius, Niels Chrestensen, Ladefoged Peder Jensen, og Jens Ladefogeds hustru, alle af Astrup skov.

Hun blev gift med (1) Anders Christensen (Blegedøe), gift 8. juli 1796 i Astrup

Hun blev gift med (2) Christen Laursen Nørregård, * 1711 i Rold by, † 22. juli 1835 i Monstrup, Råstrup sogn.

v Dorthe Laursdatter, * 1778 i Astrup sogn, † 1778 i Astrup sogn. Døbt 3 p Trinitatis. Båren af Hans Smeds hustru i St. Arden, faddere Christen Gade i Thisted, Niels Ladefogeds og Jens Ladefogeds hustruer begge i Skoven,
Begravet 19 p trinitatis 1778

Børn i andet ægteskab 

vi Karen Laursdatter, * 1780 i Skoven, Astrup sogn † 1780 i Skoven, Astrup sogn.
 Døbt 25 p trinitatis. Båren af Jens Rytters datter i Stenstrup ved navn Maren, faddere Nicolai Cornelius, Peder Jensen, Niels Ladefogeds og Jens Ladefogeds hustruer alle af Skoven,
Begravet 8 uger gammel 1780

vii Jens Laursen, * 1782 i Astrup sogn
Døbt Dom M. Båren af Jens Nielsens hustru i Stenstrup, faddere Nicolai Cornelius,  Peder Jensen, Niels Christensens og Jens Ladefogeds hustruer alle af Skoven,
Hjemme 1805 i Astrup.

viii Else Laursdatter, * dec 1783 i Astrup sogn.  † 3 april 1852 i Louenkjær, Visborg sogn 
Begravet 9. april 1852 i Visborg
Døbt 14. December 1783 i Astrup, som datter af Laurs Skytte i Skoven. Båren af Ole Jensens hustru i Døstrup. Faddere Christen Tygesen i Thisted, Jens Skyttes søn Christen i Stenstup, Jens Nielsens hustru ibid og Laurs Skyttes datter Cathrine. 

Copuleret 12. maj 1810, Enkemand Peder Ottesen Tysker i Launkjers Skovhus i Skelund Sogn og Pige Else Laursdatter af Nørkjærshuus i Astrup Sogn. Forlovere - Niels Pedersen boende i Lauhu?, Jens Laursen i Nørkjærshuus. 

Han var født i Hoftoft, Flensborg, og døde 16 Aug 1861 i Launkær, De fik 8 børn:

Aalborg, Hindsted, Visborg, Haunøe, et Skovhus, 4, FT-1834N
Peder Ottesen 63 Gift Skovfoged  
Else Laursdatter 50 Gift Hans Kone 
Ane Cathrine Pedersdatter 17 Ugift deres Børn  
Else Pedersdatter 16 Ugift deres Børn  
Maren Pedersdatter 10 Ugift deres Børn  
Laust Pedersen 9 Ugift deres Børn  
Peder Pedersen 3 Ugift Pleiesøn 
Thorsten Simonsen 28 Ugift Tjenestekarle

Aalborg, Hindsted, Visborg, Lounkjær, Et skovfogedhuus, 83, FT-1845 
Peder Ottesen 75 Gift Skovfoged Hostoft sogn Flensborg amt 
Else Laursdatter 61 Gift Hans kone Astrup sogn Aalborg amt 
Laust Pedersen 21 Ugift Deres børn Heri sognet 
Else Pedersdatter 27 Ugift Deres børn Heri sognet 
Peder Pedersen 13 Ugift Deres børnebørn Bælum sogn Aalborg amt 
Else Christensdatter 5 Ugift Deres børnebørn Heri sognet 
Niels Peter Poulsen 31 Ugift Tjenestekarl Hals sogn Aalborg amt

Aalborg, Hindsted, Visborg, Havnøe, Skovfogedhuset i Lounkjeret, 3, FT-1850
Peder Ottesen 78 Gift skovfoged Hoftoft sogn Flensborg Amt 
Else Laursdatter 66 Gift hans kone Astrup Sogn Aalborg Amt 
Else Pedersdatter 32 Ugift deres børn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Laust Pedersen 26 Ugift deres børn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt] 
Else Christensdatter 10 Ugift deres datterbarn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt] 
Johanne Cathrine Nielsen 5 Ugift deres datterbarn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Christen Axelsen 14 Ugift Tjenestedreng Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg By, Lounkjærhuus. et skovfogedsted, 101, FT-1860 
Laust Pedersen 36 Gift skovfoged avlsbruger huusfader  Her i sognet 
Dorthe Pedersen 32 Gift hans kone Her i sognet 
Else Pedersen 6 Ugift deres børn Her i sognet 
Ane Marie Pedersen 5 Ugift deres børn Her i sognet 
Ane Kirstine Pedersen 4 Ugift deres børn Her i sognet
Peter Pedersen 2 Ugift deres børn Her i sognet 
Peder Ottesen 86 Enkemand huusfaderens fader Hoftoft Sogn Flensborg Amt 
Else Christensen 20 Ugift tjenestepige Her i sognet 
Jens Pedersen 22 Ugift tjenestekarl Her i sognet 
Jonas Axelsen 19 Ugift tjenestekarl Skelund Sogn Aalborg Amt

ix Anders Laursen, * 1786 i Astrup sogn. 
Feria 2 ?? Båren af Christen Christensens hustru i Stenstrup, faddere Christen X i Thisted, Søren Thygesen og Niels Ladefogeds hustruer, og Jens Bøgholdts hustru i lille Arden
Han var 1805 skoleholder i Ll. Arden.

x Jens Laursen, * 1788 i Astrup sogn † 1788 i Astrup sogn.
Begravet 14 dage gammel

xi Kristen Laursen, * 1789 i Astrup sogn. 
Døbt 10. april, frembåren af Christen Gades hustru i Thisted, faddere Christen Christensen i Thisted, Niels Ladefoged i Nørreskoven, X Nielsen i Lou??, og Jens Bøgholdts hustru i Ll. Arden 
Han tjente 1805 i Skibsted Præstegård.

xii Karen Laursdatter, * 1793 i Astrup sogn, † 1793 i Astrup sogn.
 Hjemmedøbt 26. okt, begravet 14 dage gammel

xiii Dødfødt, * 1795 i Astrup sogn, † 1795 i Astrup sogn.

xiv Laurs Laursen, * 1796 i Astrup sogn
Båren af Niels Ladefogeds hustru Kirsten Nielsdatter, faddere Jens Bøgeholdt af Ll. Arden, Laurs Sørensen af Astrup, Christen Gade af Thisted og XX
Er hjemme 1805.

95. Karen Jensdatter, * 1739 i Møldrup, Astrup sogn † 1779 i " I skoven", Astrup sogn
Karen Jensdatters oprindelse er ikke kendt, ved vielsen står der, at hun er fra Møldrup i Astrup sogn, hun døde 1779 i Rævhuset i Astrup skov 40 år gammel, hun blev begravet den 24. februar i Astrup kirkegård, og efterlod sig fire børn fra 4 til 14 år


Sønnen Iver Laustsen Skou i Nygårds sedler

98. Peder Svendsen † sep 1773 i Vadum sogn

Han blev gift i Vadum med Kirsten Pedersdatter 5. nov 1747 

Børn

i Anna Pedersdatter * feb 1748 i Vadum sogn.

Døbt i Vadum 14. feb faddere Barbera Nielsdatter og Bodil Nielsdatter, Jens Thomsen, Michel Thomsen og Jacob Thomsen

ii Peder Pedersen * sep 1750 i Vadum sogn.

Døbt 6. sep, faddere Barbara Nielsdatter, Anna Jensdatter, Christen Christensen, Christen Nielsen, Jacob Thomsen

iii Johanne Pedersen * okt 1753 i Vadum sogn. 

Døbt 16. okt 1753 faddere Christen Christensens hustru og Anna Pedersdatter, Christen Mortensen, Christen Jonsen og Jens Thomsen

Hun blev gift med Christen Jensen 

iv 49 Helle Pedersdatter * sep 1756 i Vadum sogn † nov 1799 i Ajstrup sogn.

Døbt 29. sep 1756 i Vadum. Peder Svendsøns og Kiersten Pedersdatters barn døbt Helle. Faddere vare Lars Christensen og Ane Larsdatter, Christen Mortensen, Jens Larsen og Niels Nielsen

Hun blev aldrig gift med Iver Fridriksen

Hun blev gift (1) med Jens Nielsen

Hun blev gift (2) med Niels Christensen 

Aalborg, Ajstrup, Tylstrup Bye, ingen, 27, FT-1787, B1534 

Christen Jensen 38 Gift Mand Huusmand og daglejer 

Johanne Pedersdatter 36 Gift hans kone 

Jens Christensen 4 Ugift deres barn 

Kjersten Christensdatter 1 Ugift deres barn 

Helle Pedersdatter 30 Enke(mand) konens søster indsidder og Betler 

Dorthe Jensdatter 7 Ugift hendes barn 

Niels Jensen 4 Ugift hendes barn 

v Svend Pedersen * 1759 i Vadum sogn

Døbt 29. sept. Christen Aistrups hustru og Anna Møllersdatter, Jens Thomsen, Christen Jensen og Lars Christensen

vi Jacob Pedersen * 1762 i Vadum sogn

Døbt 29. august. Faddere, Anders Larsens hustru og Maren Nielsdatter, Jens Thomsen, Karen Jacobsdatter '

Aalborg,Vadum, Vester Halne by / Gaardmænd, ingen, 33, FT-1787, B2278 

Christen Thomsen 53 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer  

Maren Larsdatter 38 Gift Madmoder    

Anne Jensdatter 8 Ugift hendes søsterdatter    

Jacob Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl   

Maren Pedersdatter 15 Ugift Tjenestepige 

99. Kirsten Pedersdatter * 1713 i Vadum sogn

Vadum kirke

102 Niels Jensen Møldrup * 1695 i Møldrup, Astrup sogn, † 1770 i Lyngby sogn.
Han blev begravet på Lyngby kirkegård

Han blev gift med Bodil Sørensdatter i Lyngby kirke d. 2. marts 1727. Trolovet d. 20. oktober 1726.

Børn:

i Jens Nielsen * 1730 i Lyngby sogn † 1749 i Lyngby sogn

ii Søren Nielsen * 1734 i Lyngby sogn

iii Karen Nielsdatter *1737 i Lyngby sogn, † 1760 i Lyngby sogn

iv 53 Ellen Nielsdatter * 1743 i Lyngby sogn, † 1781 i Korup, Solbjerg sogn
Døbt 9 trinitatis. Niels Møldrups datter Ellen, testes Mette Pedersdatter Lundsgaard bar det, Karen Blenstrup, Ane Christensdatter, Mette Andersdatter, Peder Sørensen
Hun blev begravet d. 17. Juni 1781 i Solbjerg.

Hun var gift med Rasmus Christensen Bech

v Anders Nielsen * 1746 i Lyngby sogn, † 1762 i Lyngby sogn
Inddøbtes 23. okt for svagheds skyld, testes Niels Nielsens hustru holdt ham over dåben, Anders Bentsens og hustru overværede
Den 20 trinitatis blev dåben publiceret. Testes Niels Justesens hustru bar det, Ane Christensdatter, Peder Sørensen, Niels Mortensen, Rasmus Sørensen

vi Maren Nielsdatter * 1749 i Lyngby sogn
23. juli Niels Møldrups datter Maren for svagheds skyld, overværede faderen Niels Møldrup og Anne fra H?, Anders Christen Bælums hustru holdt det over dåben
Dom 3 trinitatis blev Niels Møldrups datter Marens dåb publiceret. Testes Maren Hansdatter bar det, Ane Christensdatter,Peder L?,  Jens Tømmermand, Jens Møldrup

103 Bodil Sørensdatter * 1706 i Terndrup, Lyngby sogn,  † 1782 i Lyngby sogn
Hun blev begravet d. 5. maj på Lyngby kirkegård

Lyngby kirke

112 Anders Andersen Smed  * o 1730 i Bradstrup, Vindum sogn

Han blev gift med Johanne Kirstine Hansdatter 1754 i Almind Fest X blev Anders Andersen Smed af Brandstrup og Hans Jensens datter af Wranum med navn Johanne Kirstine trolovet.  Dom judia havde bemeldte Anders Andersen og Johanne Kirstine Hansdatter bryllup

Børn:
i Maren Andersdatter * dec 1754 i Brandstrup, Vindum sogn
Døbt 27. dec 1754 i Vindum kirke båren af Laurits Mortensens hustru i X,faddere Søren Bruun,  Peder Holm, Niels Xs hustru, Magnus Smed, ? ?

ii 56 Anders Andersen Møller *nov 1756 i Brandstrup, Vindum, Viborg Amt † dec 1811 i Visborg sogn
Døbt 21. nov 1756 i Vindum kirke. Frembåren af Anders Smeds datter Maren Andersdatter i Elsborg, faddere Peder X, Peder Andersen på Windumgård, Anders Ladefoged, resten ulæseligt

Han blev gift o 1779 i Visborg med Mette Christensdatter

iii Hans Andersen * apr 1759 i Brandstrup, Vindum sogn † maj 1768 i Brandstrup, Vindum sogn.

iv Appoline Andersdatter * jul 1761 i Brandstrup, Vindum sogn

v Kirstine Margrethe Andersdatter * jul 1764 i Brandstrup, Vindum sogn

vi Anne Andersdatter * april 1767 i Brandstrup, Vindum sogn † juli 1767 i Brandstrup, Vindum sogn

vii Anne Andersdatter *  1768 i Brandstrup, Vindum sogn

viii Anne Kirstine Andersdatter * 768 i Brandstrup, Vindum sogn

ix Peder Andersen * 1774 i Brandstrup, Vindum sogn

113 Johanne Kirstine Hansdatter  * marts 1731 i Almind sogn
2. påskedag 1731 blev Hans Jensens barn af Almind døbt kaldet Johanne Kirstine

Vindum kirke

136 Christen Sørensen Otte  * i Nysym, Ravnkilde sogn

Han var gift med Karen Sørensdatter 

Skifterev efter Christen Sørensen Ottos hustru Karen Sørensdatter i Nysum 1767. Anno 1767 den 30 januar, infant sig på skifteforvaltningen, velædle Madam Mørskes i Nørlund, hendes vegne, fuldmægtigen samme steds, Niels Hansen Meyling, til Christen Sørensen Ottes her i Nysym Ravnkilde sogn udi stærvboet efter hans afgangne hustru Karen Sørensdatter, som den 22. december  a. p. ved døden er afgangen, og ikke forrmedelst vejens vanskelighed med den megen sne, har kunnet før foretages, for at holde et lovligt skifte efter berørte Christen Sørensens afgangne hustru til antegnelse af hvad til indtægt måtte forefindes, og derimod udgiften og besværinger at anføre, imellem ægtemanden og hans med den salig hafte børn som er:1 søn Søren 50 år [1717], og derover, bosat i Mejlby, 2 en ditto Søren 49 år [1718], ligeledes bosat i Skaarup i Ravnkilde sogn, 3 en ditto Jens  47 år [1720], også et hus i fæste i Haverslev, 4 en ditto Niels 43 år [1724], hjemme i stærvboet,  5 en datter Giertrud 43 år  [1723],   gift med Anders Pedersen her i Nysum, 6 een datter Anne 40 år [1727], som er i Nysum, 7 en datter Maren 36 år  [1731], , som er gift med Anders Skaldborg i Skaarup.  Hvorda var tilstede enkemanden Christen Otte og hans 2de børn nemlig Niels Christensen og Anne Christensdatter for hvilke sidste, såvel som fraværende børn blev indskrevne, som værge og overværende faderen. I hvis og tiltagne 2de dannemænds overværelse som vurdering og vitterlighedsmænd, nemlig Søren Jensen Hiulmand og Christen Jensen Hiulmand blev behandlet således 

I stuen:

1 furrebord på 2 pæle; 8 sk, 2 bænke; 2 sk, 3 stole, de to med halmsæde a 2 sk; 6 sk, 1 gammel skab ; 8 sk, 5 hylder a 2 sk; 10 sk, 1 spinderok ; 10 sk, 1 gammel egekiste;  1 rd og 8 sk

Derudi hendes klæder: 1 grøn trøje; 12 sk, 1 sort vadmels skørt; 1 rd, 1 gammel grøn raskes forklæde; 4 sk

Resten af den afdødes klæder berettes at være solgt til hjælp til hendes begravelse

1 stolpeseng med et gammel tavlet omhæng; 1 rd 8 sk

Derpå: 1 hvid vadmels overdyne; 2 rd, 1 ditto underdyne; 2 rd,  2 vadmels puder a 8 sk; 1 rd 4 sk, 1 blågarns lagen; 1 rd

På en seng i væggen: 1 vadmels vår; 1 rd, 1 dito pude; 4 sk, 1 vadmels underdyne uden fyld; 4 sk,

I kammeret: 1 ege øltønde; 3 rd, 1 dejn-balje; 8 sk, 2 fjerdinger; 2 sk, 1 gammel lygte; 4 sk, 1 kålknig; 3 rd, 1 stålgryde snart ubrugelig; 8 rd, 1 strandtræ; 2 sk, 2 hampesækkee og 1 lidet dito; 1 rd 8 sk

I frammeset: 1 kobberkedel i grue på 1 fjerding; 1 rd, 4 mk, 1 brandfork; 4 sk, 1 jernrist; 6 sk, 2 brygkar;  1 mk, 4 sk, 1 bærkar; 10 sk, 2 stripper ; 2 sk, 1 flatte; 8 sk, 1 sædeløb; 4 sk, 1 håndkværn, ubrugelig; 1 mk, 1 loftstige; 4 sk

På loftet fandtes ej noget uden lidt havre, der blev anset for en tønde. – videre fandtes: 2 store nauer a 8 sk; 1 mk, 1 liden naur; 8 sk, 1 båndkniv; 4 sk, 1 liden kniv; 2 sk, 2 hamre; 8 sk, 1 hugjern; 8 sk, 1 økse; 12 sk

I gården: 1 trækvogn; 2 rd, 4 k, 1 ringere ditto; 2 rd, 1 plov; 5 mk, 2 træharver; 2 mk, 1 skærekiste med kniv; 2 mk, 1 tørvespade; 8 sk, 1 skoedgreb; 8 s, 2 skovle; 2 sk, 1 rive; 2 sk

Levende creaturer: 1 gammelt udlevet haas øg; 1 mk, 1 sort hest 14 år; 1 mk, 1 grå hoppe 11 år; 6rd, 4 mk, 1 brun hoppe 9 år; 6 rd, 4mk, 1 brun hest i 3die år; 6 rd, 1 åringsplag; 1 rd, 4 mk, 1 sorthjælmet ko 10 år; 5 rd, 2 mk, 1 dito 6 år; 6 d, 4 mk, 1 års kviekalv; 1 rd, 4 mk, 14 får a 3 mark; 7 rd, 1 års galtsvin; 3 mk, 1 galt og 3 grise; 3 mk

Det tærskede og utærskede korn vil næppe forslå til indavlingen igen

Mere var ikke som kunne komme boen til indtægt, og altså bliver stærvboen ganske masse 60 rd, 0 mk, 3 sk

Hvorimod udgiften er følgende

1 Brøstfældighed: Rollingshuset som er en del forfalden med tag består af 10 fag, behøver til reperation: 25 rd, laden bestående af 10 binding, vil i det ringeste have til istandsættelse a bindingen 1 rd, 4 mk, 

Stald og fæhus er bestående af 8 fag a 8 mk

Besætningen til denne halve gård udfordres: 3 drættefærdige bæster a 10 rigsdaler; 30 rd, 1 vogn med behør; 10 rd, 4 mk, 1 plov; 1 rd, 2 mk, 1 harve; 3 k

Begravelses omkostning. Enkemanden beretter, at hans sal. Kones begravelse har kostet 4 rd og 4 mark, hvorfor an endnu er i gæld 2 rd

Og formodes enkemanden til sin egen at vorde tillagt; 4 rd, 4 mk

Videre var enkemanden i gæld til husbonen en del landegilde, og rester og nogle kongelige skatter, som skifteforvalterens fuldmægtig holdt ufornøden, her at anføre. Siden den allerede beskrevne besværing overgår indtægten, og bliver altså stærvboens anførte udgifter og besværing; 104 rd, 5 mk.

Følgelig ses heraf, at intet bliver til deling, men enkemanden og søn Niels Christensen som er tilstede, lovede i alle måder at holde skifteforvalteren og fuldmægtig,f or alt hvis af dette skfite måtte dependere, uden krav og skadelidelse. At således er forrettet, og dette skifte sluttet bekræftes med hænders underskrift.

Datum: stævrboen ut supra. På skifteforvaltningens vegne som fuldmægtig;  N H Meyling, Christen C. S, S. O. Sørensen Otte, Niels N. C. S. O. Christensen Otte

Vurderingsmænd: Søren S. I. S. H. Jensen Hjulmand, Christen C. I. S. H. Jensen Hjulmand

Børn: 

i Søren Christensen Otte  * 1717 i Nysom Ravnkilde sogn, i 1766 bor han i Mejlby

ii Søren Christensen Otte  * 1718 i Nysom Ravnkilde sogn, i 1766 bor han i Skaarup, Ravnkilde sogn

iii Jens Christensen Otte  * 1720 i Nysom Ravnkilde sogn, i 1766 er han fæster i Haverslev

iv 68. Niels Christensen Otte    * 1725 i Nysom Ravnkilde sogn

Han var gårdmand i Nysom. 

Han blev gift med  Anna Pedersdatter

v Gjertrud Christensen Otte  * 1723 i Nysom Ravnkilde sogn, hun er gift med Anders Pedersen Nysum

vi Anne Christensdatter Otto  * 1727 i Nysom Ravnkilde sogn

vii Maren Christensdatter Otte  * 1731 i Nysom Ravnkilde sogn, hun er gift med Anders Skaldborg i Skaarup

137 Karen Sørensdatter  *  i Nysom Ravnkilde sogn,  †    22 december 1766 i Nyum, Ravnkilde sogn 

Skiftet venligst udlånt af Ravnkilde arkivet

Skiftet efter Karen Sørensdatter fra Ravnkilde arkivet

Mine 5x tipoldeforældre

176. Peder Sjælland, * før 1705 i Rold sogn † efter 1758 i Rold sogn 
Fra giftermålet boede Peder Sjælland (ofte stavet Selland) i Rold by og sogn.

Han har utvivlsomt tilhørt skovfolket, der levede af hjulmageri og træskomageri, et arbejde som ligeledes søn og svigersøn ernærede sig ved.
 Om hans ejendomsforhold vides intet.

Han blev gift med Karen Larsdatter, gift 28. juli 1726 i Rold.

Børn:

i Anders Pedersen Sjælland, * 1727 i Rold sogn

ii Friderich Pedersen Sjælland, * 1728 i Rold sogn † 1758 i Rold sogn

iii Barn, * dødfødt 1732 i Rold sogn

iv Anne Pedersdatter, * 1734 i Rold sogn.

88. v Hans Pedersen Sælland, * 1736 i Rold by og sogn, † 1801/ 05 i Rold.        
D øbt 13. april 1736 i Rold. Dåbsnoter ulæselige

Han blev gift med ( 1) Maren Sørensdatter, gift 26. juli 1761 i Rold - Vebbestrup

Han blev gift med (2) Ane Marie Christensdatter, gift 28. juni 1789 i Rold - Vebbestrup, * 1732 i Rold sogn † 1805 i Rold sogn

vi Maren Pedersdatter, * 1739 i Rold sogn

177. Karen Larsdatter, * senest 1708 i Rold sogn † efter 1739 i Rold sogn 
Karen var sikkert søster til den Maren Lads- Laurits - eller Lauritsdatter, der bar 4 af Karen 7 børn til dåben, en broder var vel den Anders Larsen, der stod fadder til Karens datter 1734.
Karen Lads- Laurs eller Lauritsdatter kunne tænkes at være den Karen, der blev født 1706 i Rold by og sogn som datter af Laurits Pedersen, der kunne være identisk med den Laurids Bødker, der i 1705 fik datteren Maren i Rold.

fra Rold

180. Bertel Christensen, * 1707 i Vesterby Øland sogn,  † 1771 i Sønderøxe, Brovst sogn, begravet 5. maj 1771 i Sønderøxe. 

Han blev gift med (1) Else Jensdatter, gift 18. juli 1734 i Brovst, * 1705, † 1742 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 22. april 742 i Sønderøxe

Han blev gift med (2) Anna Poulsdatter, gift 27. okt. 1743 i Sønderøxe, * 1718, † 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli 1806 i Sønderøxe

Bertel Christensen giftede sig som "Bertil Christensen af Øland" i 1734 til fæstet af den ejendom i Sønderøxe i Brovst sogn, som hans første kones mand Christen Lauritzen tidligere havde haft i fæste under Oxholm gods på Øland.

Ejendommen blev overtaget af Bertel Christensens anden kones næste mand Peder Christensen Skomager, død 1789, og derefter af dennes stedsøn Peder Bertelsen.
 
Bertel Christensen blev med sin første kone stedfader til Thomas Christensen født 1732, der i 1751 og 65 stod fadder til børn af stedfaderens andet ægteskab
 
Af et meget kortfattet udtog af skiftet efter Bertel Christensens hustru (altså hans første hustru Else Jensdatter) dateret den 10. dec. 1742 i Oksholm skifteprotokol ses, at aktiver og passiver blev opgjort til henholdsvis 52 rdlr. 4 mk. 5 sk. og 130 rdlr. 3 mk. 8 ak. så der var absolut intet at arve, derimod stort underskud.

Børn i første ægteskab:
i Christen Bertelsen * 1735 i Sønderøxe, Brovst sogn † apr 1806 i Østerby, Ølandsogn
Døbt 13 pril. Jens Smeds hustru Karen af ? bar barnet, faddere Peder Nielsen i J?, Christen Skomager, Thyge Jacobsen og Niels Westergaards hustru alle af Sønderøxe.

Han blev gift med Ane Jepsdatter 29 dec 1765 i Øland
Christen Berthelsen (af Østerby) og Ane Jepsdatter trolovede 25. november og viet 29. december 1765

Hjørring, Øster Han, Øland, Østerbÿe, Gaard Mænd, 16, FT-1787
Christen Berthelsen 53 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Ane Jensdatter 44 Gift Hans Koene
Peder Christensen 18 Ugift Sön af dette Egteskab
Jep Christensen 13 Ugift Sön af dette Egteskab
Berthel Christensen 6 Ugift Sön af dette Egteskab
Niels Christensen 1 Ugift Sön af dette Egteskab
Kirsten Christensdatter 10 Ugift Datter af dette Egteskab
Mariane 8 Ugift Datter af dette Egteskab

Folketælling Øland 1801 Øland, Østerby, 4
Christen Bertelsen, 69 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Anne Jepsdatter, 58 , Gift, Hans kone,
Jeppe Christensen, 27 , Ugift, Deres barn,
Niels Christensen, 15 , Ugift, Deres barn,
Mariane Christensdatter, 23 , Ugift, Deres barn.

ii Jens Bertelsen, * 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn.

iii Morten Bertelsen, * 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Tvillingerne blev kun 4 dage gamle.

Børn i 2 ægteskab
iv Else Bertelsdatter  * 1744 i Sønderøxe, Brovst sogn
Dåbsnoter uæselige

90. v Poul Bertelsen, * 1745 i Sønderøkse, Brovst sogn, † 25. januar 1824 i Rold. 
Døbt 25 april. Albrect Christensens hustru Maren Pedersdatter af Sønderøxe bar barnet, faddere Borre Jens, Peder Hvolbech, Søren Holm og Peder Riderhuuses hustru Anne Olesdatter, alle af Sønderøxe

Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 21. november 1778 i Rold.

vi Lauritz Bertelsen, * 1748 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1813 i Nørgård Rold by og sogn.
Borre Jenses hustru Inger Pedersdatter af Sønderøxe bar det, faddere Borre Christen, X Larsen, Peder Hvolbech og Albrecht Christensens hustru Maren Pedersdatter alle af Sønderøxe.
 
Han var gift 1. gang med Maren Christensdatter død 1788 

Han var gift 2. gang med Anne Hansdatter født i Rold 9 sept.1759, der overlevede ham, og dør 1 jan. 1831 

Han får i sit 2 ægteskab 5 børn, hvoraf den ene søn Peder Laursen Nørgaard født i Rold 1802 bliver gift 3 gange, de to gange med døtre af ane 20 Peder Jensen Degn. Således er de to familier tæt forbundet .

Hans anden søn Christen Laursen Nørregård bliver gift med enken ane 47. Else Laursdatter

Hun var gift 1. gang med gift med ane 47 Anders Christensen (Blegedøe)
Dermed er familien også tæt bundet sammen her!!

Brovst kirke

I 1770erne lod Oxholm godsejer sende en del unge til Rold for der at overtage nogle gårdes bedrift i fæste. På denne måde kom tre af Bertel Christensens sønner bort fra deres hjemegn og stavnsbundne slægt for at bosætte sig i udlændigheden hinsides Limfjorden og de store skove i hjertet af Himmerland.

Her er Laurs Bertelsens fæstebrev:
På hendes Nåde hoyvelbårne Frue Geheimeraadinde Levetzau til Oxholm, Aaalegaard og Billesbølle hendes Vegne og efter derom erholdt naadig Resolution og forventet Ratification haver jeg underskrevne Mathias Wædele`, Fuldmægtig Oxholm og Aaalegaard, Stedt og Fæstet saasom jeg i dag steder og fæster bort til Landsoldat Laurs Bertelsen, Sønderøxe, Eeen af Oxholm tilhørende Gaarde i Rold, som Jens Nielsen Degn sidst beboede og formedelst Fattigdom og Armod godvillig haver afstaaet, hvilken Gaard, som i Landmaalingens Matricul er anslaget i Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Samt i Skovskyld 4 Skp.

Bemeldte Laurs Bertelsen må Nyde, Bruge og i Fæste sin Livs-Tid Erholde med samme Ret som hans Formand den haver havt, imod at han til hver Aars Martiini betaler Landgilde efter Jordebogen med fem Rigsdaler og Åtte Skilling, og til rætte Forfald Tilsvarer alle Kongel. Skatter og Contributioner, saavel ordinære som Extraordinære Skatter og Paabude, som enten er eller herefter Paabydendes vorder samt at forrette efter Tilsigelser Reiser eller Hoverie ligemed sine Naboer.

Gaardens Bygning og besætning holder han altid i Lovforsvarlig Stand, Jorden lovlig dyrker og bruger, intet deraf bortfører eller i andre ulovlige Maader bruger eller lader forekomme. I øvrigt haver Fæsteren at holde sig hans Kongel. Mayest. Allernaadigst Lov og Forordninger allerunderdanigst efterrettelig, er sit Herskab og Fuldmægtig hørig og lydig, alt under dette Fæstes Fortabelse og strafbart laver.

For Indfæstning skal Fæsteren være befriet og formedelst Gaardens ringe besætning er samme lovet til sammes Istandsættelse 20 Rbd. Siiger Tyve Rigsbankdaler.

Til Bekræftelse under min Hånd og Segl.
Oxholm den 15. November 17788 M. Wædele`
Paagældende Original Fæste Brev haver jeg til underdanigst Efterlevelse modtaget Laurs L. B. S. Bertelsen
Til Vitterlighed M. H. Arild A. Helverscou

Den gård han får fæste på er den nordligste i byen, og hed derfor Nørgård. Følgelig fik han tilnavnet efter gården, som det var skik på den tid.

Et billede af gården får man fra beskrivelsen i en skiftesag i 1788, hvor gårdens tilstand skulle vurderes. Den beskrives således: Stuehus 10 binding med udskur for de 8 binding. Undertømmer fyr, taget strå og lyng, lade 17 fag, stald, fæ og fårehus 13 fag, alt af lignende materiale som stuehuset. De tiltrængte reparationer vurderedes til 48 rdlr. Boets aktiver beløb sig til værdi 148 rdlr. Ved fæstets tiltrædelse 1778 157 rdlr. Differencen plus skifteomkostninger lovede Laurs Bertelsen ”til tider” at betale, altså afdragsvis, og bygningerne at sætte i stand.
Da han dør er der igen skifte, og her gengives skifteretsprotokollen:

Skifteforretning efter afgangne Laurs Bertelsen Rold

Anno 1813 den 26. September mødte udi afgangne Laurs Bertelsens i Fæste havende Gaard, paa den hoye Skifteforvalter, Højvelbaarne Hr. Kammerjunker, Artilleri-Captain v. Mylius, herre til Eistruplund, Biørnsholm, Lundgaard og Padkær paa hans Vegne, undertegnede Friederich Munte fra Biørnsholm, for at foretage Registrering og Vurdering til paafølgende lovlig Skifte og Deling efter bemeldte Laurs Bertelsen, som nyligen er anmeldt ved Døden at være afgaaet.

Imellem Enken Anna Hansdatter og den afdødes i 2det Ægteskab aflede Børn, nemlig af første Ægteskab med afdøde Maren Christensdatter
A/ en Søn Christen Laursen, fraværende i hans Majestæts Tjeneste som Soldat, men ved hvilket Regiment, eller hvor han for Tiden er, vides ikke.
B/ En datter Maren Laursdatter, ugift, tiendende i Bondebyen Nytting ved Aalborg. Og af andet ægteskab med den efterlevende enke
C/ en Søn Peder Laursen 11 r gammel,
D/ en datter Maren Laursdatter tiende i Andrup, ugift,
E/ en datter Birte Laursdatter ugift og hjemme. For hvilke samtlige umyndige af Skifteretten ansættes som Formynder deres Farbroder og født Værge,.

Fæstegaardsmand Poul Bertelsen i Rold, der tillige af Skifteretten blev beskikket som Tilsynsværge for den fraværende Søn. Og var bemeldte Poul Bertelsen her ved Forretningen tilstede.
Ligeledes var nærværende Enken, samt som Vitterligheds og Vurderingsmænd Sognefoged Ole Pedersen og Gårdmand Christen Nielsen Kock, begge af Rold.

I dagligstuen: Et Fyre Bord, et gammelt Dito Skab, et Do. Hjørneskab, en gl. Kiste. Derudi befindis: en blaa Klædes Kiole, en Do. Do. Trøje, et par gl. Do. Buxer, et Par uldne Strømper, en hvid Vadmels trøje, et par gl. Do. Buxer, et par uldne Strømper, et par blaa Do. En gl. Skind Brystdug med hvide Uldærmer, en gl. Hat, en gl. Hue, 3 Stk. gl. Lærredsskjorter, 1 Par gl. vanter m.v. En gl. Fyr Kiste, et Fyr Sengested, derudi befindes: en Hvid Vadmels Underdyne, en blaastribet Hovedpude, en gl. rødstr. Olmerd. Overdyne, et gl. Blaagarns lagen, et nyt Sengested derudi befindes: en hvid og grønstribet Vadmels Underdyne, 2 gl. Bolsters Hovedpuder, en rød og grønstriber Olmerdugs overdyne, en gl. Blaalærreds Lagen, en Bolsters stribet Omhæng, Endvidere: en Jern Bilægger kakkelovn, en gl. trebenet Træstol, en gl. Halmstol.

I den lille Stue: Et gl. Egetræs Skrin, en gl. Halmstol, et gl. Fyr Sengested, et haspetræ, 3 Stk. Lerfade,

I Bryggerset: En Strippe, en jern Gryde, 2 Bryggerkar, 2 Spækfiel, et Ostekar, en gl. Platte, en Tiære Kande, en gl. Halm Løbe, en gl. Degnetrug, en Kobber Grue Kiedel 1/ 4 Td.

I Forstuen: En Hammel, en hede –Tørv Spade, en Trægreb, et jerngreb, træskovl, en Oste Hække, 2 Sække og en Pose, 12 Skp. Tærsket Rug af det Aars grøde, en Sold

Kreaturer: En sortbroget Ko, 8 Aaar, en sorthjælmet Do, 5 Aaar, en blåhjelmet Kalv, 7 Stk. Faar med 3 lam, en sort Hoppe, 14 Aaar, en brun Do. 12 Aaar.

I Gården: 2 Trævogne, 2 træharver, 1 Kjøre Baare, 4 Stk. Halm Pudder, 2 Kobler, 1 par leder og et Skrav, 1 Plov med Drættetøj og øvrige tilbehør.

Desuden fandtes den indavlede Kornafgrøde med Undtagelse af den allerede tærskede og forhen anførte 12 Skp. Rug.

Enken afleverede efter Anfordring  efter hendes Mands første Kone gjorde Skiftebrev, der blev imodtaget til Oplysning her under Skiftet, og da den erfarede hvad Besætning og Inventarium, de af Fæsteren bør tilsvares, saa forbeholdes Herskabets ret i saa henseende til den I dag skete Vurdering, forsaavidt det registrerede er Herskabets Eiendom.

Hvorefter dette Skifte, da Enken ej havde mere at angive, og ej mere forefandtes at registrere, blev udsat indtil videre.

Datum ut supra. Paa den høje Skifteforvalters Vegne
Munte
Kilde: J. Nørgaard: Tre Slægter i Rold

v Anders Bertelsen, * 1751 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1773 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Døbt 14 søndag efter trinitatis. Albrecht Christensens hustru Maren Pedersdatter bar barnet, faddere Borre Jens, X Ridderhuus, Poul Lods, Søren og Karen Lauritsdatter alle af Sønderøxe

vii Niels Bertelsen, * 1755 i Sønderøxe, Brovst sogn † 13. jul1837 i Øland sogn . 
Døbt Dom. latare (9 marts). Albrecht Christensens hustru Maren Pedersdatter bar barnet, faddere Søren Slott, Jørgen Hou, Anders Hvolbech, og X hustru Margrethe Xdatter alle af Sønderøxe 

Han blev gift 8. jan 1784 i Øland med Else Marie Vognsdatter
 Else Wognsdatter og Niels Berthelsen bli'r trolovet 18. oktober 1783 og viet 8. januar 1784. Forlovere er Anders Christensen og Niels Jørgensen

viii Else Bertelsdatter, * 1758 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Moderen bliver her kaldt Maren Povelsdatter, vel en "fejl". Døbt 2 søndag i advent.Borre Jenses hustru Inger Pedersdatter bar barnet, faddere Albrecht Christensen, Christen Lou, Peder Andersen og Peder X hustru Anne Thomasdatter

xi Peder Bertelsen, * 1761 i Sønderøxe, Brovst sogn. 
Døbt 2 påskedag. Moderen kalders også her Maren Povelsdatter !!!!
Anders Jægers datter Maren bar barnet. Faddere Thiomas Gøll, Thomas L?, Thomas Bertelsen og Jens Claus datter Maren alle af Sønderøxe
Peder Bertelsen overtog fødehjemmet,

Han blev gift med Johanne Jørgensdatter.

x Hans Friederich Bertelsen, * 1764 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1764 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Døbt Nytårsdag. Peder L? hustru Maren xdatter i Korup bar det, faddere Peder Andersen, B ? Thomas og Povel, og Peder Andersens hustru Dorethe alle af Sønderøxe

xi Mette Bertelsdatter, * 1767 i Sønderøxe, Brovst sogn
Døbt 18 søndag efter trinitatis. Christen L?s hustru Inger Poulsdatter bar barnet, faddere Peder Nielsen, Peder Thomassen, Povel Bertelsen og Maren Hvolbech alle af Sønderøxe.

181. Anna Poulsdatter, * 1718, † 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli 1806 i Sønderøxe. 

Iflg. folketælling 1787 er hun født 1718, men iflg. folketælling 1801 i 1716. Iflg. dødsdagen er hun født 1711.  Hun var af ukendt herkomst

Hun blev gift anden gang 1771 i Brovst, trolovet 24. juli og viet 15. november 1771 med Peder (Christensen) Skomager født ca. 1725, død 1789 i Sønderøxe i Brovst sogn, begravet 20 dec. 64 år gl.

Et bud på hvordan de kan have været klædt

184. Peder Christensen, * 1688 i Blegedy Rostrup sogn, † 1751 i Blegedy Rostrup sogn, begravet 8. april 1751 i Blegedy Rostrup sogn.  

Han blev gift med Tyra Poulsdatter, gift 29 nov. 1696 i  Rostrup.

Fra giftermålet boede Peder Christensen i fødegården, den vestlige halvdel af Blegedoy (Blegdø) i Rostrup sogn på 5½ td. hartkorn. 

Blegedy hørte under godset Dalsgaard i Vive sogn. 

Peder Christensen blev også kaldet Blegedøy

Sognets kirkebog går ikke så langt tilbage, men navnene på gårdens fæstere viser, hvem der må have været fader til Peder Christensen.

Peder Christensen var fæster af den venstre halvdel af den oprindelige gård Blegedy (Blegdø) i Rostrup sogn, den halvdel der nu hedder Blegedygård. De to halvdele var på 2 rdlr. 6 skpr. hartkorn og hørte under Dalsgård, men fra senest 1787 under Willestrup

Peder Christensen der havde efterfulgt sin fader blev selv efterfulgt af sin søn Peder Pedersen 1705 - 77, der atter blev afløst af sin søn Peder Poulsen født 1746. Gården forblev i slægtens eje til 1850èrne.

Børn:

i Poul Pedersen, * 1698 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1698 i Blegedøy Rostrup sogn.  egentlig døbt Poffvel. 

Døbt 6 marts 1698 i Rostrup kirke, frembåret af Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter, Jens Poulsen, Laurits Smed og Mads Jensen af Stenstrup, Chresten Jensen og Chresten Hansens hustru (farmor) fra Blegedø, Hans Chrestensens hustru Gjertrud Clausdatter af Vrå, og Frants hustru i Lundgård

ii Christen Pedersen, * 1703 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1710 i Blegedøy Rostrup sogn.

Døbt 20 sep.1703 i Rostrup kirke, frembåret af Anders Pousens hustru Maren Chrestensdatter af Stenstrup, Hans Chrestensen af Vrå, Enevold Møller i Vrå, Chresten Jensen i Blegedø, Niels Jensen og Søren Gades hustru Inger Nielsdatter, Chresten Bøchers hustru, alle af Brøndberg.

iii Poul Pedersen, * 1705 i Blegedøy Rostrup sogn. † 1777 Blegedøy Rostrup sogn

egentlig døbt Poel, han overtog fødegården.

Døbt 3 juledag 1705  i Rostrup kirke, frembåret af  Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter af Stenstrup, Hans Chrestensen af Vrå, Peder Poulsen af Axelterp, Jens Poulsen af Stenstrup, Enevold Chrestensens hustru Anne Chrestensdatter i Vrå mølle, Chresten Sørensens hustru Inger Niesdatter af Brøndberg.

iv Anna Pedersdatter, * 1709 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1768 i Viveterp Rostrup sogn.   

Døbt  15 sep. i Rostrup kirke, frembåret af Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter i Stenstrup, Jens Poulsen af Stenstrup, Søren Gade, Chresten Sørensen, Jens Nørgårds datter, Peder Tommesens hustru, alle af Brøndberg, og Hans Chrestensens datter af Vrågård.

Hun var gift 1742 med Anders Jensen fra Brøndbjerg, nævnt i Viveterp fra 1745.

v Christen Pedersen * 1712 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1713 i Blegedøy Rostrup sogn. 

Døbt 27 nov i Rostrup kirke, frembåret af Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter af Stenstrup, Hans Chrestensens hustru Gjertrud Causdatter af Vrågård, Søren Madsen af Hedegård, Ove Knudsen af Tostrup, Chresten Jensen af Blegedø, Thomas Pedersens  hustru  Anne Jensdatter i Vrå mølle.

Døde 11 måneder gl. forældrene måtte stå offentligt skrifte publice absolveres, i kirken "for deris Barn, som døde for deris forsømmelse", de blev mistænkt for at have ligget barnet ihjel i sengen. Den egentlige årsag har uden tvivl været vuggedøden

vi 92. i Christen Pedersen (Blegedøy), * 1715 i Blegedy, Rostrup sogn, † 1773 i Råstrup by og sogn, begravet 8. august 1773 i Råstrup. 

Døbt 1 dec. 1715 i Rostrup kirke, frembåret af Hans Chrestensens hustru Gjertrud Clausdatter af Vrågård, Anders Poulsen og Jens Poulsen af Stenstrup, Peder Hansen af Rostrup, Søren Andersens hustru af Rostrup, Thomas Pedersens hustru Anne Jensdatter i Vrå mølle.

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 28. oktober 1741 i Rostrup

185. Tyra Poulsdatter, * 1677 i Stenstrup Råstrup sogn, † 1743 i Blegedy Rostrup sogn, begravet 9. januar 1744 i Blegedy Råstrup sogn.  

Sognets kirkebog går ikke så langt tilbage, men fadderne til Thyra og Peder Christensens børn viser hendes familieforhold.

Øland

186. Jens Sørensen Rytter * 1676 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1742 i Stenstrup Rostrup sogn, begravet 24. juni 1742 i Stenstrup Rostrup sogn.  

Han blev gift med  Anna Jensdatter , gift 12 juni 1712 i Vebbestrup.  Trolovet 14 feb 1712

Jens Sørensen kaldet Rytter var fra før 1725 - vel fra giftermålet 1712 - fæster af fødegården, den gård i Stenstrup by i Rostrup sogn på 3 - 4 td. hartkorn, der senere blev udflyttet og kaldet Stensgård. Gården der hørte ind under Willestrup, blev senere overtaget af sønnen Søren Jensen kaldet Rytter.

Jens Sørensen, blev nævnt med tilnavnet Rytter ved børnenes dåb i 1725, 30 og 37 samt ved konens død i 1737 og sin egen død 1742.

Han overtog før 1725 fødegården i Stenstrup by med 4 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 3/4 lb. hartkorn, nemlig af nr. 1 (halvdelen) 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdk. og af nr. 3 (en fjerdedel) 1 td. 2 fjdk. 1 3/4 alb.I løbet af 1799 tallet blev flere gårde i Stenstrup gjort lige store, så i 1787, da Jens Sørensen Rytter)s sønnesøn Niels Sørensen Rytter var fæster af slægtsgården, var denne som to andre gårde i byen på 3 tdr. 5 skpr. 2 alb. hartkorn.

Børn:

ii Søren Jensen Rytter, * 1713 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1790 i Stenstrup., Rostrup sogn 
Han var døbt 22 jan 1713 i Rostrup. Han blev båret til dåben af Jens Fragtrups hustru, faddere var Jens Poulsen, jens Sørensen i anneksgården, Esper Bertelsen, Albret Nielsen, Just Gaades pige og Kjeld Andersens datter

Han blev gift 1734 i Rostrup, trolovet d 14 marts med Karen Jensdatter af Brøndbjerg 1715 - 1792.
Parret fik 11 børn

Han overtog slægtsgården i Stenstrup sikkert ved giftemålet eller ved faderens død 1742.
Gården hørte som fæstegård under baroniet Willestrup og arvegangen i gården fremgår af oplysninger fra godsets jordebøger 1725, 1787 og 1803.
Stenstrup by, hvis ejendomme alle hørte under Willestrup, bestod omkring 1780 af 7 gårde og 4 mindre ejendomme. Af de 7 gårde var 3 lige store med godt 3 tdr. 1 skp., 1 med godt 3 tdr. 4 skp. og 3 lige store med 3 tdr. 5 skp. 2 alb. hartkorn, blandt de sidste var Rytterslægtens stamgård.
Mellem 1787 og 1803, vel ved byens udskiftning fra fællesskabet 1789, blev byens 5 største gårde gjort lige store med 3 tdr, 3 skp, 2 5/6 alb. hartkorn til hver.
Blandt disse 5 var "Ryttergården", den nuværende Stensgård, som i 1800 tallet blev udflyttet fra byen.
Det fremgår af både jordebogen 1787 for Willestrup og folketællingen samme år, at Søren Jensen (Rytter) havde overladt sønnen Niels fæstet af gården før 1787, vel ved sønnens giftemål 1783.

(fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup")

iii Else Jensdatter, * 1714 i Stenstrup, Rostrup sogn. 
Hun blev gift 1738 med Ole Pedersen af Lundgård, nævnt i Hvarre i Vebbestrup sogn fra 1740.

iv Jens Jensen Rytter, * 1716 i Stenstrup, Rostrup sogn.

93. i Maren Jensdatter, * 1717 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1773 i Rostrup by og sogn, begravet 29. sept. 1773 i Rostrup.

Hun blev gift med Christen Pedersen (Blegedøy), gift 28. oktober 1741 i Rostrup

v Kirsten Jensdatter, * 1720 i Stenstrup, Rostrup sogn.

vi Peder Jensen Rytter * 1722 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1723 i Stenstrup, Rostrup sogn 1 år 5 uger gl.

vii Anne Jensdatter, * 1725 i Stenstrup, Rostrup sogn.

viii Jens Jensen Rytter, * 1728 i Stenstrup, Rostrup sogn.

ix Jens Jensen Rytter, * 1730 i Stenstrup, Rostrup sogn.

x Maren Jensdatter, * 1734 i Stenstrup, Rostrup sogn.

xi Jens Jensen Rytter * 1737 i Stenstrup, Rostrup sogn.

187. Anna Jensdatter, * 1691 i Fragdrup, Vebbestrup sogn, † 1737 i Stenstrup, Rostrup sogn, begravet 3. feb. 1737 i hendes alders 46. år. 
Vebbestrup kirkebog går ikke tilbage til 1691, men hendes forældre må have været Jens Laursen og hustru Fragdrup.

Willestrup sø

188.  Jens Lauritzen Gade * 1703 i Tisted, Astrup Sogn † 1738 i Astrup sogn
Han blev døbt i Astrup Kirke d 16 sept. 1703 og båret til dåben af Niels Tygesens hustru fra Tisted. Faddere var Jens Gade og Søren Gade fra Brøndberg, Søren Jensen fra Tisted samt Peder Lauritzen, Gjertrud Troelsdatter og Jacob Pedersens hustru.

Han blev trolovet d. 14 juni 1733 med Dorthe Sørensdatter fra Borup, og parret blev viet d. 1 aug. 1733 

Jens Lauritzen Gade døde i 1738, angivelig kun 34 år gammel, og blev begravet på Astrup Kirkegård.

Børn
   
94. Lauritz Jensen *1734 i Astrup Skovhuse, Astrup sogn, † 1805 Nørskoven,  Astrup sogn,
Begravet 1. december 1805 i Astrup. 
Han blev døbt i Astrup Kirke d. 22 April 1734 og båret til dåben af Søren Lauritzen Rytters hustru fra Astrup. Faddere ved dåben var Laurs Gade, Jens Nielsen, Niels (??) Peder Lauritzens søn og datter.

ii Thomas Jensen * 1736 i Astrup Skovhuse, Astrup sogn 
døbt 19 feb. 1736

iii Anna Jensdatter  * 1738  i Astrup Skovhuse, Astrup sogn 
døbt 13 apr. 1738

189. Dorthe Sørensdatter * i Borup
Det er endnu ikke lykkedes at bestemme Dorthe Sørens herkomst. Hun er heller ikke fundet gift igen eller død.

Astrup kirke

206  Søren Pedersen*   ca. 1669, †  1737  i Terndrup, Lyngby sogn 
Han blev begravet på Lyngby kirkegård d. 7. juli 68 år gammel

Han blev gift med Maren Niesdatter d. 30. juli 1699 i Lyngby. Trolovet 10. april 1699
 
Børn:

i Peder Sørensen*  1701 i Terndrup, Lyngby sogn

ii Boel Sørensdatter * 1704 i Terndrup, Lyngby sogn 

iii 103 Bodil Sørensdatter * 1706 i Terndrup, Lyngby sogn † 1782 i Lyngby sogn 
Begravet d. 5. maj på Lyngby kirkegård.

Hun blev gift med  Niels Jensen Møldrup


207 Maren Nielsdatter *  ca 1656,  †  1732 i Terndrup, Lyngby sogn
Hun blev begravet d. 5. oktober samme år
 

Terndrup kirke

226 Hans Jensen 


113 Johanne Kirstine Hansdatter * marts 1731 i Almind sogn
2 påskedag 1731 blev Hans Jensens barn af Almind døbt kaldet Johanne Kirstine

Hun blev gift i Almind 31 marts 1754 med Anders Andersen Smed

227. Anna Laustsen

Almind kirke sydportal

Mine 6x tipoldeforældre

354 Laurits Sørensen Bøgh

177. Karen Larsdatter , * senest 1708 i Rold sogn, † efter 1739 i Rold sogn.
Karen var sikkert søster til den Maren Lads- Laurits - eller Lauritsdatter, der bar 4 af Karen 7 børn til dåben, en broder var vel den Anders Larsen, der stod fadder til Karens datter 1734.

Hun blev gift med Peder Sjælland

355 Tyre Christensdatter

Natur ved Rold

360. Christen Bertelsen, * 1672 i Vesterby, Øland sogn, † 30. maj 1735 i Vesterby, Øland sogn. 

Han blev gift med Mette Bertelsdatter senest 1708 uvis hvor, Ølands kirkebog mangler oplysninger om viede 1703 - 11

Fra giftermålet senest 1708 boede Christen Bertelsen i Vesterby på Øland, hvor han efterfulgte faderen som fæster af en gård på knap 3 tdr. hartkorn under Oksholm
 
Ved at sammenligne matriklen 1688 med Oksholm jordebog 1729 ses, at Bertel Nielsen i går nr. 1 i Vesterby blev aflæst af sønnen Christen Bertelsen. Gården hørte under Oksholm og var på 2 tdr. 6 skpr. 1 alb. hartkorn, hvoraf der årligt svaredes landgilde på 4 tdr. 2 skpr. 4 fjdkr. byg og 3 mk. sildepenge.

Børn:

180. i Bertel Christensen, * 1707 i Vesterby Øland sogn, † 1771 i Sønderøxe, Brovst sogn, begravet 5. maj 1771 i Brovst

Han blev gift med (1) Anna Poulsdatter, gift 27. okt. 1743 i  Brovst * 1718, † 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli 1806 i  Brovst 

Han blev gift med (2) Else Jensdatter, gift 18. juli 1734 i Brovst, * 1705, † 1742 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 22. april 742 i Brovst

ii Niels Christensen, * 1710 i Vesterby, Øland sogn

iii Kirsten Christensdatter, * 1713 i Vesterby, Øland sogn.

iv Anne Christensdatter, * 1715 i Vesterby, Øland sogn.

361. Mette Bertelsdatter, * 1674, † 18. okt 1739 i Vesterby Øland sogn.

Øland kirke

368. Christen Hansen, * 1618, † 1702 i Blegedy i Rostrup sogn,
begravet 26. maj 1702 i Rostrup

Han blev gift med  NN
Han blev gift senest ca. 1668, men om hans hustru er ingen noter. Hun blev født ca. 1624 og døde som "Peder Christensens Moder af Blegediung 1710, begravet 12. januar "i hendes alders 86 Åår, 8 Mdr. 9 dage" 

Christen Hansen var fra giftermålet fæster af halvdelen af gården Blegedy i Rostrup sogn, hvor han blev efterfulgt af sønnen Peder Christensen
i kirkebogen står han døde 84 år, 4 mdr. 5 dage gl.
Han var af ukendt herkomst

Ved sammenligning af matriklerne 1664, 1680 og 1688 ses, at Jens Jensen mellem 1664 og 1680 fik Christen Hansen som medfæster af gården Blegedy, der staves Blegedye og Blegiedøy, og som 1664 tilhørte arvingerne efter Jørgen Seefeldt til Visborggård, men 1680 Friderich Gedde til Dalsgård. Af gården svaredes en landgilde, der blev omregnet til 6 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. 6/7 alb. hartkorn, hvortil kom skov til 2 svins olden.
Mellem 1680 og 1688 blev Jens Jensens halvdel overtaget af Christen Jensen (formentlig en søn) mens Christen Hansen fortsat var fæster af den anden halvdel. i 1688 blev gårdens nye hartkorn efter jordens godhed, bonitet, ansat til 5 tdr. 4 skpr. mens "Scoufen er ophuggen"

Børn:

184. i Peder Christensen, * 1688 i Blegedy Rostrup sogn, † 1751 i Blegedy Rostrup sogn,
Begravet 8. april 1751 i Rostrup sogn. 

Han blev gift med Tyra Poulsdatter, gift 29. nov. 1696 i  Rostrup.

369. NN.

Tvillingegårdene i Blegedy

370. Poul Andersen, * 1630, † 1696 i Stenstrup Rostrup sogn
Han blev begravet 2. maj 1696.  

Han blev gift med NN.

Fra før 1664 var Poul Andersen fæster af hele og senere halvdelen af gården gl. nr. 1 i Stenstrup i Rostrup sogn, hvis hartkorn ved matrikuleringen 1688 blev ansat til 7 tdr.

Fra før 1680 havde han  ane 372 Søren Jensen (kaldet Rytter) som medfæster i den halvdel af gården, der er identisk med nutidens Stensgård.
Poul Andersens halvdel af gården blev delt mellem sønnerne Jens og Anders. Sønnen Jens Poulsens del af fødegården er identisk med den nuværende Stenstrupgård.

Poul (hvis fornavn oftest staves Poel) er af ukendt herkomst.
Han blev gift senest 1664, men hustruen er også ukendt. Hun må være født 1727 / 44 og døde efter 1677.

Han boede som sagt fra før 1664 i Stenstrup Rostrup sogn, hvor han i matriklen 1664 nævnes som fæster af en gård, hvoraf den årlige landgilde blev anført til 3 sk. leding,1 ørtug rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ½ fjerding smør og 9 mk, gæsteripenge, alt omregnet til 3 tdr. 7 skpr. 1 1/7 alb. hartkorn. landgilde-ydelsen leding viser, at gården i senmiddelalderen har været en selvejergård, hvis selvejerrettigheder vel blev overtaget af kongen efter Skipper Clements oprør i 1530èrne. Som ejer nævnes 1664 Carsten Hansen, forpagter af Vibygård på Sjælland.

Før 1680 blev fæstet af gården delt mellem Poul Andersen og Søren Jensen (ane!!) og i matriklen 1680 nævnes velbårne fru Mette Grubbe, som ejer af gården. de samme to mænd nævnes som fæstere af gården i matriklen 1688, da gårdens nye hartkorn efter jordens godhed - bonitet - blev ansat til 7 tdr. 1. skp. 2 fjdkr. her blev det oplyst, at gården havde tilhørt Knud Gedde, men nu hørte under Willestrup.

Den halvdel af gården, nemlig 3 tdr. 4 skpr. 3 fjk. hartkorn, som Poul Andersen beholdt, må være blevet delt mellem hans sønner jens Poulsen død 1721, og Anders Poulsen død 1720. Af Willestrups Jordebog 1725 fremgår det, at den ene fjerdedel med 1 td. 6 skpr. 1 fjk. 1½ alb. hartkorn var fæstet af Jens Jensen Poulsen født 1697/ 1701 død efter 1754, der tillige var fæster af en fjerdepart af gården gl. nr. 4, mens Jens Sørensen Rold var fæster af lige så store fjerdeparter af de to gårde.

Jens Jensen Poulsen var selvfølgelig søn af Jens Poulsen, mens Jens Sørensen Rold i 1720 var blevet gift med Kirsten Andersdatter, der var datter af Anders Poulsen. Jens Jensen Poulsens gård er identisk med den nuværende Stenstrupgård. matr. nr. 7, der til vore dage har været ejet af efterkommere.

Børn:

185. i Tyra Poulsdatter, * 1677 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1743 i Blegedy Rostrup sogn, begravet 9. januar 1744 i Rostrup sogn.

Hun blev gift med Peder Christensen, gift 29. nov. 1696 i Rostrup.

ii Jens Poulsen, * 1662/ 72  i Stenstrup Rostrup sogn, † 1721, død 29 år gammel (måske fejl for 49 eller 59 år) 
Han overtog halvdelen af fødegården i Stenstrup,

Han var gift (1) 1697 med Anne Jensdatter fra Birkevorde (Marienborg) ca. 1670 - 1701,

Han var gift (2)  senest 1703 med Anne Christensdatter ca. 1683 - 1715,

Han var gift (3) fra 1715 med Karen Nielsdatter fra St. Arden.

iii Anders Poulsen, * 1664 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1720 i Stenstrup Rostrup sogn. 

Han blev gift 1694 med Maren Christensdatter fra Blegedy.

Han overtog halvdelen af fødegården i Stenstrup,

iv Inger Poulsdatter, * 1675 i Stenstrup Rostrup sogn. 

Hun blev gift 1693 med Mikkel Andersen i St. Arden.

371. NN.

Rostrup kirke. Prædikestol 1544.

372. Søren Jensen Rytter, * 1648, † nov 1732 i Stenstrup,  Rostrup sogn
Søren Jensen Rytter var af uvis herkomst, efter tilnavnet Rytter at dømme, havde enten han eller måske hans far igen været rytter soldat (dragon)

Han blev gift med  NN.
Han blev gift omkring 1670 men konens navn og herkomst kendes ikke, hun var ligeledes født ca. 1548. Som "Jens Rytters gamle moder i Stenstrup" døde hun 1734, begravet 27. juni ”Dom. 1ma trinit i hendes alders 86 år." 

Fra før 1680 var Søren Jensen kaldet Rytter, fæster af halvdelen af en gård gl. nr. 1 på 7 tdr. hartkorn i Stenstrup by i Rostrup sogn, der senere blev delt.
En fjerdel af gården kom til at udgøre halvdelen af den nuværende Stenstrupgård, mens Søren Jensen (Rytter)s halvdel er senere blev udflyttet og kaldt Stensgård.
 
Søren Jensen (Rytter)s fæste blev overtaget af sønnen Jens Sørensen kaldet Rytter

Søren Jensen Rytter blev mellem matriklerne 1664 og 80 - ane 370 Poul Andersens medfæster af en gård på 3 tdr. 7 skpr. 1 1/7 alb. hartkorn i Stenstrup i Rostrup. Gården ejedes 1680 af velbårne fru Marie Grubbe.
Ved matrikuleringen 1688 nævnes de samme to mænd som fæstere af gården, der da fik nr. 1 og i sit nye hartkorn efter jordens godhed - bonitet - ansat til 7 tdr. 1 skp. 2 fjk., her blev oplyst at gården havde tilhørt Knud Gedde, men nu hørte under Willestrup.
Den halvdel af gården, nemlig 3 tdr. 4 skpr. 3 fjk. hartkorn, som Søren Jensen Rytter var fæster af, overgik til sønnen Jens ifølge Willestrups jordebog 1725.

Børn:

186. i Jens Sørensen Rytter, * 1676 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1742 i Stenstrup Rostrup sogn, begravet 24. juni 1742 i Stenstrup Rostrup sogn. 

Han blev gift med Anna Jensdatter, gift 12. juni 1712 i Vebbestrup.


En datter var måske Maren Sørensdatter af Stenstrup født ca. 1686, død 1723
Hun var gift 1708 med Anders Sørensen i Monstrup, Rostrup sogn.
Maren nævnes 1722 blandt fadderne til et af Jens Sørensen (Rytters) børn

373. NN.  * 1648  † 1734 i Stenstrup, Rostrup sogn
Hun Jens Rytters gamle mor i Stenstrup døde 1734, begravet 27 juni i hendes alders 86 år

Rostrup kirke i sne

374. Jens Laursen
Fra før 1680 var Jens Laursen fæster af den del af Fragdrupgård i Vebbestrup sogn, som senere blev overtaget af sønnen Jens.

Han blev gift med NN. 


Jens Laursen blev gift før 1690 - senest 1680, men konens navn og herkomst kendes ikke. Hun Jens Fragdrups hustru - levede 1713, da hun stod fadder hos datteren Anne.

Oplysningerne stammer fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup" side 374:

Jens havde måske en broder, Mikkel Laursen, der samtidig nævnes i Fragdrupgaard.

Fra før 1680 var Jens fæster af en del af Fragdrupgaard i Vebbestrup sogn.
Fragdrup, dengang en gård Fragdrupgaard, men fra før 1680 fæstet af 3-4 mænd, var 1664 endnu fæstet af en, nemlig Niels Mikkelsen.
Hans årlige landgilde bestod af 10 skpr. rug, 12 skpr. byg, 20 skpr. havre, et svin, 2 rdlr. gæsteri alt omregnet til 5 tdr. 2 fjkr. 6/7 alb.

Vedrørende ejerforholdet blev følgende oplyst i 1664:
Ved sig ingen husbonde, men er underlagt fra landsdommer Jørgen Seefeld til nogen, som menes at skulle være i Norge.
Både i 1680 og 1688 var ejeren Ove Juul (til Wiffersholm). Fra før 1680 var Niels Mikkelsen blevet afløst af 3 fæster, nemlig Moust Christensen, Mikkel og Jens Laursen, mens gården i 1688 var delt mellem hele 4 fæstere, Mourits Christensen, Mikkel Laursen, Niels Christensen og Jens Laursen. Til gården dyrkedes der årligt 148 tdr. land, hvis bonitet var således: at gårdens hartkorn blev sat til 10 tdr. 5 skpr. 2 fjkr.

I 1725, da Fragdrupgaard stadig hørte under Willestrup, var dennes hartkorn delt mellem fire selvstændige fæstere, Lars Jensen, Mads Hansen, Mikkel Nielsen og Anders Nielsen, hvoraf førstnævnte havde overtaget faderens (Jens Laursen) fæste. Hver af de 4 havde 2 tdr. 5 skpr. 1 fjk. 1½ alb. hartkorn i fæste. Endnu i 1741 nævnes Lars Jensen og hustru blandt fæsterne af Fragdrup.

Børn:

187. i Anna Jensdatter, * 1691 i Fragdrup, Vebbestrup sogn, † 1737 i Stenstrup, Rostrup sogn, begravet 3. feb. 1737. 

Hun blev gift med Jens Sørensen Rytter, gift 12. juni 1712 i Vebbestrup.

ii Laurs Jensen. 
Laurs/ Lars Jensen er nævnt 1725 og 41 som fæster af fødegården i Fragdrup.

375. NN

Vebbestrup smukke gamle kirke

376. Lauritz Christensen Gade * ca’. 1670 i Tisted, Astrup sogn † 1755 i Astrup sogn
Fødselstidspunkt beregnet, idet han ved sin begravelse d. 11 maj 1755 på Astrup kirkegård angaves at være 85 år gammel.)

Han blev trolovet d. 7 aug. 1701 og viet d. 2 okt. til Anne Jensdatter fra Astrup.

Børn:

i Jens Lauritzen * 1702  i Tisted, Astrup sogn † 1702 i Tisted, Astrup sogn
Dbt 16 sept. Båren af Niels Tygesens hustru ibid, faddere Jens Gade og Søren Gade Brøndbjerg, Søren jensen i Tisted, Peder Lauritsen ibid,  Gjertrud Troelsdatters datter, Jacob Jensens hustru

ii  188. Jens Lauritzen Gade * 1703 i Tisted, Astrup Sogn † 1738 i Astrup sogn
Han blev døbt i Astrup Kirke d 16 sept. 1703 og båret til dåben af Niels Tygesens hustru fra Tisted. Faddere var Jens Gade og Søren Gade fra Brøndberg, Søren Jensen fra Tisted samt Peder Lauritzen, Gjertrud Troelsdatter og Jacob Pedersens hustru.

Han blev gift med Dorthe Sørensdatter

iii Kirstin Lauritzdatter  * 1706 i Tisted, Astrup sogn † 1710 i Tisted, Astrup sogn  
Døbt 10 jan 1706, båren af Niels Tygesens hustru ibid, faddere Christen Christensen i Brøndbjerg, Niels X i Astrup, Jens Jensen i Tisted, Las Vever ibid, Poul Sørensens datter, Poul Sørensens hustru ibid 
Begravet 23 feb 1710.

iv Dorothe Lautritzdatter  * 1708 i Thisted, Astrup sogn,  † 1710 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 22 mar, båren af Jens Gades hustru af Brøndbjerg, faddere Søren Gade ibid, Jens Tyboe i Astrup, Peder Sørensen ibid, Hans Nielsen i  Tisted, Poul Sørensens datter ibid, Søren Pedersens hustru ibid
Begravet 9 mar.

v Dorothe Lauritzdatter * 1710 i Tisted, Astrup sogn, † 1711 i Tisted, Astrup sogn 
Døbt 23 nov. Båren af Jens Gades hustru i Brøndbjerg, faddere Jens Tyboe i Astrup, Hans Nielsen i Tisted, Christen S ibid, Hans Schous pige navnlig Bodil, Søren Jensens datter alle af Tisted
Begravet 12 apr.

vi Dorothe Lauritzdatter * 1712 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 6 mar. Båren af Mikkel Smeds hustru, faddere Jens Thyboe i Astrup, Mads Espensen, S X Karen Christensdatter, Søren Jensens datter ibid

vii Anne Lauritzdatter *1715 i Tisted, Astrup sogn, † 1717 i Tisted, Astrup sogn 
døbt 22 sept. Båren af Christen Smeds hustru ibid,  faddere Christen Gade i Bælum, Jens Thyboe i Astrup, Jacob Pedersen i Tisted, Hans Nielsen og Christen Smeds pige Boel Xdatter, Jens Nielsens hustru
Begravet 17 maj.

viii Anne Lauritzdatter * 1718 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 30 jan. Båren af Bodil Schou ibid, faddere Niels Borup, Søren Pedersen, Christen Smed, Hans Nielsen, Niels Jacobsen, Peder Lauritzen, Poul Poulsens hustru, Peder Lauritzens datter, Jens Thyboes hustru i Astrup 

ix Kirstin Lauritzdatter *1720 i Tisted, Astrup sogn, † 1721 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 29 sep. Båren af Søren Jensens hustru, faddere Søren Smed, Niels Jacobsen, Peder Lauritzen, Hans Nielsens datter, Søren Jensens pige, Jens Thyboes hustru i Astrup
Begravet 11 maj.

Alle 9 børn blev født i Tisted, Astrup Sogn og blev døbt i Astrup Kirke.
Af de 9 børn levede altså kun max. 3 til voksenalder.

377 Anne Jensdatter * ca. 1680, † 1760 i Astrup sogn
Fødselstidspunkt beregnet,  idet hun ved sin begravelse d.19 nov. 1760 angives at vær 80 år gammel.

Det er endnu ikke lykkedes at bestemme hendes herkomst, men forældrene hedder sikkert Jens og Kirsten, på grund af traditionen med at opkalde efter forældrene.

Astrup kirkebog på nettet 1701 - 1729

Mine 7x tipoldeforældre

720. Bertel Nielsen, * 1632 Øland sogn, † 1705 i Vesterby Øland sogn. 
Begravet 8 feb. 1705 i Øland

Hans herkomst kendes ikke

Han var gift (1 )1632 uvis hvor, men ikke på Øland - med Anne Nielsdatter, der døde 1668 i Vesterby på Øland, begravet 8. august (uden aldersangivelse)

Derpå blev han gift anden gang 1668 - 72, heller ikke på Øland, med NN, om hvem intet absolut vides ud over hendes fornavn Kirsten
 

Han blev gift (2) med Kirsten NN. 

Han blev gift 17 feb 1695 (3) med Maren Søfrensdatter

Han nævnes i matriklerne 1664 og 1688 som fæster under Oksholm af det såkaldte halvbol i Vesterby, der 1688 fik nr. 3 fra gammel tid svaredes der heraf 3 tdr. byg og 2 høns i årlig landgilde, som 1664 blev omregnet til 3 tdr. 2 fjdkr. 2 alb. hartkorn. ved matrikuleringen 1688 blev gårdens hartkorn efter jordens bonitet ansat til 2 tdr.6 skpr. 1 alb.

Gården blev overtaget af sønnen Christen Bertelsen

Børn:

360. i Christen Bertelsen, * 1672 i Vesterby, Øland sogn, † 30. maj 1735 i Vesterby,   Øland sogn
Han blev  døbt 31. november i Øland, noter ulæselige

Han blev gift med Mette Bertelsdatter, gift senest 1708.

ii Kirsten Bertelsdatter, * 1676 i Vesterby Øland sogn.

721. Kirsten NN.  * 1634, † okt 1685 i Øland sogn
Hun bliver begravet 30. okt 1685 i Øland

Øster og Vester hanherred

722 Bertel Andersøn

* ca 1648 i Vesterby, Øland sogn

Eddal Andersdatter

Han blev trolovet 19. august og ægteviet 31. oktober 1669 i Øland med

børn

i Anders Bertelsen * 1674 i Østerby, Øland sogn

ii 361. Mette Bertelsdatter, * 1674 i Østerby, Øland  sogn † 18 okt 1739 i Vesterby Øland sogn
Begge tvillinger øbt 22 marts 1674 i Ødal.Ulæselige noter

Hun var gift 1705/ 1706 med Christen Bertelsen
Christen og Mette blev gift senest 1708, uvist hvor, Ølands kirkebog mangler oplysninger om viede 1703 - 11

iii Niels Bertelsen * 1677 i Østerby, Øland sogn

iv Søren Bertelsen * 1680 i Østerby, Øland sogn

723 Eddal Andersdatter

* ca 1652 i Øland sogn

Oxholm Mølle på Øland pryder Han Herred Bogen 2011.

752. Christen Gade * 1628  i Astrup sogn, †  1704 i Tisted, Astrup sogn
idet han ved sin begravelse d. 2. jan. 1704 angives at være 76 år gammel.

Børn:
i Jens Christensen Gade * 1656 i Thisted, Astrup sogn † 1743 Bredmosegård, Brøndbjerg, Rostrup sogn
Begravet 12. maj 1743 i Rostrup kirke

Han var gift med Johanne Christensdatter

Fra arkiv.dk:  Bredmosegård hørte under Willestrup gods, hvorfra den overgik til selveje i 1869. Brøndbjerg blev udskiftet i 1793, og i 1820 flyttedes Bredmosegård ud på marken.  Gårdens stuehus er fra 1909.  Den store lade er opført i 1896 og ombygget i 1952.  Kostalden er bygget i 1933, og hestestalden blev ombygget til garage i 1952.

Slægtens første mand på Bredmosegård var Jens Christensen-Gade. Han var født omkring 1656, som søn af fæster Chresten Jensen-Gade i Tisted, Åstrup sogn, der også hørte under Willestrup.  Det er værd at bemærke, at på mere end 300 år har der kun været syv generationer, og gården har altid skiftet fra fader til søn.

Fæstere/ ejere

1696 Jens Christensen-Gade g.m. Johanne Christensdatter

1743 Søren Jensen-Gade g.m. Maren Joelsdatter

1776 Laust Sørensen-Gade g.m. Karen Nielsdatter

1811 Søren Laustsen-Gade g.2.m. Maren Pedersdatter

1854 Chresten Sørensen g.m. Marie Pedersdatter

1892 Søren Christensen) g.m. Mette Marie SørensenA

1935 Johannes Christensen g.m. Astrid Agth Bødker

 Fra Bogen.Rostrup sogns historie side 293.  I 1664 var gården fæstet af Christen Henrichsen.  matriklen 1688 nævner Oluf Jensens enke samt Peder Christensen

ii 376. Lauritz Christensen Gade * ca. 1670 i Thisted, Astrup sogn † 1755 Astrup skovhuse, Astrup sogn.
Fødselstidspunkt udregnet idet han ved sin begravelse d. 11 maj 1755 på Astrup kirkegård angaves at være 85 år gammel

Han blev trolovet 7. aug 1701 og viet 2. okt 1701 i Astrup med Anna Jensdatter fra Astrup 

iii Just Christensen Gade  * 1673 i Thisted, Astrup sogn    1758 i Hvilshøjgård, Stenstrup, Rostrup sogn i en alder af 85 år. Begravet 1 november 1758 i Rostrup

Han var gift med Kirsten Jensdatter   1720 i Hvilshøjgård, Stenstrup, Rostrup sogn, begravet 1 september 1720 i Rostrup

Fra arkiv.dk: Matr. 4a Hvilshøjgård,Stenstrup,Rostrup sogn.  Jordebogen 1725 angiver Just Christensen som fæster under Willestrup.  Han var født 1673 i Tisted, Astrup sogn som søn af husmand Christen Jensen Gåd (Gade).  Han døde i 1758 85 år gammel.  Efter ham er det muligvis sønnen Christen Justesen der har fæstet på gården.  Han var født i 1714 i Stenstrup hvor af man kan slutte, at faderen havde gården  allerede på det tidspunkt.  Christen Justesen døde 1789.

1987 hed manden på gården Christen Jensen Rytter, han kom muligvis fra Astrup  i 1783 og overtog måske fæstet der. Han døde allerede i 1800 kun 47 år gammel.


753. Dorothe (NN) * ca. 1634,  † 1723 i Tisted, Asrup sogn
Fødselstidspunkt udregnet, idet hun ved sin begravelse 4 maj 1723 angives at ville blive 90 år gammel, 4 måneder og 24 dage.
Hun kaldes her Dorothe Gaades.

Mariager Fjord hvor de fleste af anerne har boet gennem tiden

Kilder

Kilder:

Søren Marius Nielsen:
Inspiration og samarbejde om erindringer gennem mange år, erindringer, fotos mv.

Peter Hansen:
Fotos af familien, korrespondance med fjern slægtning i USA

My Heritage:
Data fra en fjern slægtning i USA

Susanne Skindstad Frederiksen:
Information om familiesammenhæng og fotos

Gitte Christensen samarbejde og hjælp til søgning og data vedr. hestetyven, der blev vores fælles ane min tipoldefar - Gittes 2x tipoldefar Jacob Pedersen og igen med vores fælles ane Min 2x tipoldefar - Gittes 3 X oldefar Peder Iversen - der også var hestetyv

Kurt Dahl, Frank Hermansen, Arne Hansen, Inge Lise Vohnsen Sørensen, Erik Pedersen, Ole Christensen: yderlige oplysninger om aner og familiesammenhæng

Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Monstrup, Rostrup sogn.
Nordisk slægtsforskning 1996

Slægten Rytter fra Vebbestrup.
Slægtsarkivet Viborg fra Vebbestrup

Marius Johansen og Hans Kaalø Johansen:
Rostrup sogns historie

Barn af Himmerland 1 - 14
Udgivet af Lions Club Himmerland

Enevold  Nilsen:
Optegnelser og træk fra Vive-Ove-Valsgaard Sogne, Hindsted Herred. 1954

Lydia Rønne Andersen:
Fra Gaasepen og Fjederpen til Fyldepen i Kielstrup og Oue sogn

Vedr Otte familien: Biografi udarbejdet af Hanne G. Ravneberg: 

https://www.myheritage.dk/site-family-tree-247439521/ravneberg

http://www.familienmejlby.dk/40513998

Ud over de nævnte kilder, har jeg i enkelte tilfælde fået hjælp til oversættelse af gotisk skrift.

Derfor rettes en speciel tak til Grethe Thisted og Thorbjørn Bertelsen for deres hjælpsomhed og overbærenhed.

Typisk stuehus fra Rold

Hanne Ravneberg 11.01.2021 15:54

Hej Kirsten
Jeg har et spørgsmål ang Niels Christensen Otte 1725 og hans første Hustru Karen Sørensdatter. Stå i hans fæstebrev. Har du forsket i det?

Jørgen Sørensen 15.11.2020 07:45

Tak for hjemmeside med erindringer og slægtsforskning. Jeg faldt over den, da jeg søgte data om en af MINE 3 x tipoldefædre: Rasmus Christensen Beck.

Hanne Munk 12.09.2016 18:39

Kære Kirsten - jeg håber jeg må bruge dit meget flotte foto af Valsgaard kirke i vores nye kirkeblad. Med venlig hilsen Hanne Munk.

Henrik Sandberg 01.12.2015 13:33

Hej.
Jeg blev ledt til denne side, da jeg søgte efter billeder fra min afdøde far, Erik Sandberg, fra Dania Har andre evt. billeder liggende af ham? mvh Henrik

Preben Mousten 26.10.2014 12:06

Vildt fornemt - Et fantastisk arbejde. Er selv begyndt at søge mine aner. Jeg ser, det er på de samme kanter. Harboe slægten - Glerup by - Visborg Sogn

Frøydis Viddal 25.05.2013 22:26

Hei 1 Er det mulig å få kontakt med deg ? Jeg leter etter mine aner i Valsgaard sogn .Mange hilsen Frøydis Viddal

Kirsten 26.05.2013 06:28

Du kan skrive til migvia min kontaktside - eller opgive din mailadresse her

Lise Østerberg Bahr 17.12.2012 13:27

Hej. Via von Parsberg slægt i et arkiv vores slægt via BAHR slægten står, fandt jeg genvej til din hjemmeside.
Med venlig hilsen Lise Østerberg Bahr

Ingemerethe Høgh Petersen 06.06.2012 09:41

Hej, har kigget på din slægt, flot arbejde og spændende:) Skal selv til at begyndeat udforske min farmor`s slægt , Petrine Høgh Thomsen , også fra Mols Herred.

Heidi P. Willumsen 19.01.2012 08:41

Super spændende side! Dejligt med så mange billeder. Har selv masser af aner i Rold området, så vender nok tilbage senere

mvh. Heidi

Charina Aaby 26.10.2011 19:24

Hej
Flot stykke arbejde, spændende læsning, har selv aner fra Vive Hede, Rostrup, Astrup m.m.
mvh
Charina Aaby

Britta Rosenkilde 09.10.2011 08:10

Fantastisk flot. Det meste af min famile på min morfars side har været bosiddende i Brøndbjerg igennem generationer.Så det har været spændende læsning

Mvh

Ole Leth 04.10.2011 16:07

Hej

Det er dog et fantastisk stort arb. du har lavet. Imponerende. Er selv ved at øve mig lidt i slægtsforskning

og har aner fra Vive Hede. Mvh Ole Leth

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...